Tags: web 

Rating:

# WEB
## 0x09 Vandalism
```
That admin panel was awfully bare. There must be some other page, but we've no idea where it is. Just to clarify, ractf{;)} is the greedy admins stealing all the flags, it's not the actual flag.
```

response header
```
X-OptionalHeader: Location: /__adminPortal
```
`http://url/__adminPortal` response
F12 show hidden element

```

L̸̙͉̥͇̬̹̦̪͎̍̽̏̆̂̎͐̽͛̕͡͝ǫ̶̡̛̘̣̻͔̮̱̯̳̮̠̱̭̻̙͇͇͖̱͋ͤ͑̉̑̋̿̀ŗ̸̬͔̻̥͈̪̫͙̺͖͕̱͈̓͗̑̾̚͘͢͝ͅͅeͥ̈́͋̄͂͆͌̒̔̈ͣ̀̌̌̚͏̷̪̜̭͓̩͔̝͔m̧̪̮̬̮̩̪̻͉̈ͫͭͤͮͫ̄ͮ̓̌̈̋̓̂̆̐̅͝ ̄ͣͭ͑ͥͤ̆ͯͧ̏̈́̽͆͗ͭ҉̨͎̱̥̣̣̘̣͖̠͖͍̼̗̦͟͝ͅį̸̡̰̙̗͇̝̥ͩ͆̆͛́̄͑͡p̴̦̙̼̙̬͉̗͎͎̥͙̘̤ͦ̋̎ͨ͐̏̋̋̈ͭ̾̔̀ͬş̍̓ͨ͂ͬ̓͋ͫ̚̕͟҉̻͕̩̪̟̘̺͕̟̯̤̪̯ͅu̢͉͖̝͉̭̖̗̜̞̣̟͆͋̃̏̌̐ͬ͊̈́̎ͧͨ̐͂̿ͩ̀m̨̢͔̗̥̹̭̦͆́ͧͣ̋̾̑̾ͤͪͭ̔ͣ̐́̕͘ ̛͙̤̩͔̭̠ͪ͊ͭͭ̔̏ͨͫ̚͢͡d͗̿̉ͭ̓̒̉̋ͣ̎̾̄ͥ͛́͗̚҉̩͉̥͕̙͔̫͇̠̣͝o̢͚͍͔̩̗͊̓ͤͩͩ͘͝l̶̡̜̖͍͓͚̲̪͖͚̫̘̠̣̩͉̱͈͑̒̍͐ͩ̄͊͑̔ͅơ̧̢̪̫̯̝̭͔̞̜̰̑ͣ̌ͥͮ̓͗̄̅ͪ̃ͪͭ̈́̉͡r̢̩̯͇͎ͩͪ̐͐͛̈́ͦ̀̈́ͫ͆̿̉̇͐̔́͜ ̸̶̡̹̩̙͓̲͔͇͙̬̻̽̂̾̅͛ͫ̚͘̕s̛̺͚̥̲͇̮͉̺̝̟͉̩̪̩̜̺̾̊̃͞ͅͅi͇̹̳̲͍̟̣̥̽ͮͮͮ̏ͯ̃͌̐ͨ̑ͭ̎́͘͘͜t̶̨̢̝͚̖̲͎̪̻͍ͨͥͨ͆͋͌̽ͨ̃ͣ̂́͘͠ͅ ̶̸̦̱̫͎͍͇̬͓̮͙̜̳͉̿̐̊̈̓̿̽ͮ͒̓̓̋̚͢ą͛̃ͥ̋ͣ͛̃̊͐̒̓̎̀͘͡҉̗̤͇̼͇̝̯͎͉̳͉͓̤ͅͅm̥̝̱̩̗͙͍͖̘̯̫͓̝̟̜̜̳̩̔̔̇͑́̍ͪ̓̋̆ͩ̀̚̚͡e̡̛͇̹̫̖̅̌̈͂̽̽ͫͦ̓̂̆̆̌̿ͬͣ̚͢͟͞ţ̷͔̙̩͍̝̺͇͖̥͚̥̟̗̻̂ͣ̅̓̆ͨ̃ͣ̿̃ͥ̑ͫͭ͘͘͜ͅ,̴̜̣̬̣͉̭̩̩̭̙͙̯̭̺̼̞̒̈ͪͬ̉ͥ̿̈̿͜͞͠ ̴̢̙͚͎̬̰͔͙̀̊̐̂̐̈́ͭͮ̋̃͆͟͟͡çͮ̇͑ͫͦ҉̴̙̪͈̭̟̭̼͍̩͓o̴̦͍͖̞̰̫͙̘͔͔̤̻͕̭̜̩̳̣̅ͣ̔̊ͪ̿ͣ̆ͭ͊ͧ̾̅̓ͫͅn̶̢͇̗̭̞̘͍̥̤̞͇̮̥̝̻͗ͬ͒̆̈̊͐̒̔ͧ͛ͤͭ̈́̾̚͟͢͠ͅs̵̸̟̖͍͉̱̯͍̝̼̱̐ͨ̏͋ͫ́͜͟͝ḙ̬̹̻̹͎͈̯̳͂̈́ͭ̏͆͘̕͢͢͞c̷̢̜̖̣̻̤̱ͪ̈ͯͣ̽ͯ̆̓ͫͥ̾ͦ̔̕͜͡ͅͅt̶̴̡͍̫̫̳̰͔̜̼̳̲̻̮̙̰͚̘̙̜̟ͯ̇̈́ͬ̉ͧ̓̋̏ͮ̋̕͠ę̴̤̰̥̠̖̳͔̜͓͖̫̯̪̻ͤ̉̍ͣ̾̍͛͐̌ͨ̓͆̓ͪ͡t̴͒̍́͆ͮͥ͊ͪ͂̊ͨ͗̄͏͎͇͍͕̠͈͚͖̮u̴̺̫͕̹̳̝̩͍̘̭̥̫̞͇ͨ̀͊̄͊ͪ͊ͥ́ͤ͐ͥ͆̀̕͝ͅr̗̬̰̺̼̪͚̫̭͕̮͎̓̐̊̔̾̎͑̾̽̔ͮ̀̚͘͜͜ͅ ̶̸̨͎̫͙̳͇̲̞̦̠̥͓ͣ̂ͯͬ͗̔̎̑̂̑ͯ̄͌͌̒͌̀͝ͅą̣͓̲̮̤͓̎ͯ͂̽́̏͌̒ͧ̋̅ͬͮ̃̆̆ͮ̊ͥ͟ḑ̶̡̢͔͉͖͉̟̼̹͇̙͈̹̅ͮͫ̉̍̐̌̑ͬ̚͘i̵͉̙̜̭̝̳̙̻̣̻̰͚̲̼̦̻̱̗ͨ̉͆ͥ͐͗̐͒̀͟͠p͍̫̟̺͙̭͎͙͈̹̭̝̙͔̣̒͆̾͆͘͟͜ͅͅį̴͚̺̙̳͕̰͕̩̟̞͓̩̻̦̤ͧͨͥͫ̆̎́ͤ̂̋ͦ͒͆ͨͭ̂̊̅̉͝ͅs̴̴̠̦̘̱͎͓̫̜̰̙̻͚̼͍̥͑ͮ̓ͮ̿ͧ͢͜c̴̷̵͎̦̭͓͕̦̜̪͎̙̟̬̤͇ͥ̇̇ͤ̊̄̋ͦ̉ͯ͂͗̓́ͅi̢͉̠̯̹̰̲̙̮̹̙̽̉͂͒ͣͩ̔ͣ͛̕͞ͅͅṋ̨̡̗̮̙̜͕̉̔̊̿̉̿̿ͧ͗ͯ̐̋̓̽̈͆̏́̂͡g̶̶͓̼̖̳̱̜͙͔̻̼̻̦͍̈́͒̐̔̿̑̓ͭ̀͊͞ͅ ̷̡̛͖͖̤̳̬͓͖̜̗͍͙̞̩͚̻̼͙̻̐ͣͭ̎̈ͮ̊́̇͠͡ͅĕ̷̩̪̪̬͍̮̹͓̻̃̒̂ͦ̾̇ͪ̍̅͠ͅl̴̯͇̯̜̭͖͓͙͍͈̗͉̘̣͌̓ͤ̾ͤͥ̾ͣ̏̆ͮ̕͠ͅi̷̫̳̭͕̱̹͎̬͉̰̳̟͙̔̄̋̓͛̍ͭͬ̚̕̕͢͡t̵͇̯͙̺̥̫͙̬̙̺͕̺͂̀ͣ̐͌ͯͨͧ̀ͪ̃̀͝͡͡.̧̡͈͓͚̙̯͓͎̗͕̘͓͙̼ͪ̏̎ͨ̂͑͐ͩͫ͗̆ͦ̐ͩͤ̚͢͞ ̸̠̠̤̼̹̘̈ͨͨ̊́̚D̸̮̙̤̘̫̲͍̘͋ͩ͒̋̏ͦ̔̉͂̊̅ͦͨ̍̑̏͑́͝ͅŭ̖̣̳͈̬̮̱̩̯͔̻̊̄̂ͭ̀ͧ̿̚̕͘͢͡i̴͇͔̳̺̥̼̟̝̰͔̽ͩ͆̓͋̿̍̊͛͌̍͐̂ͫ͟͢ͅs̷̵̨̧̭͈̹̫͓̺̲͖̩͙̤̙̤͙̄̾̐͌̆̃͌̚ͅͅ ͯ͊̃ͭ̌̽̾ͣ͑҉̵̢̘̗͍̬̕͞t̷̢̥̼̫̭̪̝̞̱̲͕̳͙̗̦̙̋̋ͫͧ̇̅̂̒͟͠͡i̷̵̯̬̳̺͇̞͆̉ͧ̈́ͭ̄͞n̸̨͉̟̦̠͙̯̯̙̬͕̹͎̗̱͎̞̟̤ͣ̀̏͌̽͗͋ͭ͌͢ċ̢̡̹̹̩̤̻͓̗̜͔̱̥ͤ̇ͯͫͥ̿ͨ͊̑̈́͂̃̐͑ͮ͑̈̌͝i̵̬̳̠̩̦͓̺̼̳̭͖̹ͯͬͭ̓ͭ͑͊̋ͭͤ͐́̏̋̅͟͟͠͠ͅd̑͌ͬ͊͆͗̊̇͆ͣ͐̂͌̚҉̴́͡҉̮͖̭͎ͅu͊̉̆͐̍ͯ͌̈́̾ͯ̌ͮ̌̈͂̎ͣ̑̂͏̷̷̨̤͇͉̫͠n̸̶̷̢͚͇͚̣̭̗̓͛̑̆̉ͦ̀t̵̍͗͆̾̍͑̈́̽̒̚͠҉͉̻̥̳̳͇̭͍̙̜̀ ̏̑̔͛̓ͫ̑͠͞͞҉̠̦͚̣͇̯̺̬u̸̸͎̬̣̳̹̻̞̬͎̠̪͇̫̘͉͖̬͓͊͌̇̾̄ͫ̉ͧͫͫ͂̏ͧ͑̇ͧ͌͟͝t̛̀̃͂̐̈̋̓̓ͣ͐̋͘͟͝͏̫̠̘̻̪̝̬̲ ̆ͫ̆ͮ̔̅͐̄̆́͏̧͇̺̘͖̙̰͇́ͅů̷̢̧̨̦̤͙̤͚̦͉̭͖͙͐ͦ̑̓͒ͭ̐͞ͅͅr̷̛͎̲̞̮̪̝͉͉̬̗̺͈̖̭̯̅̂ͩͫ̀̕͝ͅn̵̢̯̪̱͍̖ͪͫ̿̔̀ͣͨͭͤ̊͗́͡a̴̠͖̭̯̬͕͙̲̭̠̱̹̽ͤ͂ͭ̿ͦͣ̍ͭ̉̚̚͡ ̴̴̟̰̭̺̗̫͙̣̜ͭ͐̃͗͊̊̓ͪͭ̌̕͘͞s̴̶̢͖̞̤̳̣̱͔͙̗̰̤̱̹̩̥̤͉̞̟͒̈́̑̓̐̓͂͂͒͂ͫ̓e̸̶̵̤̜̖̙͈̝̳͔̯̯̯̗̙͆̓̿̐ͭ͟͡ḍ̷̴̠̪̣̰̙̜̙̟̣̺̟͇̦́̓̇́̓͑̔̊ͫͧ̀͒͂̀ͧͯ͐͜ ̶̵̰͇̰͉̼͓̜̲̬͈̺͍͚͕̲͋̆ͮ̐͗͘v̨̱̥̤͚̫̗͋ͨ̃̔̊ͩ̐͐̅ͭ̽̚͜͟e̜̟͈̟͔̲̫̟̟̟̠̙͎̞̤̥ͫͮ̾̚͜͡͠h̸̢̧̛̪̘͎̮̜̥͛͌̊ͭ͟ï̶̿̔ͮ̽͋̉ͮ͌̓ͫ̍̀̚̚҉̦͉͈̟̻̱͕͇͉͍̙̠̮̤̺̘̺͜ͅc̴̴̷̨̜̰͕̬̜̱̩̼̗̯͔̜̲͈͐͌̒ͫ̈̽̎ͦͩ̒̓ͨ̅ụ̡̟̫̞̠̣̮̠ͯ́̈́ͨ̌̑͌͆ͣ̉͌̓̍͋̀ͮ͋̚̕ͅl̶̬̺̖̫͚̠̮̤̲͔ͫ̿̍ͮ͗͂̿̓̈́̇͋̅̉͒̈͠a̵̢̨̗̱̯͔͉̱̤̪̱̝̍ͥ͂ͧ͛̚͝.͓̣̤͔͍̯͕͍̗͈̫̜̆ͭ̃̍͊ͤ̉͆͘͠͞ ̯̤͓̪͗̇ͤͣ͊ͥ͋ͤͪ͗ͨ͑̽̍̆̄͑̌͡͝ͅN̴͙̝̫̺̋ͨ͊͒̔ͪ̓͊ͯ̈͟͟ư̜̜̩͕̗̟͔̩̙͕̦̝͙͖͍̮̳̝̋̓ͣ̅͛͗ͫ̏ͭ͝͝ͅn̵͚͉̟̮̝͔͇̗͉̲̜̰̣͓̪͍͖̼̏͒̎̇͒͌̏̕͡ͅc̢̄ͧ̐͊̎ͣ͏͞͏̰̲̣̖̩̫̙̱̯͙ ̽ͤ̽̎͋̐̇̓̓̈́̔͆ͧ҉̴̧̡̝͔̰̗̩̻̘̻͕͈̜̦̻͕p̶̧̖̣̳̲̘̩̱̝̠͔̟͚͈̽͑̄͌ͨ̔ͬ͊̀ͅo̵̜̳̟͎̻̭͎̰̪̻̳ͭ̏̉̓ͩͮ̆̐̓̍́͘r͋̍͌̀͛ͫ̄͝͏̷͕̱̲̼̭̖͙̖̭̺̫̺̩͕̦̩͡t̡͈̟̣̬̺̪̣̻̪̖̗̪̞̙͖͚͖͑͆̿̾͞à̷̸͑̓ͬͦ͑̿͟͏̡̻̲͖̹͉̻͔̺̘͈̖̱ͅ ̛̈́̀̿ͨ͑͑́̀̐̃͋҉̛̤͍̦̗͚̳̟̪͔̦͓̝̩͠l̵̈́ͥ͛̑̒̓͐ͧ͒̆̈̍͜҉͙͓͇̬̼̹̭̞̦̹̗̀i̡̺͔̱̯͔͓͇̟̰̞͕̭͍̘͖̘̖ͩ͑͋͋̂̉̏ͤ̈́ͨ̕̕͠ͅg̨̡̰̩̮̩̮̱̥̣ͧ̎̂̌͋̂ͮ̾͞͡u̷͚̤̫̬̬̲̰̭͙̗̰̲͎͇̼̘ͭ̉̈ͬͭͬͦ̈́ͤͤ̊ͫ͝ͅľ͔͚̞̙̻̬̖̄̓ͯ̅͒̑͗̈ͤ̓ͨ̔͐̓́̚͠a̸̋ͭͭ̽ͣ͋ͭ̈́̕҉̜̖̜̩̻̭̣͓͎͈̮̫ ̴̸̷͖̫̝̺̭̭̼̺̟̫̩̱̙̩̥́̔̿̽ͧͬ̈ͅͅͅe̵̶̥͎͉̩ͦ̿ͮ͌̒ͤ̑̈̎̀̚͟͠g̶̰̮͙̯̳̳̗̝̲̯̝̻̹̞̱̞̎̉̿̅͠ͅé̶̵̩͖͉̜̭͍̮̖͚͖̞̮̎̈́ͭͯͤ̄̏͠ẗ̡̒̓̎̔͟҉̰̘̬͍̪̼̝̤̯ ̸̛̪̞̲̙̩͕̞̼̭͊̀̏͟͝l͋͊ͩͬ͊͝҉̀͏̼̗̩̙̬̱͚͙̪̠̰̹͈̱ͅe̼̪̟̪̙͎̲̠͎̬͚̲̣͑ͧ̒̑̈̔͆̽ͤ͊̀̚͟͢ͅo̾̾̋̾̀͏͖̫̭̖͈̤͙͎̲̖̤̻͕̲̟͎͔͖ ̩̭͔̥̻̼̳͍̗̘͖͉̭͕̬̭̬̤̂͛ͤ̋ͯ̈́ͣͥ̊̚͘̕͜p̷̛̮̟̺͎̼̺̯͍̦̝̯̖̙͖̞͙͐ͩ͑͐̃̆̾̇̋͆̍ͪ̎̌̅͟͟o̵̵͖̜͓̭̖̳̩͚̯̫ͪ̈́̔͂̍͋ͯ̊̈́̊̀̋̆̐ͨ̒͑s͒́ͭ̔͐͊̀̆̀͆͑͌ͩ͋ͤ̚҉̷̟͙̦̳̟̻͖͙̤̹̫̕̕͝ų̧̡̌̐̔ͤ͌͐ͧ̅̈́̈́ͯ̆͌̍̾ͫͦ҉͎̠̭̦̤̬̗̺̲͍̼̞̞͚̱͓͓̩͓́e̶̗̹̹̳͍̩̘̗̞̠̹̦̥̳̣̼̪͆̐̐̿̍̊ͥ̋͋́r̬͕̲͖̱̣̯ͣͩ̌̄̓ͫͣͨ̄̊ͣ͛̆͆ͤ̉ͫ̿́͞ë̢̙̭̮̟̮͖̮͎̝́̽̽͂͢͜,͚͎̣̹̺̪͉̟̮͈͍̭͓̩͖̞̣͎̰̂ͫ̆̂͗̇͆͗̀͆͂̐̒͌ͮͪ̈͘͠ ̛̛̪͉̭̤̣͉̖͗ͩ̈ͫ̇̊̒̌̔̂̕v̴͔̺̫̞̬̤̙̤͇̦̟̗͑̒͋ͪͥ͆͝ͅͅe̅̓͛ͤ̋͑̒͂̽̐͛͌̃̇͡҉͝҉̶̬̫͍̮̹͖̹̤l̵̡̙̖̻̰̺̹̲̣̥̹̯̬̱̣̝͕̖͌ͤ̃̃ͫͤ͌̆ͭ͆̕ ̴̧̙͇̲̼̩͔̯̫̺̖̹̝̭̹̥̠͙ͨ͗ͪ̀͌ͯ̎ͥͭ̊ͧͥ̏̎͘͡͠b̨̨̹͖̤͉̰̼̦̄ͥͧ̽ͫͯ̑͑̿̅ͧ̆̐̃͒̏̀ĺ̾̆ͪͪ̈ͫͣ͏̻̖͍̞̣̪̻̳͔̙̥͖̦̙̀́ą̡̠̘̫̞͙̻̞̄͊̈́ͩ̂ͦ̇̆̽̾̚͟n̢̧͓̱̪͓̟̲̭̤͈͎̳̻̥͉̮̳̘ͦ̎͑ͫ̔̂͂̐̀̔̽͌̋ͧ͜ͅḑ̀͋̓̃͑̊҉̛͏͍͕͕̭͚̥͎̜̭̦͕̼ȉ̦̙͔͖͚̟̥͇̳̲̳̪̖̜͗̂̍̓͛̏̽́̀͗͐ͥͭ̇̀̈̇͟͜ͅt̟̪͚̯ͣͩ̉͆ͫ̀̓ͯ͂ͦ͂̅͐ͯ̃ͫͨ́̕̕͜ ̸̭̻̣̤̊͊͂ͧ͛̍a̬̰̠͕̯̙̥̯̥̜͌̆͆͊̑̄ͭͥ̐͛͌ͬ̈́ͧͣͣ͟͞nͭ̂̌̈́̌ͫ̾͏̡̼̰̹̭̱̻̬̤͈͠ẗ́ͤ̉̈́͒͂ͯ̉́̿̈́ͨͬ̈̚͏̴̸̡̥̠͖͕̝̗͕̻̺̕eͧ̂̎ͣͮ͆ͤ̂͠͏͎̙̝ ̹̟̻̘̾̌̆ͩ̈̐̄͡į̱̯͉̤̑͂ͩͩ͂̽̓ͮͪ̐̇̅̕̕͟a̛̗̟͎̘̹̬͔̎͋͑ͭ͊̌̈ͫ̾͐ͬ̌ͨ̄̊̊̈́͐͘͡c̵̷̪̗̳͋ͨ̓̅̉͛͋̃́ͣ͘͜͡u̴̎̅͆͛̌ͬ̏̉̚҉̷̨̥̟̫͙̹̗̮̮͎̕l̶̨͛ͮͣ̆͐͗҉͍̲͎͙͍͢î̧̠̦̳̰̹̰̘̰̗͉ͥ̽̿̋̐ͨ̇ͦͦ̾̾̚͘͢s̸̨͎̟̣̙̞̺̝̟̱̗̠͕̓͐̇̈́ͫ̓̔̓͝ͅ.̯͉͓̼̜̳̦̬̬̮̹̠̳͕̲̑ͥͪ̀̽ͬ̋̑̂̎͌̌ͭ̋͛̍ͪ̀́͘͝ ̷̢̡͓͇̟͙̺͓̩̺̖͎̖̻̖ͩ̆ͤͫͥͧͭ̈́̅̚͠͠Ȩ̷̺͙͚͙̱͔ͨ̔̐ͦ̃̿̑̿́t̙̻̻̭̣͓͌̅͗ͤ̎ͭͣ͊̈̾̀ͣ͊͗͊̿͌̽͝i̛̟̭̞͍̜̘̬̫̤̤̻̣ͫ͋ͧ̍̅ͬ̑̅̏ͅà̑ͤ̏͗̌̔̑̍̓̔͘͞͏̴̞͚̩̱̯̰̥̟m̳̻̫̹̮̞̩̃̄ͭͧ̅̏̉ͭͭ̎͒̈ͨ̊̽̈́̀̀̚͘͠ ̩̣̳̳̬̘̭̫͔ͧ̋ͣ͐ͦͧ͋̈́̑̌̎̄̽̑ͥͨ̚͜ē̵̶̫̭͈͓͂̂̑̿ͭ̓̆̇ͨͮ͒͋̓̚͢͠t̓̏͛ͭ̊̾ͣ̚҉̡̧͎̙͉̻͙̜̤̯̰͚̜̯͔̲͘ ̸̱̝͚̺ͧͧ̈́̓ͭ̾ͬͫ͂͗͒̾ͯ̄́̚͘͟e̷͇̲͒̔̒ͤ̇͋ͫ̇͒͗͌͌̋̈́́͜͟ͅr̛̟̟̣͚̜̼̪͕̐̌ͮ̿̽͗͋̐̈́̓̿ͨ̇̚͢͢͟͝a͓̫̖͔͚̻̻̒͒̌̌̐ͣ̄̐ͦ̏̃͗̉̚̚̚͢͟͞t͈̯̹̼̥͓͗͋͒ͫ̄̃ͯ͗̍̎ͭ̎̉̃̒͆̚̕ ̢̡͋̒̽ͪ̑ͪͪ̑ͥ͗̍̀͡҉̦̻͍̖͚̺̟̜̩̬͖̯̼͝ͅņ̺͖̟̖̣͔̟͍͍̙͎̲͔̘͕̩͍͋͗ͧ̃ͩͪ̈́̈́̈́̂ͯ̾͊ͨ̒͘ͅeͪ̓̊͆̊̍͒͒ͧͤͪͣͥͥ͋̈̌̚҉͈͇͍̙͓̖̞̟͈͍̩̩̲̥̦̲͢͠ͅq̡̛̹̖͔͕̗̫̣̏ͯ̃͆ͤ͌ͬ̈̅͊̊͐̎͒ͤͣͮ̀͠͝u̴̴̢̧̦̣͇͚͔̞̦͈̼̞̪̪̺̠̹͚̓̌ͭ̀̄̽͊͐ͤ̓͗ͮ̽̋̄̋͢ͅe̶̼̤̣̻̦͕̒͂͒͌̓̾̐̉̅̄ͪ̕͢͡.͗͆̀̄͋̈ͣ͗̚҉̛̟͔̜̞̘ ̴͚̪̥̪͔̹̹͇̻͓̠̗͉̩̰̥͚̂ͮͫ̃̎ͧͤ͑̾͂P̷̴̴̢̳̳͙̣̤̦̞͕͍̟̬̟̼̞̣͕̑̅̆̋̉͐̽̊̍͒͗ͬ̆͋ͬͨ̑͗ͅě́͊̾͛̄͏̢̩̯̻͇̥̞͈̞̩̙̬͎̭̝̫̳͇̼͟͝l̷̳̺͇̜̖͈̹͍̙ͬ̽͌̿̽̅́͘͠͠ĺ̗̘̪͈̟̫̺̥̈́͛̇̒ͬ̂̇̓ͬ̎̇́̀͢͡e̡̦͈͓͙̳̭̲ͯ̆̓ͭͫ͒ͦ̂̊͋́̚͢͡n͚̹̱̹̳̞̞͖͚̗̥̦̹̣̩̱̔ͬ̈́ͤ̑͛ͦ̀̿̇͝͞t̡̛͍̬͎͉͍̣̪͍̫̲̰͕͕̜́͐́̍͠͝͠ę̶̻̺̮̫̯̫͈͎̮͚̠̱̹͕͍̰̿͛͂̊̅̐̑ͣs̨ͤ̌͆͌͑̍́ͭͥ̉̊̂̓̒͛͟͏̮͇͈̙̠̫̰q̨̡̞̠̣̰̮̗̤̞̲ͧͫͥũ̡̠̤̬̯̖͚̞̬̦͎̟̦̺̯͕̖͈ͮ̆͊͑ͭ͊̑ͮ̀͘͜e̵̅͌̔̒́͢҉̤͈̘̖̭̟͚̦̟͙̦̝͓͕͎̫̠͖̥ ̡ͫ̓̄͂͝͏̵̺͚̰̲̱͇̮̲̮͙̥̗̘̤͞ͅͅą̢̢͓͖̩͎̲̹̦͖̬̏ͨ̒̇̽̈̐́͡l͗͌̾͌̋ͬ̿͋̈́̑̚҉̺͓͔͉̫͇̹́͡͝î͙͍͎̦̣̳̫̱͈̏̉ͣ͐͗̇ͪͧ̃̊̂ͫ͌ͧ̚̚͠͡ͅq̴̬̗̭̝͓̞ͧ̃̾ͯ͛ͧ̈́͟͞uͥ̽̃̉̍̐̂̈́̎ͫ͆ͯͧͥ̓̔͏̝̮̜̞̞̀e̵̸͖̟̱̰̭̘͕̖͛̒͆̂ͣ̓̅̽̀̽ͤ͋̓ͫ͆͒̚t̴̛̄̒̿ͥ̒͂̿͆̄̋ͩ̾̍͊ͧ͞҉̼͓̹͓̬̪̻̗̟̝̭̰̭̜̕ͅͅ ̡̛͍̺͕̦̥̲̣̣̗̣̄̊̃̅͑ͮ̓͒ͭ͛͋ͣͫ̔͜͞v̸ͣ͛͐̍ͫ̀̈́̐͆̂̈ͣͭͤ̂ͦ͌̚͜͏̨̘̰̳͚ė̴̵̯̻͈̫̻̙̰̻̯̻̹̜̤̭̘̜̓ͦ̅͆̀ͯ͂̕͢͞l͋̓̆ͯ̏ͮͣ̌̔͗ͣͥ͛҉̤̙̮͉͎̰̯̤̭̲͔̮̀͠i̐̀̇̒̉̋̀ͩ̾͌ͩ͆̌ͤ͝͏̧͙̠̹̺̭̥̙̯̥͍̲͍̳͎̗̹ͅt̢̨͕̩̮̙̱͉̲̳̟̺̺̞̆̂͂̆̏̉̿̂̔̊͌ͧ̓̂̔̈́ͭ̀̚͘ ̷̡̛̠̦̙̦̬̝̖̳͇͖̠̩̽ͦ̽ͥ͜m̎ͫ̒̃̉ͧ͛̑ͫ̅̋̔͆҉́͡҉̟͖̣̳̬̻̘̥ā̡͈͎͇̦̠͎̗̊ͧ͂ͭ̈̅̓̉͠g̵͆̂̊̒͗̉͆ͣ̑͗̔͗ͥ̎̆̀͏̨̺̖̩͔̠͓̲n̛̍ͪ̌ͪ͗ͩ̌ͧ̉̍ͯ̔̉ͧͧ̀̕҉͎̙͖̯̫̝̝̱̠a̧ͭͪͫͯ̌̋ͣ̎̋ͧ͏̫̣̦̲̬̠͕̠͉̜̺,̸̸͍̠͉͔̥͇̬̙̖̇̾̉ͭ͋̑̃̕͟ ̢̘̲͚̞̙̹̲͙̦͙̘̯̩̋̆̎̿̑̑̾̋͂̀̈́͂̊̋ͦ̉̚͟ͅṡͪͤ͑̔́̒ͥ͋͏̴̦͈̻͇̝̱̠͇̗̟̲͓̠̜̗ǐ̢̛̙̮̰̥̘̦̱̤͙̳͓ͨ̓̂͆̽́͛̾̔͐͌̏̚͘͢ͅt̶̷̡̢͈̹̳͍̰̠̦̮̮̬̞̟̹̱͔̝̘́ͯ̍̅ͤͤ͌̆̀́̚ͅ ̉̏̏̆ͣ̇͌̎̿̇̀͆ͯ̒̀ͯ̊̇҉҉̷͈͎̝̯̱͜a͉̮̞̜͓̺̥̗̞͈̦͇̪͔̘͖̹ͧ͌̃͋̽̚̕͢͡͠ͅm̫̙̭̗ͬ̂̐̃͊ͫͣ̆͑̋̐̅ͥ̅̃ͪͬ͐̀̕͡ȅ͓̫̝͈̤̰̬̤̬̯͖͚̝̤͇͇̥̫̝̀ͦ̀̆ͦ̓̃͟͟ţ̸̴͔͉̦͇̦͉̫̗͋͑ͪ̍̏̎͌͌ͨ͒̎̈́̇̅ͭ̓̓̀̕ ̸̵̣̼͉̜̙̪͓̜̞̘̟͍͔̘̺̫̦̒͒̍́͒̓̅̏̏ͧ̇̈́̔̔̍ͤ́͡c̉̉̈͐̉ͨͥ͆̃ͯ͑͋̽̚͏̴̢̢͉͈̘̣̘͇ó̶̷͙̦̳̟̝̥̤̟̣̮̣͍̦͑ͧͯͯͥͫ̈͆̋̽ͫͅn̴̉̽̌͑̎̏̓̔ͥ͟͏̧̢͔̤̘̯͍̥͙s̵̨̺͙̟̤̬͚̥̙̞̞͔̤̪͕̭̿͂ͯ̔̃̓̅̊̈ͩ̿̒͐ẽ̢̧̛̮͍̱̬͎̻̞̫̉ͦ͛ͬͧ̈̔ͨͬ̎̒͌͊͋̄͐ͣ͒͟͞c̶̤̘̰̺̥͔͎͓̋̍̅̾̉̂̈́͘͜͜ͅt͒͋̋̽̀͂̎͐ͫ̊ͨͮͤ̍̐͐́̇̃͏̵̨̦̫̖͓͇̤̫͖͈̱͟͡e͛̉̚͏̧͍̙̯͎͈̘͕t̸̯̹͎̙̗͕̳̤̼̹̩͎̉̋̃̒̅ͦ̏̊̌̇̍͛̉̐ͥͩ̓̉̈́͢ͅư̛͓͈̮̯̤͚͎̼͖̹͍ͮ̊̒ͭ͑̅ͩ͝r̴̨̧̺̘̤̭̤̹͖̘͕̖͙̼͉͔̻̟͉̣ͦͥ̔̾̇ ̋̐̅͐ͣ̈̿́̔ͬ̀͠҉̴͉̮̥̞̦̙̮͜ḑ͍̝̜̜̜͙͉̯̠̼̼̤͕̍͗͒̐͐̌͂̍̿ͮ̎̃̇̏̚̕͝ͅụ̷̰̣͈̮͎̠̗̗̟̹͖̝̰̲̖̏ͨ̏̍̽̉̆́͑ͮ͊̓͛̕͢͡i̇̋͒͌̅̑̆ͦ͗ͩ̃ͨ͋͞҉̢̘̹͈̙̥̮̗͓̣̬͎̟̩͖͠ ̡̠̣̰͕̪̜̘̜̗͇̠̻̠̙͈͎̙̲̋ͤ̓ͩ͗͗̊̓ͬ̽ͦ͑ͦ͆̚͢ͅf̧̧̨͔̟͙̫̖̝ͥ̑̓̍ŕ̷̢̡̜͍̳͓̩̥̤̰̜͇͕͚͍̔̒ͦ͐́͑́̔̋̋͊̀̒ͭ͑ͤͤ̔̀͟i̵̡̧̡̖̞͕͙͉̯̺̟̘̜͗ͣͮ̈́̍͒ͪ̓́̕n̨͎̲̥̰̦̲ͫ̀ͬ̏͟͜͡g̷̴̸͓̣̖͔̬̟̪̬͇̼͔̩̜̖̞͍͚̬͆̀ͮ̆̇̿͛̾̅̋̍͌͌̿͛̽ͨ͡iͫ̆̇̑̐̋̉̏̈́ͧ̆҉̷͉̖̯͕̩̬͙̘̮͙̞̻͚͞ͅl͗̇̉́̾ͪ̄ͤ͆͊ͪ͆̆̈͋͋ͦ̐ͨ͝҉̟͈̹̪̝͙̕͜͝l̡̛͕̩̲̺͓̙͖̙̩ͨ̇̍̈́ͫ̽̒͛a̳̥̜͔̲̦͊̉̃̎̈́̿ͥ̃ͤ̐̿ͫ̿̾̉̕ͅ ́ͤ͌ͪ͋̏ͤͧ̀̉͗̊ͦ͛ͭ̈́ͫ́͢͏҉͈̺̠̤̗̱̯̬̗͎̗̫̯̗͞ì̸̗͚͇̩̗͉̦̘̟̖̗̟͍̜̟͉̮ͫ̄ͦͪ̆̒̀̀̎̈́͟͟͝d̡̞̰̻͉̪̤̖͕͔̪̟̄̑̔͗̒̐̌ͫ̍̾̀͆̿͒͜.̨͓͓̦̬͔̉̉͒̂ͤ̒̓͆̃͂͐̅̒̐̆͞ ̡̇͊̂͗̆͋ͪ͡͏̬̖̲̠̪̮͇̲̟̥̞̪͙̱̫S̡ͥ̇̊̒͑̃҉̭̲̳̼eͪ̿̿̔͗͂̌̀ͪ̀́҉̷͕̫̗̪͉͈̞͇́d̢̧̛͕̖͚̘̭͇̠̭̹̞̫͔̖̦̭ͦͫͮͮ̉ͯ̔́ͦͬ̄ͤ̄̔̍̔͞ ̬̰͙̱̱̯̜͆͑ͤͯ̊͗ͨͪ̔̂̔ͪ͊͋̚͠n̛̛̞͓̰̩͗́̂̌͢ơ̵̧̲͎̦̤͙͉̗̦͇̱͍̈̎͆͋ͩ͛̉ͤ͒͒͑̑͑̃ͧ̌͗͗ͥ͟ͅn̵̸̬͉̳̻͎̫̳̤̬̠̳̟̬̱̦̩͕͇̯̅ͫ̊̇̃̐ͤͣ́͘ ͥ̔ͩͤ҉̨̨̟̙̻͈̰̘̪̱̬̟͠m̛͛̒ͪ͠҉͓̜̻͓̟̜̻͙̝͇͕ͅạ̢̤̫͓̻̻̫͙̭̻͖̺͔̥̭̦̊ͮͧͩ̅̎ͧ̑̀ͤ̋̀̚͘͜s̴̯͙͈̺͙̹͎̯̼̖ͩ̌̊ͣ̽ͦ́̋̄̏͌̔ͣ̀́̚͞͡ͅs̩̖͍̪͇͚ͯͣͪͨ̔͂̑ͤ̅͐̾͌͢͞͝͞ā̷͎͎̬̫̦̳͕̳͙̙̯͔͚̘̲̙͌̍̎ͯͯ͘͢ͅ ̷̐ͬ̐͊̐̾̄͊̔ͣ̔҉͖͕̺̞͉̲͕̙̣̞̼̞͎̫̻̲͇̰ͅạ̡̛̱̼̥̤̟̤̣̻̯͎͇̗̻̻̦͒ͭ̄ͭ̊ͣ͆͋̋̋͜ͅͅu̶̦̞͍͍͎̤̜̝͔̞͇̥̗ͬ͗ͮ͆̾ͧ͆̋ͦͪ͐̄́͘͘ͅͅc̷̛͙̹̖̬ͫ͑̽̍̇̍̒̽̽̔̈̎ͨͫ̚ṫ̉ͯ͋͆͆͠҉͎̞͙̮̜͍̣̣̟̥͇͡o̧͈̭̻̤̯̯̬͖̥ͩ̅͐̌̇̉ͪ͑̿̄͛̌̃͐̔̾̆ͮ́͘͝r̞̙̫͖̈ͭ̈́͋̕͘,̸̢̹̦͚̭̜̲̖̬͔̟̥͔͖̙̪͕̪̳̱̀͛ͬͧ͂ͥͣͫ̋̎̎̉́͘͘ ̶̋̑ͬ̾̒̑͛͑̇͑̊̌ͯ͗̉̃̚҉̴̦̜̱̘̲̖͙͈́l̈́͆͋͋ͩ̍͂͛͛̎̈́̓ͧ̊҉͓̟̪̞͉͘ȃ͈̞̖̩̠̩̣̜̔ͯͨ̿̆ͭ̀́̕ó͇̤̣̳̯̺̺͑̆̽͋͛̉͒̋̀̒ͬ̔̕͘r̵̸̹̹̭͖̗̟̆̀̽̄̓̈́͂̆̕͝e͎̜̰̯̳ͬͦ͆͑ͤ̆ͩ̈ͭ̀̃ͨ́͟ͅe̽͆ͩͮ̍̓̈́̍ͭ̂̾̏͛ͮ̔̄͘҉͓̥̀͘͡ͅt̵̨̤͍̙̩̻̭̺̞̀ͭ̃̓̀ͬ̆̑ͯ̃ͪ͑͌̿̌̽͌̒ͮ ̶̨̙͎͇̺̰̺̪̲̳͍̻̠̽̆̽mͯ̈͊̊̀͆̈͋̃ͬ̓͆̑͏̧҉̪̞̠̪͖͓͓̱̜͇͉̳͖͕̱̖̹̼ͅã̹̝͍͔̙̩̤̪̟̺̲͖̮̬͉̀͋͋̄͗͆ͯ̍̂͗̊̈̎̚͟ș̵̨͙̘̲̹̆̈̂̓͆̆ͨ͛̑̍̓ͤ͟͢͞s̩̖̙͚͔͚̤͎͇͂͑̆ͥ̉ͤ̓̌͌̔ͨ̿͑̿ͤͬ̅̏͛̕͢a͋͐̂ͪ̈́͊̌̒̓̑ͭ͂̅͛͏̀͠͏̦̟͙̙̝͢ ̧̧͂̿ͨ͊̆̔̓̔ͨͨͨ̈͏̞̖͇̥͙͚̱̗̰̳̝̳̼̰͘į̨͐͗͌ͮ͏̶͇̫̬̘͇̠̝̬͜d̴̨̛͕̥̱̘̻͕̦̣̫͇̩̀͌ͪ̓̒ͨͤ̎ͫ̌͒̌̏ͨͭ͑ͣ͝ͅ,̡̙̬͈͉͎͙͚͈̤̼̥̾̑̾̑̈́ͫ͂̎̆̆̉̈́̎͘͞ ̡̌̀ͮ̈̃͗̈́ͦͧ͛ͩ̀ͫ͢͏̷̴̹̮͙̠̱͚̝̮̘̺͍̱̜̝ͅp̜̦̳̳̫̗̰ͫ̇̊̑͐̕͢͞lͮ̏͗ͯ̂̓͋̈́͌̋͆͏͜͏̞̗͇͎a̵̮̠̼͉͙̹̻̖̠̞̩̩̥̼͈̒̊͑̉̆̆ͧ̌̑̿ͫ͌̓͑̍ͯ̚̚͘͟͠͡c̵̥̜̬͕̪͓̼̣͑̍ͦ̑̇ͯ̌ͩ̈́̓͐ͥ͂͘͘͢͞e̶̟̙̯̹̝̟̼͖̫͉̬͙͓̯̟̟̯͍̓͐̃͂̎̾̒̒̎̏̉̀̆ͣ̉͗͌̀ͅr̖̳̯̮̟͎̝̣̭̫̫̭̐̌ͮ͛͌̇͛̑ͪ̌͊̀́͜͝͠ȁ̡̢̗̲̠͉̩̩̱̝̳̝͋ͦ̂ͬ͂͛tͤ̃ͭ͊̾ͣ͂̌ͩ̉ͣ̚͏͏̨̦̥̩͖̼̀͘ͅ ̷̧̧̦͖̘̯̟̟͕̩̰̜̞ͧ̃̑̔̐̏̇̕sͣ̌̓̚͏͎̲̦̩̭̗ę̡̟͓̬̫̜͔͚̫̮ͭͩ̎͛̀͞ͅm̵̧͓̞̝̤̹̜͉̙̼̞͖͚̩͆ͨ̈́͌̏ͫ̂̚͝.̴̖͈̤̮͕̍͊̄͋̈́͐ ̃͛͋̂̎̎͝͏̸̷̝͈͍̳͝Pͫͦͩ̔ͦ̃͆̈́ͪ̀͏̸҉̺̜̹͉̤͚̠͕r̡̲̤͓̖͔̯͓̰̲̬̝̮̤͕͔͕̤͖̎̌͒ͩ̒͆͊͆͑͆̋ͯ̂͛̀͜͝ơ̸̡̰̥͔͙̗̭͕̜̋́ͩ̃̈́̊̈́ͯͭͪͨ̒̇̋͐̀̿̀͟ͅi̶͗̿̅̍̂ͩ̆͗ͣ̿ͣͨͦ҉̴̨̪̟̩̣̟͕̗͠ͅn̴̷ͩ̌͌ͣ̊̊̂ͭ҉̵̯̰̗ ̓̊̇͒͋̀̍̃ͨ̄̄ͯ̆̒͗̒͒͊͏̬͈̱̰̱͓͎̜͓͟nͯ̾͒̈͗̍͋̓ͦ̄҉̴̹̜̮̖͜e̶̷ͫ̃̑̆͠͏͈͙͔̦̥̭̠̠̲̲ç̨̤̺͎̝̳̟̫̼̩̖̦̯̫̻͇̏̒ͬ̆͒̀̅ͪ̋ͣ͋ͦͤ̐̀̕ ͫ̽̀͐͏͓̖̪̤̼̟͙͔̟͉̗̘̰̟̜̲̩̞́͟ĕ̸͔̥̝̻͍̦̦̩͙̥̫̬̯̤̯ͯ̆ͭ͢l̔̈́̓̔́͟͏͠҉͈̥̗̦͚̘̼̣͔͚̟͓̼̱ḯ̔ͬ̃͏҉̦̜͔͉̝͉͓͇̘̫͕̦̝̙̜͎̝̙͉̀t̶̯̮̰̱̗̫͚̼̬̱̝̤̪̥͍̻ͨͩ̊̿̀ ͩͯͤͮ҉̴̴͕̗̱̪̰̮̼͇̟̰̩͈͍͕̪͈̞̦̹̀ę̶̸̩̫͖̹̠͔̪̭͕͎ͯ̽ͬ̌͌̋̔̋ͬ̓͊̈͘ͅų̷̛͇̯͓ͣ̎ͦ̎̀͝ ̷̧̩̥̭͈̜͙̰̘̲͎̩̥̺̩̼̭͔̪̲͋͋ͤͦ̅̆̒̃̆̓́̅̄͆ͦͧ͌͢͝r̶̛͖̮̼̣͇̦̩̗͖͇̼͓ͭͣ͑͌ͩ̔̌͋ͮ̚ͅị̴̡̜̭͉̹͙̦̣̮̜̘͔̫̯͕͈̐͒͑̾̌̈̒̌͌ͬ̒̿ͤ̎̚̚͜s̶ͤͮ̉ͦ̽̀̌̂̊ͧ̊͒̃̅̃̄̊҉̧̟̟͙͈̞̣͍͜u̴̶̶̬̪͍̯̮͓̙̻̖͔̻̪͈ͨ̑̉̀̌̔̽̌̅ͩ͗ͮ͋̎̋̃̄̚š̸̵̨̡͇͇̩̺̮͖̓ͩ́ͨ̾̂̀ ̢̉ͭ͊͂̏ͥ̈́͊͂̍ͭ҉̢̢̯͕̗͚̮d̽̅͛ͣͥ̎̈͊̓́̆ͯ͊̾̈́ͧ̽̀͘͢͏̵̤̱̦͉̺̱i̷̙̠̳̺͈͈ͩ̾ͮͦͨ́́g̵̸͔̭͕̺̘͈͍͍̣̲̘͎̦͖ͨ̀ͥ͛̍̍̽̀͡n̶̨̯͈̝͍̱̠̱͉͉̟̯͕̝̬̜̪̥̳̣ͩ̄ͤ̐̌̇̎ͧͩ̈́̕͡i̞̭̱̣̲͙̩̬̲̤̗̲̟ͨ̄̋ͤ̄̈́́͡s̬̟̠̻̥̝͇̣ͬ̆̅ͦ̊̃́͠s̵̸̨̨͉̪̻̲̲̻̝̬͆̽̌̈̊ͣͭͪͧ̎̒̀ȋ͆̈ͤ̒̓́͂̇͛̿̔̈́̚͠҉̶̟̯̭̱͎͢m̛͙̙̘͖͕͙̙̹͔̻͈͔̮͉̫̻ͤͨ̈̂ͥ̃̈́͜͢ ̷̛̦̟̤͚̻̲͎̙̞̖̗͓̫̹̒͋ͥ̀̍̂͌ͦ̑̍̑ͧ̕͜v̢̲̠̥̣̺̱̰̲̠̹̙̲͓̥̖̼̍͒́ͨ́͡e̷̲̦̻̯̳̺̬̜̤̥̔̐̈́ͯ̋̌̿̑̋̚͘s̵̷͂̒̈́̓ͯ͐̂̔̽ͯ͋̋̑ͣ̽͑̃̚̚͝҉̡͎̹̥͖̻t͛́͒̔͆̑ͨ̚͞҉̨̫̟̲͎̬̀͢i̴̻̙̣͍͇̣̹̜̼̙͍̝̖̗̖̩̩͂̉ͩ͋̏ͬ̉͐͛̿ͫ͢͡͡͡b̶̝͉̘̭̣̭͔̟̠̮͎̠̰̹̗ͣ̊͂͗ͣ̊͛̉ͬ̋̏ͥ͑̑͋͢u̔ͫ͒ͣ̍̐͋͂̕҉̵̦̖͍͍̠̯̖͍͙̺̜̻͝l͖̣͖̹͉̬̬̝̱̹̰͎̦͎̉̈͒̉̄ͩ̏̄ͩ̄͆͋̇ͦ̔͝ͅu̶̸̙͈̩̖̝͚̣̟̻̹̪̻̟̦̯̭̖̯͍̾͋ͧ̌̄ͨ̊̒ͧ͒̾̇̚m̋͗̌͗ͮ̏ͤͥͣͪ҉̧͍̺̼͚͕͕͇̳̩͈̦̰̠͇ ̵̨̘͖̲̓̓̃ͩͮ͂͞͝e̵̷͚̙̞̤̰̙̘̲̭͕̳͓ͭ̾̌͛͂̑̌͛ͬ̑͐̆͐ͩ̆̚͘͡ͅͅͅù̷͖͇̥̦̝ͪ̔ͣ͂̂͜͝ ̢̖͚̼̙̝̩̻̺̦̳̜̳͔̃̽ͨ̎ͣ̉́́͟a̴̮̦̰̬̱̳̼̹̟̐ͩ͋͂̃ͬ̏̾ͥ̏ͪ̽̀͟͡c̴̷̬̮͖̗̜͇̯̻͕̝̘͉͍̻̪͓̒̈ͫͪ̅̈́ͣͯ̄̚̚͝c̝̬̝̟̩̔ͯ̎̅̄̏ͣͨͮ̽ͫ͐ͩ͐͒̓͢͟ͅu̵̧̻̙͇̠͍̮̭ͫ̄̿ͪ̍ͨͥ͢m̉ͮ͛̿͗̊̉ͬͪ̒͊ͧ͞͏̳̘͙͓̯͎̻̠̼̻͞s̴̛͑͑̄͊̊͊͒͑͞͞҉̦͇̤̪͍̦̘̩̜a̸̤̺̣̥̯̟̣̙̘̤̩͖̣̤͈̔͐̏ͥ͆̿͑̀ņ̱͚̙̹͉̫̣̑ͤ̅͛̌ͧ̋̂̑̀̾̆́̕ ̶̟̜̠̫̘͉͖̝͑ͣ̍ͩͦͧ̿͐̆ͤͬ͟ñ̸̵͇͈̖̟̪ͫ͐ͯ͋͌͗̇̉̾͛̒ͭ̏ͬ̑͋̂̕͟ǐ̷̧̾ͤ̀̀͗̌ͮ̄ͣ̍͋̈́̆̈̿̇̚҉̬̝̹̤͔̮̻̥̦͠s̛̔͒̊̄̍͊̈͌҉̡̢̜̗̭͓͍͖̬̦͇͠i̩̲̹̝̖̥̪ͩ͂̈́̊͌̕͢͝ͅͅ.̴̢̧̗̺̱̠͇̯̼͉̜̙͛ͭ͑ͬͤͩ́̅͑ͣ͑̒͡͠ͅ ̵̢̬̥͍͍͇̜̲̪̪̟̮̤̺͎ͥ̔ͦ̍̚͜͜͡ͅV̧̲̹͕̱̭͕͍̞̫͇ͦͤͩ̐͘̕͡ͅi̛̞̙̠̬̘̣̰̥̜̻̾ͭ͐͊͗̾̅̾̄ͣ́̚v̵͚̯͍̙̤̘̹̯̗̙͊̐̋̐ͦ̀̇̊́̀a̴̵̪̯̪̖̗̱ͩ̿͑ͥ͂͊͛ͤͮͨ̾̔͆̅̅̄̚mͣ̍͊ͣ̑͂ͯͥ̂ͤ͂̀ͩͩ͒͏̶͕̬̫̩̹̩̳͟u͐̓̐̿͌̇ͧ̈́͐҉̵̢̢̺̗̬̻̩͙̥̰̫͍ŝ̸̢ͩ̾̀͐̋ͤ̃͒̂̽͐͆ͮ̔͏͔̞̖̦̜̟̻̼̼͇̪̞̜̼̜̲͍̜͕͠͠ ̨̡̩̤͇̝̠̫͍̍͗̈́ͥ̉̽̿̎ͫ̐̏̽̚͠v̸̴̦͇̩̥̮̹̼̥͈͉ͬͨ͆̎̌̓ͮ̊̈́́ì̵̧̧̠͔͖̮̫̦͚̪̰͖̙̲ͭ̈́̿̾ͭ̔͛ͣ̈́ͦ̈͌̽͡ţ͋ͦ̾ͪͦ̆̌́͂̔̐͞҉̴̦̺̝̲̭͙̰̺̟̤͕̪̞͚͈̭̫aͨ͊́̀ͨ̈͛̓ͯͤ͋͗͏҉͚̟͔̟ê̄̀̇͏̵̧̲̳̹͚̝̰̞̱̖͍̰͎̮͉̬̮̩̙͝ ̴̻̘͖̝̩͉͉̹͂̓ͮ͝ͅm͌͋ͥ̃͌ͩ̊̾ͬ͏͕̬͙̞͎̰̻̘͎̭͙̜̹̝̯̠̕͢͞aͦ̑͗̃͗͋ͨͤ̄ͮ̂ͫ̍̿҉̷̛̠̭̹͈͟ų̶͉̼͈̯͇̟̹̜͙̏ͣ̓ͩ̿̑͛̈̈́̑ͨ̂͒̇͑̒͗r̎̄̒̽̓̅̓ͥ̃ͭ̊̏͋ͨ̏ͮ͑ͭͨ҉̸̘̣̬̟̫̜̬͟i̘̟̮̖̯̟̬̬̜̓̄ͥ͗͑́ś̘̗͙̞̠̖̜̖̠̩͕̭̓͊̎͘͢͡ ̸̳͇͙̲̺̦̱̙͗͋̂͌͗ͯ͛ͮ̀ͥ̓̃͂ͪ͂̀͘a̡̨̢͓̯̞̼̞̲̜̳̲̝̣͕̜̙̩͍̜̰̻͑̈́͆ͭͩ͒̿̑͘͝ṫ̒ͣ̍̂̃͑͆͆͗̋ͯ̂̓͐ͯ̆҉̷̵͔̭̜̟̱̦̟̝̩̥͚̟͇͜͝ ̢̨̛̥̫̠̘̯͍̲͉͍̖͚͚̥̯̮̟͖̃͗̈̐̃̒̌ͮ͐̂̔̎̃́͘m̘͚̗͖͓͔͎̹̗̥̯̟̟͓͉͌̾̋̏̌̏̋̉̅͘i̷̓̅̌ͦ̚҉̥͙̟̠̜̟̪̖͓̺͔̠̗̬ͅ ̶̢̼̲̼͙͎̘̣̲̝̻͔͚̩̺͇̪̜̻̒̆ͥ̎̑̈̐̿̂̾͆ͪ͜͢͝ͅg̵̛̭̰̮̤̥̥̥̞̬ͪ̽͑͒̀̔̊̍̓͐̾͐̈́͐͆̊̈̿̑̕r̢̾̉ͭ̅̈́ͮͥͪ͆̿̇̽ͤͯ͆̏̀ͯ͐́͏̦͉̝̜͕͉̣̲a̸̶̙͍͈ͤ̐́ͩ̀ͅvͭͯͯ̒̈́̂̔̌̈̏͆ͮ͊ͪͭ̆͋̚͢҉̞̹̦̞̙͔͙̱̩̯̫̻̝͇̜̺ī̖̝̯̻̦̲̺͍͙̖̩̘̦͍͊̒ͣ̊̋ͯ̄̃̈́ͧ̓ͯ̂̓͑̀ͤͭ͡͡d̶̨͕̦̰͎̻͖̟̟͉ͤ͒̍͆͂̒͊ͅa̷̓ͫ̈͒̽̋ͧ͝͏̧͈͓̞͍̲̟̤̟̯̦̰͇͕͖̞̫͇͟ͅ ̸̴̵̻̗̻̦̖ͦ͋̾̀ͬͯͫͪ̿ͫ̿̄͗͒̄ͮl̸̵͖̭̝̩̟͉̞͇̙̯̺͖͈̙̉ͪ͐̊̅͗̊u͊̀ͬ͆͊ͤͭͥͪͤ̓̽̔҉̛͙̹̞̰͔̺̯̗͔̙̮̙̟̤̪c̢ͪͬ̓̽̀͞͏̯̼͍̬̬͓̺̭̳̬͚̲̩̜̙̙̖̪̖ţ̡̺̰̳̗̙̗̱̙͔̗̤̪̤͎̤͙̂̔ͬ͐͡ų̴̷̲̝̟͇̳̰̪͉̹͇͎̖̓͛̋̚͢s̴͔̰̖͔̠̥̝̭̼̹̓ͬ̃ͪ̓̀̓̅ͪ͛ͨ͌͞.̵̛̏̌ͫ͐͋͆̀̿́͒ͦͣ́҉̦̗͚͈͈̖͓͈͇̺̭ ̝̻̝̤̑ͫ̄̉̂̑ͥ͂͢͝Ę̷̢̢̖͍͉̯͖͖̞̱̯̅̅̔͑̽t̵̴̢͙̜͚̯̰͔̺͍̻͕̼̂̈́ͦ̄͌̓͐ͦ̑͑ͭ̈́̍̚ḯ̴̧̘̩̘̱̘̻̝̬̟͊ͪ̆̅͂̑̅͆͂̄̔̊̋̍̀̀̚͡a̷͈̣͇͓͇̞̝͚̬̫̗̰̤̥̬̫̻̣͉͒ͭͬͤ͗͑̊͋̍̐̂ͫͬ͐ͭͪͮ͋́͘͝m̷̡̡̧̦͇̙̗̭̞̐̃̇̇̓̈͝ ̓͐̎ͣ͐͆̂ͯ͏͈̳͖͎̖̗̘͉͍̺̭̜͉͙͔̮͔̯̕į̵͙̤̤̭͙̦͚̼͗̊ͧ͂̅̒ͨͪ̈̑ͮ͊ṃ̨̝̙̣̓ͫ͐ͧ͒̉ͧ́̊͋͗̒ͦ̔́p̶̷̱̘͎̝̟̦͍̩̼̩ͩ̿ͪ͒̈͒̉ͤ͒͌͑̕͝ͅͅe̍́̂̍̊ͣ̅ͪ͋́̆ͮ̍̾͌ͯ͏̵̢͕̺̙̦̺͝ͅr̷̜͓̪͕͔͉̮̻̙͐ͣ̿͐͌̑̕͟͠d̸͉͇̠̺͎̺̃ͣ͐ͧ̑͛ͥ̒͒͒ͦ̄͘͡͡͞ͅi̷̵̢ͬ͋̿̂̌ͫͧ͐̿͡҉͈̫̻̞͉͙͙͖͔̦̤̰̖̟ȩ̡͇̣͕̠̻̭̲̥͙̥̬̺͔̪͔̰ͫ̇̂ͭ͐͑͗͌̐͂͊͒̀̉̄̕ͅͅt̶̳̭̻̦̠̤̱̖̟̄̋̈ͯ́ͭ̒͛ ͔̝̺̦̀͋͛ͦ̒̀ͧͭ̓̌̉̾ͧ̚̕ĺ̺̩̖̺̜̥͙͉̟̹̦̉̂ͥ͌ͯ͞͝i̘̟͚ͩͩ͆͋̎̈́͗͂̓̊̃̾̾ͪ̊ͦ̚͝b̤̭̩̳̱͔͚̘̲̼̱̲͍̙̻̮̙ͭ͌͊͛ͥ̓ͧͭ̇̋̿͐ͧ̔͒͊ͭͩ̅͞͝e̸̮̯̠̩̤̥̭͕̯̿͒͐̌̉͂͊ͥ̋ͥ̍̏̅̿́͘͢͝r͌͂̀ͫ́ͨͬ͛̄̉ͯͧ́͏̵̴̸̭̥̱͚͚̮̪͚̻͇͉̻ͅơ̳̩̜͇̌͛͆͒̊ͭͩ̎̍̿ͦ͒̐͝͞ ̡̢̯̺̤̲̫̩̝̜̬̬̭̪̣̱̼̲̯͖̭̆̏̑̎͛ͭ̉͒͒̇͌͢͞u̾ͫ̏ͫ͂͌͌͌͊ͨͭͪ̿̽̐͑́͆͑͡͠͏̷̬̱̫̣̞͍̦̫͟ṯ̨͇͓̝̭͍͔͋̽͗̽̒ͧ̋͛ͪ͌ͪ̔̅̾ͪ̚͟͠͞ ̴̛̮̹̹͇̘̻̞̯̝̪͚͖͕̆ͧ̔̇ͪ͊̇̓̔̐ͬ̑̇ṇ̸̵̩̜͉͍ͤ̆ͪ̒̅͊͐̀͜͝u̵̪̱̲̙̙̹̙̱̝͓̖̼̬̳̬̣̞ͧ̑ͧ̄̒̐̈̐̾͝ͅl̢̨̻͕̞͎̖̖̰͕̲͉̼͓ͩͨ͑̃̐̉ḽ̶̸̡͔̥̞̦̱͕̲͚͖̼̓͒̾̋ͣ̍̃ͤ̾͒̎ͨ̑͢͠a͚̯͉͇̎̓ͬ̓̎ͫ̋̂ͬ̄͂͛̽ͭ̈́̂̂̅̚͢ ̡̨̗͉̪͉̝̭͍̮͈̳̦̙̝̭̬̥̟̠̱̊̿̅́̿ͤ͂̒͌ͨ́̀̃́v̶̡̭̮̫̮̼̙͉̗͎̓̈́͌͊͊͗͂̍̓̃̏̏ē̶̡̡̮̰͙̝͈̯̟̲͉͓̙͓̞̯̜͕̪̲̤ͮ̒͑̔͛͜h̪̰͍̗͋ͯ͛ͣͨ͆̍ͧ̓ͦ̆̐ͣ̓͑̔̎͛̑͟͡ͅͅì͎̬͈͓͕̳͙̹̳̣͉̬̔ͤ̓̅̍ͩ̊̉͊̌̇͗́̅ͭ͜͡͠c̵̷̶̶̪̣͚̩̫̫̤̖̦̮̼̈̎̅̌̂̀̊̏̄̓̑̄͑̓̈́̕ư̡̮͚̭͉̖̠̙̻̻͇̮̫̠͔̞͕̳̋̐ͨ̍ͮ̀͐̌ͦ͠ͅḷ̵̴͙͙̪̱̭̟̼̞̤̱̥̙͑̍́ͥ͌̀̓ͧ͌ͣ̎a̴̘̘̹̞̖̺͚͓̹̦̍̅͋̒̐ͪ̅̈̀̀ͦ̇̊ͫͩ̂ͥ́́͡͝ ̾̍̑͋͛̃̈́͑ͫ̇ͤ̀ͮ̓̾͏̪͈͕͈̙̱̜̝͠ẽ̸̞̬̲͉͙̩̜ͤ͊̿ͩ̔̐̏ͪͫ̿ͥͯ̇̚͘͟l̛̛͇̪͍̞̞̮̹̺̹̹̯͔̼̠͈͍͑̋̓̈́̅̾͞ȩ͔̤̰̺̮̟̱̭ͪ̿͆͘͜i̵̶̛̥̟̗ͤ͛ͧ͋͋ͭͨ̈́ͭ̊f̧̯̣̤̟̦̺̬̤͉̬̤̟̖̤͔͖̩̓̈̈́̉ͥ̈͢ͅę̸̪̹͇̰͓͔͙̣̮͚̜͓̣ͫ̇́́͞n̴̶̖͕͉̖̖̦̭͓̠͓̼̳̝͍̟͖̯ͫͬ̄ͭ̿͋̅̽̌̊ͪͪ̚̚͜͢ͅd̨̨͈̻̣̖̩̠̘̻ͮ̑ͩ̄̈́̆̓ͧ̎ͤͨ͒ͧ̉̈́̆͟͠ͅ.̶̶̸̝̲̠͍͈̦̥̮̖̤͖͚̳̜͚̑̊̒ͬ͘͞ ̐̔ͧͯͫͧ̆̚͘͢͏̝̼̙͇̣̻V̓͑ͥ̐ͥ͘͢͏҉̪͔͉͚̘͕̦̞̫̜͕͙͈̰e̶̷̱͍̯͓̳͍͙̱̠̤ͮ̓͋̍̆́͒͊̋ͨ̏͞s̴̢̪͈͓̟̳̞̹̖̲̯̬̼̖̒̉ͮ̆̅t̗̰͙̳̜̟̜̲̂ͨͪ̾̊͜͟͡ͅͅí̬̱̝͈̫̳̭̥̳̠͍̣̭̦̂ͨ͛͐̅ͪ̀͑̚͝͝b̵̮͙̹͓͚̲̣̥̹͈̳͇͍̺̠̙̪̮̮ͦ͗̾ͭͭ̋̽́̿̓ͨ̉ͦ͂̊͠ú̥̩̖̘̩̱͓̩̠̜͎̤͍̺̾̄̔͗͗̈͆̍̏̚͢͡l̄͑ͥͦ͛̃͗̚҉͢҉̗̳̗͔̺̲̪͖̙u̧̼̰̝̘͈̫̗ͩ̂͋͂̄̅̈ͣͭͬ͂͆̈́ͯ̅̀̈͒̕ͅm̌̽ͯ̌͗̒ͩ͛͒҉̳̹͎͔̝̼̰̖͙̺̖͈͕͉̬̪͖̬͟ ̷̧͚̰̗̅ͪ̉͛͋̂͑ͪ̊̌̔̏ͩ͘͜͢ͅs͒̊͆ͭ҉̶̵̷̜̫̥̰̯̰i̶̛̲̺̰̗͈͙̞̳̰̗̿͗̍ͬ́̓͆́͗͊ͨͨ̉ͣ͋ͫͅt̸̛̼̫͓̤̭̖̠͖̬̣̬̮̝ͭͮ̎ͧͥͤ͛ͩͩ̓̄̐͆̚ ̶̨̧̜̙̣̖̝͛̃ͬͤ̀͢a̴̸̛̫̳̭͓̩̜̤̙̪̞͙̲̠ͨ̽̄́ͤ͒̊͛͞͡ͅm̛ͨ̏͗ͨͫͫͦ̒͂̃̈͆ͩ̚͝͏̭͚̥͙̥̺̭̥͙̙̩̪̠̭̙͚͔̹eͤ̓͆͊̈͋̽̍ͯͯ́͏̹͓̝͚̖̳͙̥͔͕̟̱̝̜̰ͅt͖͈͍̠̮͇̬̱ͫ͑͂̈͊͑̉̈́̓̅̀͟ ̢͙̣̞̰̤̽́̏ͩ̌̍͘͢į̸̥͎̪̟̜͉̿͐ͯ̊̎̉̿̆̈́͢p̸̶̡̳̠̳̪̿ͮ̐̑ͮ̃̑̈̿̑̊̚͡s̴̡̺͇̥͓̯͓̜̬͎̲̫̩͌ͩͪ̎ͧͬ̿͑̽ͭ͆́͟ù̸̧̯̲͉͎̪̠̪̠̪͍̯͈̳̜̙̑ͣͬͭ̽͐̇ͩ͢m̸̞̝͓̦͙̞̥̠̮͈̐̆ͨͦ̎͌̽͋͗̓̆̍̒ͪ̋͑́ ̴̨̡̝̲̘̭͎̘̩̻̜̪̦̪͌ͮ̿͗̎̒̉̇ͥ̀̿͑͞n̛̄͌ͮ͒̌ͨͯ̈̀̋͛͏̸̫̬̫̤̝̫̜̲͘͜į̛͍̣̝ͣ̎ͦ̇ͦ̈̅̑́͛ͫ̿͑̑͞ş̶̗̻͉̗͔̯̘̪͍͔͇̲͌͊͗ͧ͜͝ͅī̴͉̥͉̙͚̗͕̙̝̞̣̦͚̲̤̻̰̃͌̍ͮ͞ͅͅ.̯̭͖͙̟̠͎̘̱͙̩̟̩̳̜̉ͣ̏ͣ̓̐͐ͪ̓̾ͧ̆̏ͫ̾ͦ͘ ̢͌̔͌͋̉̓͐ͥ̔͟͏͕̘̟̣̦̘͔̠͉Ṅ̷̶͕͇̠̗ͧ͆̂͗ͦ͆́ą̢̛̤̥͉͚̹͇̥͙ͨ̅ͬ̿͂̊̅̊ͪͭ̔ͨ̄̅̋ͭ͌͘͝ͅm̆ͭ͒̂̏̈̽͌ͭͪ͛̈́̏̓̉͘҉̤͇̠̠͕ ̸̢̙̬̙͙̮̰̳̠̮̺̝͆́̇̐ͮͯ͂̊ͯ̅̆ͤ͂̚͡ń̶̦̩̟͖̺̗͔̠ͯ̿ͥͪ̆̾̓̃̕eͩ̐̽̃ͮ͑͛ͭͨ̽̌̚̚҉̵̹̰̟̥c̶̈ͮ̐̅͏̶̧̘̻͍̻̪͖̻̝̩̘̥͈͎͕͚̪ ̨̨̣̝̝̱̣̙͕̤̻̝̟̯̉̾̔͑̓̓ͭͫ̈͝l̸̡͕͔͖̻͔̗̞͔̼͙ͨ̀ͦ̆ͣͫ͢͢͢e̶̢̦̮͓̜̗ͧ̋̏ͮ̌̔́̅̐ͬ̂ͮ̏̾̐̚̚̚͜͜o͓͙̮̪̰̫̼̟͍͓͖̦̖̭ͬ̉̄̓̂ͬ͆̽̃̎ͬ͗͆̓̃̾̚͜͠͝ͅ ̵̼̖̠̙̗̹͈̪̘̯̹ͥ͌ͬͩ̾̎ͦ͋̌ͭ̀̀l̢̦͚̺̪̙̖̫͈͆̃̿̈́̏̈́̌̈̈́͞a̸̯̺̪̗͍̱̖̬͎̐̽ͮ͗̊ͩͫ͛̅̂̇́̚̕͡ͅͅc̵̰̺̞̲̙̖͙͚͎̲͓̔̎̈́ͣ͒ͣ̏ͦ̇̉̓ͭ̌͘i̛̯̗͈̮͔̘̺̪͍͖̩͚̥̼̬̬ͥͩ̀͋͂ͣͦͬͩ̎͑̿̓ͣͭ̃ͤͧ̂̀ñ̵͍͙̦̭̼͎͉͍̓̒̀i̢ͩ̈̋̇̀̑ͦ̾ͧ̌̈́͏̼̮͈̤̠͈̱̱͇̪͇̫͍ͅả̧ͩ̃̔ͯ͑ͨ̈́̍̔͑ͥ͋̊ͧ̏҉̝̙̝͈̩̲̣͎̥͖̟̦͎͡,̡̡̫͙̩̯͕̲̣̯̾ͦͤ̒ͧ̿̆̈́͛̀͠ ̵̵̳͇̜͚̯̳͔̹̠͊̾̊̒̎̔ͩͩͩ̓͞f̷̷̴̧̦̥̠͈̟̈́̋ͭ͂ͧ̒̎͌͐ͥ̏̐͟e̸̙̙͉͖̗͚̬͆́̑́̍̏ͪͩ̎͂̔̇̆ͦ̋̈̀̚ǔ̢̼̼̤̤̳͚͈̯͍͎͖͓̉͒ͨͧ̀̌̓͂͗ͯ̊̀̍̆̋ͥ͘͘g̷̡̨̗̩͉̲͉̦̘͚̻̠̩̗͈͙̹͇̳̋̇̉̉ͥͤͭͯ̚͠͠iͦͨ̃ͪͥͣͪ͂͑̂͏̵̵̢̬̻̥̪̬̻͉̠͍̲̙͚̤͎̜̰͚̪̕ả̵̶̛̜͔͇̠̥͈͍̭̼̦̲̞̫̳̥̬̜̮͎ͭ̉̈ͧͮ͗̓̍̾͐̈͐ͦ͡t̸̗̥̺̟̩̬̘̼̣̝̞̟͍̏̋̃̎ͫ͌͛̊̏̓̽̿ͤ̍ͣ̏͋̅͜͠ͅ ̥̭̩̤̘̻̹̩͈̩̞̱̖̼͈̼͛̇̍͐ͭ͊ͩ̑̄͛̊͆ͯͪ̇͊́͂͢͠ͅs̨ͮͣ͗͋͆͑̄ͥ̆͆ͪ͋̋̀͆̐͞҉̲̙͕͙̫̲͓͎͉̳̠̞͓͖̭ȩ̴̷̺͈̞̖̪̣͉̞̇͐̽̊͐̂̉̑ͦ̽̊͒̓̐̿̇ͨ̈́̍̕͜ͅḿ̹̻͇̟̩͕̐͋̂ͧͪͯͧ̚̕͢ ̜̬̜̮̭̻͗̑̔̐ͮ̆ͩ̅̀̕͜n̸̛̙̩̞͖̙͙̥͙̖̜̺̋ͫ̃ͦͦͣ͛ͥͩ̏͐̚͟͜͞ȩ̪̫̺̯͈̄̑ͪ͊̄͌͗ͯ̍̒̂̀ͪ̍̀͠͠c̸̵̰͈̠͕̻̤̞̜͉͚̦̼͎͎ͪ̈̾͒ͥ͒̈̓͐̓ͩ̋̕͢,̡͔͙̠̤̰̊̒̇̽̔ͩ̐̀̋͂̐̑ͣ̔̀ͯ̿̃͜͜ ̵̵̨̢̲̠̼̤̣̙̬̝̜̬̲̽͂ͪͯ̋̑͂́̒́̆ͬ̌̋̏̚m̴̛͇̻̪͇͍͓̖͚͍̍ͪͯ͂͆͛͜o̙̗̩̘̞̬̜̔̉̋̿͆͑̾̿̌̿̿̓̈̑́ͮͭ͗̌́͝ͅl̸͔͇̬̪͔̥̙̜̣̣ͯ̔̿͗̓ͨ͌̓̽ͮ̑̇̐̽́͟͡e̶̛̖͔̲̟̦̱͓̳̣̫̥̹̯ͯ̂̒̃̔̀͡s̴̨̊ͭͩ͐ͥͨ͐͂͊̃̋̀҉̹̘͍̙͍͈͜ţ̛͍̹̦͚̰̫̞͉̱̩̿ͣ͊̑̀ͯ̃ͨͤ͒̉̊ͪ̊̽͌̿͜i̢͂ͥͧ̇͑̔̑ͣ̆ͨ̃̄̏̀̉̇͏̀͏͙̣̝͕͓̝̭͔͍͝eͪ͌̐ͤ̃̅̎̔ͧͦ̊͊ͮ̍͆̍ͤͯ̓͢҉̨̠͎͕̫͍̱̮̣̬̜̱̰̗̀ͅ ̛ͫ͗ͮ̐͆͊̿ͩ̈́͆͆͗̀͂̈́̊̉̉ͧ͏͡͏̫̯̘̮̱̺̮̱̞̻̺͜q̶͗̆̒̅̎ͬ̈́͑̿͝͏̫̘̠͚̭̱ư͕̲̥̠͖̭̣̫͕̩̤̺̹̄ͦ̌̀̓ͥ̓̇̾̈́ͨ͊̇͐̀͢ä̷̸̶̟̜̭̩̝͖̮̝̞̣̟͎̺̺̩̬̜̹̻͆͑ͬ̆ͥ̿m̭̙̦̼͈̺̼͎̮̗̤͚̲̯̟͚̔̾ͪ͊ͣͯ͌̀ͤ͊̿̆̏̆̚̚͢͡ͅ.̶͙̜̮̗͈͒̄̓ͬͭͬ̂ͣ͐̿ͩ͛̇͢
̛̛̤̳̼ͥ͋̉ͣ́̕͡͞ͅͅ
̸̢̲̝͉͔͓̜̙̼͉͍̳̪̤̦̺͎̯͎ͪ̆̅̓ͪ͗́̎̿́ͅV̵ͧ̿ͣͬ͑̀͂́̒̀̂̿̋̾ͩ̓͏̡̗̩̟͚͈͚̳̘͙͔̗̰̻͜ê̶͐̓̄̃͌̑ͭͦ̈́͌͘͡͏̻͔̖s̷̨͍̲̖̦̞̘̬̈͒͗̾̉ͨ͌̅̎͑͊̀̂̍̑ͩ̄̒ͅt̵̢̼̞̹̺̙̗̉̈̓̒̅ͩ̏́̎̉ͩ͌͋͗̚ͅi̶̧̲͚̯̺̖͙̬͕͖͙̪̞͐̎ͬ͛̎̇͂͑̎͋͢͝b̧̛̲̤̳̞̳̜̽ͬ̅̀̀̐ͣ̚u̴̵̧͍̤͚̜̩͑̽͋͂́̂͊̆̆̂̆̓̚͠͞ḽ̳̘͚̖͎̞̄ͩͨ̈́͂̿̒̉̆͑͊ͧ͌͞͠͝ū̎̑͛͋͛͢͏̷̰̗̳̟̻̝̦̙̣̩̕ṁ̷̴̨̛̼͉͉̜̲̦̤͔͋̑̿͋̍͌̒̂ͭͤͧ̂͒̑͝ ̛̖̙̲̰͇͕̜̲͕̘̟͆̆͆ͨͬͤ͛̓̈ͧ̌̿ͩ͡ͅq̨̻͍̤̺͙̳͈͔̼͔̼͍̳̟̦̦͉̳ͧͬ͑̔̍ͫ̋̅̂͐̒̑́̀̚͘͝u̱̟̖̗̗̲͕̙̳̗͕̘͉͔͊͑ͧͧ̚̕͢ͅͅȃ̷̺̜͉̱̖̱̥̓̋ͭ̉ͭͫ́͟͞m̴̛͈̗͚͊̿ͪͣ̓ͯ̑̆͋ͨ̏̃̀͜͠ ̰̰͙̤̰̠͕͇̪̳̔ͤ̈ͣ͆ͩͯ̽ͬ͒͑͐̉ͬ̂͢j̶̡̭̥͎̮̝̤͙͙͎͔̰͓͈͈̹͓͛̌̅̋̃̓̂ͫ͟ūͤ̏̂͆̌̏̑̍̃ͦͧ҉̢̡͈̝̜̖̭̥͙͕̱s̋ͨ̒̾́̚͟҉̩̜̗̰ţ̸͖̱͉͔͔ͮ͛̆̎ͥ͐̔ͪ̕͢ͅo̴̧̗̥̠̒̎͆͊̃͗ͣ̂̏̑̂̈́̅͛̔̋̍ͥ͝͡,̵̴͔͖̳̜̮̳̰̠̓ͪͤ̏̓͐ͤ̿̑ͭ͆̂͐͐ͮ̋͂ ̵̫͙͇̮̙̝͇̹̝͙̙̞̜͎̪̬̌̓̇ͮ̔ͮͬͥ̌̌̄͡ṡ̛̗͚̖͓̖̤͉͖ͣ͋͆̆̓ͣ̂̓͝ũ̋̃ͬ͒͛ͤͦ̂̾̚͜͝͏̺̪͖̦̺͉̻͈̮͙̭̪ͅs̛̺̠̪͚̲͙̟͈̦̼̻͙̮͙̠̣͙̈́̀̈̔ͣ̅̾ͪͦ̅̾̇͊͌͗̇ͦ̅͜͜c̶̛̘̜̦̠̮͖ͬ̒̔̉ͤ͌́̉̃͂̍̋̊̂̈́̅̆͞͡i̡̨̭̭̖͖͈ͭͨ͒ͣ̈̑ͣͮ̋͐̋͋̆̚̚͜p̶̡̛̖͈͎̩͉͚̩̤̬ͯ͊͐̌͐̃̅̅̓̒̓ͬ͆͝ĭ̲̱̻̪ͥ́̃ͦ̓ͮ̿͑̔͑ͪ͂͑̀̚͘͢t̡̞̭̣͇̖̩̟͈̩̩͉̪̤̙͕ͪ͒͐̅̽ͮ͒̍ͭ̅ͫ̐̎͗ͦͣ̕ ̛̪̜̞͖̤͎̳̤̰̰̜͚̞̳̝̺̣̖͓̏͋̂̄͑ͤͣ͒̇ͨ̚͡s̡̖̺̩̫̫͍̳̖̩̺͙ͩͩ͐̎͌ͭ͞e̸̛̐ͩ̀ͪͭ̇͑͂̍̂ͥͯ̐ͣ͜҉͍̲͔̥̯̝̬̰ḑ͎̼̺̪̤͙͔̦̼̳͉̫̤̋ͭ̋ͯ͛̽̊͒̀̕͘͝ ̧͂͌̆̽ͩ̈́ͪ̃̂͌ͨ̏͒́͐̽͆͒͏̨̳͕͖̹̘̪͉̺̥͚̝̮͖̥͕̜̗̟̟ņ̴̡̘̣̪͖̰̹͈̥͙͚̲̼͍̋ͨ̐̽́ͬ̽̾ͮͥ̋ͨͬ̕ͅi̩̭͎̯̪̫͕͈̜̪͖̬̦̳̗̤ͭ̅̈̓ͯ̈́͘͟͡s̡̗͇͍̤̳̻̣͎͖̯̥̳̤̲̳̅́ͤ̾̃ͦͭ̽ͮ͑͊͡i̲̩̮̖̲̤̥̲̳͕̙͙̰͎͉̩͎͗̊͗̀̅̏ͣͧ̏̽ͨ̓͗͌͛͘͟ͅ ̛͖͚̤̣͕͈͓͎̗̮͍̲̙̺̊ͬ̿͡͠ǐ̦̞̭̪͚̇͛̽̌̊̋̈ͩ̋ͫͦͥ̚͘̕͢n͍̼͎͓͚̥̮ͩͦ̀̏̈́͢͢͠,̸̛̤̝̬͖̜͕̫̣̳̝̺ͮ͌ͦ͐̇ͬ̏͐̈́͆ͧͬͥ͒̊ͧͫͬ͘͞ͅ ̢͑ͤ̆̍̔͂̚͏̧̪̖̠̹̣̰̦͕̜͓̕m̻̼̣͍͇̭̬̲͚̞͉̗͓̣͕ͫ̔͌̒͊ͯ̐̃̾ͦ͌̒̈̽̽ͮ͢͠ͅoͮ͊ͪ͊̔̉ͪ͗̑̉͒͛͂ͪ͌̿̆̌҉̤̭̯̣̦͓̪̻͝ͅl̈ͣ̊̂̓̀̃͑҉̶̛͇̥̰̦͙̠͘e̵̝̝̺̺͍̮̩̦̩̥̮̮̯̠̤̠̾ͨ̇̑́͒̓̍̉͑̐͂͠s̷̡̜̼̟̹̘̮̗͔̻̝̟͇͛̅̏ͦͥ͋̀̈̽͒͊̍̂͘͞ẗ̷̨͈͕̤̼͆͆̅͗̃̄ͭ͌̄ͤ́i̵̶͈͍̣̦͔̞͙͍͖ͩ͊̈́͛ͣ́ͪ̿ͪ̒͂͆͋ͯ̚̚͠͡ęͮ̅͌ͩͮͪ̋͌̃̽̚͏̷̙̝̟̞͓̰̩͙̹͈͍͓͕͘͢ͅ ̧̡̎̊̓̅̓̃͐͂̃͐͝҉͔̙̹̮̘͉͉͓͓͢c̷͓̗͎̺̣̰̼̝̣̺̝̻̳͂̀̏͗ͣͤ̃͛͛̊̊̋̈́͐͊ͩ̌̚͘͟ͅo̿͋͐ͥͩ̀̎̃͐̃̒̿̀̑ͦ̚͝҉̻̤̻̭ṅ͂̔͛̔́͑͒̔͒̓҉̧̩̥͉̞̯̳̲̭͍̼̤̝̯͓̯d̜̱͚̺̲̻̎̑̉̃̔͘ḭ̢̛̖̘͔̓̽ͩͫͤͨͬͫ͡m̷̛̝̺̱̪͚̼͎͙̲͔̼͖̈͗̈͑̌̏ͤ̂̍̇̀͘͝ͅę̶̵͖͔̠̼̹̳̘̮̬͈̾͗̌̊ͪ̑ͪͪ̈̂̑͜ͅn̡̜̙͇͕̫͓̯̭͕̦͓̦̲̜̼̫͖̽ͮ̾̋ͪ̒ͦ̓̓̈̌̈ͫ̌ͩ́̚̚͟͜͠ͅt̸̸̢͚̫̜͈͑̀͐̍ͮ̽̈ͩ̑͘ũ̶̺̙͙̳͇̔͐̏ͧͨ͒̉̃̿́͛̌ͣ̚̚͟͝m͒͋ͯ̑̏ͧ͐͊ͥͩ́͌̚͜͞҉̲͇͈̠̜̮̹͕̭͚͇̩̖͕͍ ͣ͑͗ͬ̋̍̅̓͂̂̐̍ͭ̑ͪ͠͏̗̪̠̞̼̤̫̞̦͜͜e̷̸̡̪̗̫̦͙͔͚̫̼̩ͥ͂̔́̾ͤ̎̐͒̌ͮ̈̄ͮ̕͢ș̴̻̪̤̥̫̙̼̞͓̩̳ͯ̓ͮ̊̂̄ͨ͛̂̿̀̇̀̚͜͜ṫ̞͚̞̪̜̗̰̗̻̤͎͓̗̰͇̞ͧ͒̒̌ͭ̉̈́̇̈̇͌͢͜͞͞ͅͅͅ.̢̧̛̻̮͉̹͖̟͖̳̙̠̺͕͍̋͂̔͊ͯͬ̀͆̈ͣͫ̅̈́̎ͮ̚͢ͅ ̷̨̡̧̗͈̜͍͔̣̲̲͓̞̺̭̞̣ͩ̔ͩ̓ͭ̿ͯ̃̂ͯ͟N̷̲͓̲̩͓̣̝͈̻̳͇̤̠͖̗̠̜̖̺̊̌̓͐ͤ͞͝u̷̶ͨ̆͛ͣ́͏͕̝̥̥͎̹̞̣̦̙̱̯͝n͆ͧ̔͆̇ͭ̽̌̐͆̉̈́̅ͯ̃҉̸̵̙̱̻͓͚̤̲̪͉̦͍͉̜̻͝c̃̍̊̔̉̈́ͫ̐ͯ͏̶̗̱̼̖̦̳̠̱̯̪̥̙̱͙̼͙ͅ ̸̨̛̜͈͍̥͓̦̤̙̠͎̘̈ͯ̀̂ͥ̉ͦ͒̽ͧ͘c̵̛͇͖͉̱͕̳̣̲͓̭͈͎̟̪̭ͭ̋ͨ̂̏̅̕͢ǔ̶́̂̑ͮͮ͛̋̓̓́ͬ̂͌̿ͤ̿͏͡͏̰̗̙̟r̴̸̗̮̥̫ͦ̑͆͒ͣ̐̋̆̀̚s̸̵̶̜̲͇̲̣̙͚͚͍̻̣̗͙̰̝͊̏͋̆̓̄̒͑̕͟ͅų̸̢̟̰̦͎̜̱̥̏͂ͮ̇̈́ş̥͇̳̫̼̖̪̟̖͉͈̹̭̻̟̪ͫ̇ͧͣ̇ͫ͊̓ͧ͝ ̬̞͈̮̘̱͔͓͕̪͉͚̘̰̖ͥ͐ͥ̈́̒͗̂̕s̵̷͋ͥ͊̊͋͂͏͙͎̰̤͓̞̗̹̥̪͉̙͉̺̫̝ǎ̧͐̊̈́͗ͪ͒ͪ̀̒͂͌҉̝̣̲̬̫̫̰̯̹̝̤̘̩͍̠͎̩͘ͅg̷̰̺̙̪̩̈́̄̈́͐ͩͦ̈́̀̕͘͘į̴̷̢̼̳̙̮̞̬̼͉̫͖̑ͧͯ̉͗ͦ̂́̔̓͑̒ͩͬͥ̃ͦ͑͛͢t̢̧͖̣͙͓̘̘̤ͥ̄̄̐̇͒ͭ͛͊̈̾̽͑̈̔͐̕͡t̨̟̲̦̪̺̪̰̽̆͒̒ͣ͋ͤ͆̀̈́̿̌̂́̚͜i̶̬̯̣̩̻̱͓̐ͧ̅ͤ͋͌͐̇̉̿ͧ̐ͨ̏̍͑͝ś̵͉̳͉͕̦͍̘͇̠̞̦̳̟͓̭͙̘̏̾̕͟ͅ ̨̢̼̠͚͇̠̙͖̺͚̈́ͯ͑̏̓ͦ̓̇̉̓̂ͪ͘ͅņ̛̠̱̩͖͍̘͙̯̤͍̲̘̗̘̱̈́͒̽͜í̴̛̫̪̲͇̞̼͖͐̿͒̅̑͌ͤͅb̧͉͍̙̦̞̰͈̦̤͔̻̰͉̗̪̫̀͐ͭ̀͘ͅḥ̡̛̜̩̤͓̫̹̲̦͚̮̋̑̄̓ͬ̿ͮͯ̃̂͘͟,̵̦̱͉̲̭ͧ̓ͨͥ͊͊͋̋ͣ̃̎ͩ́̕͢͠ ̶̻͉̳̠̗̺͖͍͙̲̠̽̌́ͫ̂ͭ͛ͩ͌͆ͬ͝͠ͅc̷ͪ̑ͫͤͪ͏̛̪̲̫̟͇̞̙͜͞ǫ̗̲͍͈̠̼͖͇̥̂̀̔̍̂̄̌̋ͦ̂̋͛̏͊̉ͣ́̚n̶ͩ̿ͥͯ̓ͯ͗̋͛̅͐ͩ̾̀̈͞͏̣̝̞̼̩̣̝̖ͅv̡ͯͯ̐ͧ̎ͥ̃̓͗̍́̄̅̓̂̎҉̛̠̙̣̤͚͓̪͖̦͕͖̼ą͑̊̉ͨͣ͋҉̬̗͉̻̙͔͉̲̮̫̝l̴̪͓͉͕̱͖̩͎̭̙̟̬̹̊͂̒̓̉ͪͩ̊ͧ̋̔̌̀ͣͨ͟͡l͚͍̱̪̫̝̮̗̞͕̞̠͊ͬ͆͒̽̅̋ͦͫͨ͋̓̇ͭ̃̆͊ͧ̕͡͞͡i̴͈̙̰̞̪̪̱̙ͦ͑̃̿̐̕ͅs̵̤͚̬̘̝̠͓͚͂̉ͩ̃͐ͧͮ͒̋̇ͪ̈́͛́̚͠ ̈́͌̃̋͊ͪ̑̐ͬ͑ͦ͐͗͑̀͏̳͓̦̩͖̦̳̫͖̳̭͎̠̩͓͖̀ͅe̴̙̳̳̫͍͕̲̝̲̰̹̹͖̬̭̹̪̺ͯ̋̄̈̐ͦ̔̏́͟u̴ͦ̾̆̚҉̜̯̻͕͖͚͚̺̦̦͔̥̝̫̱i̶̩̯͔̮͈͉̎͗ͯ͛̋͘ͅs̴̛̰̺̲̮̬̲̟͙͍̳̬̫̯̩̯̈ͣ̌͗̂̍̈̏́ͮͤ̃̓̚͜͢m͂̂ͤͩ̅̏̈̑ͯ̾ͨ̊̆͊̚͘҉̼̮̞͕̱̺̞̗̬̖͚͈͙ọ̻̻̤̪̳̩̹͂̀̿̉ͮ̎̎̊̏̾̂̈̂̊ͩ͐͠͡͠͞͝d̶̢̡͕̞̩̬̲̩͖̖͔̫͙̘͎͈̼̂̇̓̌̉́̅ͯͮ̓̀̕ ̳̠͍̮̰̳͎͓̙͙̩̊ͥ͂̌͆́ͪ̍́͝n̢̼͖̦̦͕̖̤̬̅̊͂̏̆̉ͬ̔ͪ̽̏̇̾́̀̃̔́͟͝͞ḯ̶̸͈͉̺̖͙̱̜̘̫͚͓̘ͨ̎̽ͤ͆̊ͪͪͥ͝͡ͅs̷̶͍̞͉̠̦̝̘̦͔̙̱͖̺̲̾ͣ͗ͤͣ͌ͤ̓ͨ̍̿͐̃́̚͠i̛̯̣̮̝̞̫̹̣̗͙̲͈͈͂ͨ͊ͧ̾̆̔̐̆͛͛͋͂̕̕͞͝ ̡̿̓ͯ̈͛̓ͩͦ̔͂̋̓̀̚҉̨̮̬̭̫̠͇͙̹̜̻̲̗͔̯̹͎̀̀p͋̉̓̏͌̿̑ͫ̔͛̕͟҉̮͉͎̞̳̗̪͚͈͖̠̼̞̦̕uͬ́̇ͭͯ̎̇͛͗ͣͪ̓̓ͩ̒̊͏̵͏̝͔̳̮̖͙̦̭̰̺̼͙͕ͅͅl̫̝̗̖̱̫̝͉͉̥̿ͭ́̅̋͌̎̌͛̂͑͒̊̎͛͂͟͠v̨͍̭̙̟͇̞̻͈̪̫̎ͦ̒͒̅ͬͧ̂͢͜͡͝ͅi̶̡͇̣̦͈̩̠̥͇̮̇ͧͧ̌ͣͯ̌ͮ͌̓̌͌ͧ͞͞ͅn̶̸͗̾̈̄͊͒͋̐ͬͥ҉͓̺̞͙̪̝̭̫̘ą̻͉̰̮͚̰̔̽̃͛̀̚͠ͅr̨͕͚͕͇̪̦͇͈̱͙̟̰̙̫̱ͮ̑ͦ̌͒ͤ̑ͧ́ͤ͞ ̧ͥ̆͛̒̔̚͞͏̷̫̰̙͍̬͇̘͓̼͕̤̠̞̪̥͓͔̗͈ą̸̥̬͕̱͔͕̭͎ͣ̏ͪ͒̌ͮͮ̆ͦͤͫ͑̈́͋̊̃͛̕ṱ̸̜͚̤͔̹̟̥̳̗͈̘͉̣̳͍ͧ͒͛̿̏ͯ̓ͦͫ̔̔̔̈ͣͩ̄̽͢.̶̡̝͈͉͚̲̞̙̺ͥ͑̌͛̎͐̓̎́ͤ̆̈ͣ̚̚͘͜ ͔̠͔̼͇͕̳̗̮̞ͤ̄̑͜͠͡͡Į̷̛̠͚̹̤͈̑̊̅̕ņ̙̭̰̼̥̝̞̹̹̗̟̣͈͐ͫ̌͆̾ͨ͌ͥͧ̾ͅͅ ̷͖̳̰̳̖̦̱̥̳̟̣̳͚̐͗ͧ̽͌̎̋ͦ̽͒ͩ̓̈̃̈́͊̃̍͢c̷ͪͦ͂̐ͣ͛́͑ͬ̈́̂̈́͊̚҉̬̟̮͘͝o̴̡̨͍͉̩͖̟̲̟͙͈̥̙͖̒̃̉̔ͣ̐̀͌ͮ͢͞n̷̨̧̧̛̼̥̺͈̥̪͑̿͐ͭͣ̅̉͛̇͛ͯ͂̌ͧ̇̋ş̷̶̌ͧ̀͌̈́͌ͩ͜҉̰̫̫̬̤̥̳e͓̺̜̣͇̠̻̺̪̻̥̹̳͔̜̗̦ͫ̒̒ͧ̅͗ͧ̽̈́̈ͫ̎͆̉̃ͯ͛̕͠q̧̡͚̥̩̼͈̻̦͍̻͖̘̱͑̿̔͊͗̒́̎ͣ͊ͦͭ̐͒ͤͦ͜u͊͐̓̽̎̆ͦ̇̕҉̡̭͍̣̱̟̘̥̱̘̲̗͢ą̸͉̥̪͈͍̤͓͖͉̄̎̓̈̂̈̽̅͊̊̕͜t̴̟͈̺̤̩͓̹̼̘̦̗̫̳̳̰̥̠̳̩̎̔̈́̂͟͡͡ ̨̼̞̙̙̤͔͎̯̲̣̱̰͑̊̅ͬͩ̑̋͛̌n̛͍͎̠͈̫̠̻̪̘̼̂̓͗̇ͬͧ͊͘i̴̡̛̻̪͔̯̤͎̣̭͈̗̺͓̙ͮͤͦ̌̈̿̿̉̏ͥ̍͐̐̋ͮ̽̓́͞s̨̡̪̥̥̠̝̲̦̰̱͍̞̬͓̝ͩ̈ͫͤͫͮͅl͎͔̣͍̰̠̥̠̮͖̼̺̯̞̙̳̆͂̀̆͊ͣ͘͝ ̯̫͕̟͈̭̰̮̪͍͇͖̳͉̺͈̫̘̿ͨͧ͊̾͗́͋͐́͝͝i̢̼̙͓̣͈̹͛̓̎̒͑̀̌͒ͣ͆͜d̗͕̺̩̘̠̰͇̖͓̜̩̦͉̙͇̍͂̍ͪ̄̃͊̉͐̑ͤ̈́̀͟ ̑̾ͯ͆͐̂ͯ̆͆ͥ̏̍̍̾̾͋͑̚҉̴͉͇̗͚̞̥̳̫̝̯̬͓̜̘̫͎̦͡ͅỏ̢͔̙̗̼̳̖̩͂̄ͬ̄͐̏̄̈͛ͩ̓̉͊̚̚͡͞d̨ͦ̌͋̊ͬͥͥ̍̌ͯ̾ͬ͋͌͊͒͝҉̰̗̗̮̞̟͙̙̹͎̩̻̭̤͓̺̹͘i̷̡̜̻͍̜̼͓̯̻̒̔ͩ͌ͯ͑̋ͫ̆͒ͫ͗͊͛ͨͩ̈̚͘͠o͔͖̘̖̯̙̟̮͇̥͛͆̒ͪͥ̀͝ ̵̙̠̝͙͎̮̙̣̫͐ͪ͆ͨ͜ͅc̲͈̞̫̤̜̰̺͉̫͕̦̪̲̱͌͋̒͊̊̆̄ͭ̌ͧ̆͘͟͢͠o̵͚̜̭̰͎͔̭̜̩̾̍̊̋ͮ̔͞n͈̳̗̝͓̞͗ͮ̅ͮ͌ͮͣ̋͋ͭͨ̇͒̽͛ͥ̎́̀̚s̷̸̷̢̡͉̳̞̰̤̓̐ͮ͋̑ͨ͑̀ͦ͂͗̈́̌̀̆ͬ̿̐ͅě̎ͪ̏̀̓̋ͯ̌́̒ͨ̚͏̷͕̟̫̜̥͓̣͚͘͢q̨̺͇̖̻̹̥̻̩̹͓̮̠͓̬̬͚̩̌̿͐ͮ͊̽̏ͪ̐ͩͯ̂̐ͫ̿ͮ̕͢ǔ͉͈͙͔̟̣̠͍̜̟̗̼̣ͩ̇̋͊ͣ̂̏̑̌ͨͬ͛ͣ͂̔ͧ̀͢a̶̡̟̟̻̮̮̪͖̪̻̝̭̋̀ͮ͛̇͛̅ͪ̽͗͞͠t̙͖̮̠̞͖͍͙̩͎͎̤̠̩̯͙̔̅͒ͦ́ͭͤ͐ͮ̽͛̾̐́͟͠ͅ ̷̶̢̢̧̞͕̟͇̼͔̱̝̖̻͖̰̟̠̫͖͖̓ͪͧ̽́̍ͅp̡̖͕̬̝̻͇̻͓ͤ̊ͭͮ́ͧ̒̃̓̀ͅr̶̶̨̜̗̯̜̯̖͙̻̖̲͕ͬ̽ͨ͋̋̆ͅe̘̙͕̭̺̼͈̹̭̥͙͆̾ͯ̀̎ͧ͛͗͐͊̀̋̂ͦͦ̕͢͜t̪͚͕̠̹̖̲̺̝̗̰̐͋̉͗ͮ̃̀́̃̑͜͞i̛̇̆̓̌̓̎̏͐̉́̾̓̉͡҉͙͙͖̺̘̪͕̲͖̥̳̙̩̥̙̲ų̢̦͓͙̼͈̯͇̱̼̙ͨͭͮ̑̄͆̀ͮ͒̈́̍͊̓ͯ̽̔̌̀m̎̓ͯ̏́ͯͨ͋͊̓̎ͧͪ̚̚͏̧̦̻̣͕.̷̶̨̱̻̟̫̜̩̘ͭ̃ͮ̈̄͟ ͎̺̮̼̫̖̯̗̜͓͎̠̳̝ͪ̌̈́̇ͦͬ͊̆ͫ̌͆͌͒̏̚̚͢Q̢̈́ͬ͒ͬ̿̂ͦ̎̈ͨ͛̄͐́͆͌͜͏͙̞͖̰͙̞̩̤͈̳̼͙̻̮͙̗͖̠̙ų̷̢̼̻̖̘̼̳̱͇͍̯͍ͬͨͩ̏̂͐̾̅̔͒̄͋͋͋ͭͦ̍ͥ͜͡ī̡̛̜̭̳͍͙̥̄͂̑ͧ̀ͪ̏̑̾́̓ͮ͡ş̵̹͇͕̰̰ͤ̓ͨ̏ͧ̅ͫ́͋ͨ͊ͫͦ̔͗ͪͩq̸̝̘̰̝̘͙̥̥̟̭͚̯̤͚͚̗ͬ͗͑ͥ͠͝ͅͅü̷̧͙̩̘̺̞̩̲͓̞̩̘̱̱̯̥͔͑̐͌̊̇̎̾̇͟͝ͅͅe̶͕̫͇̮͚̭̺ͫ̓ͥ̇ͬ̔̈́͐ͪͯ̌̈́̕͟ ̢̢̋ͦ̀́̓̽̎̋ͭ̃ͫ͛ͤ̈̄ͨ͑̚͡҉̳̮̦̜ȩ̰̪̱̼͙̖̹̘̺͇͖͚̲͈̫͍̘̻̈̓̌ͤ͛ͫͫ͘t̩̙͈̫͉̺͎̲̹̦̓́ͮ̆ͩ̅̃ͪ̇ͮͥ̃̄̕͡ ̴̪̭̝̘̭̝̯͈͖̂̌̓̿ͧͫͮ͂ͤ͑̒ͬ̊̈ͪ͆͛͛͢͡͡e̴̢̻͈̮̙̪̬͍̺̬̳̠̯̮̲͔ͩͮ̑̏̎̍ͦ́̏ͤ̂̐͂̾͆̚͞ͅͅr̢̺̤̹͇͉̻̼̗̗̝ͨͭ̉̒͒̉́͘a̵̢̱͉̤͚̟̯̤͍͉̭̘͖͔̼ͪ̆̒ͮͩ͟ͅt̸̶̛͙̲̘̺͔͎̳̮̹̓̓̒̇̔ͥ̍̓͗ͭͯ̏́̃̚͢ͅ ̶̧̬͓͚̲͕̝̹̟̟̲̻͓̜̲̹̮ͤ͑̂̑̎̀ĭ̓̏ͪͫ͊͆̄̽͐̚͢҉͍͉̤̝̲͙͈̞̗̰̦̀͞͝n̵̻̬̭͓͇ͨ͋̀̈̃̿̽̏̎̈̆ͧ͠ ̣͎̲͈͙͍̮͉͂̊̌̒̋̅͐͋͋̑̃̾̏̍ͪ͑̚͢͢l̞̜̝̹͍̀ͬ̉͒ͩͦ̓ͥ̐͗̐̀̕̕͢͞ȩ̶̡̖̭̠̣̘͈̝̙̗̫ͦ̉̆́ͦo̧͇̠̫̪̘ͮͭͨ̈̒͛̊̉̆ͭ̎̋ͥ̏͂͘͜ ͧ̅̀̈̅͐ͬ̒͑̉̓̐ͭ̋ͯͪ҉̫̭̭̝̙̬̫̱̰̲̤͈ĕ̜̥̰͈͕͔͇̖͉̳͎̭̼͓̬̼̬̮͆͛̉̊ͥ̾̚͢͜f͊̊̇̇̀ͤ̄͘҉̵̡͍̞͓̖̱̱̱̺̹̗͖͕̩̣̤̺̝f̨̨̟̦͍̻̮̤̜̟̺̥̞͕͓̩̳͙̉ͤͩͣ͆͑ͤ̊ͧ̈̓̊ͮ̍͆́͜i̴̛͇̠̝̘͑̈ͧ͛͑̽̐̋̒ͣͧͮ̾̀̚č̸̛̫̥̝͉ͮ͋̐͌ͣͪ͂̅̔̒ͤ̀i̢̠̹̗͎͉͇̼̦͍̱̰̦͌̽͌͂͊̒̀̊̍̓̿͂̿̄͌͛̚t̤̤͈̘̤̭͉ͯͨ̐ͬ̆̾ͭ͜uͤͤ͌̿͋̆̉̅ͨͧ́҉̷̡̡̣͖̗̲͖͚̮̬̮̙͍̜̞̤̲͓͝r͗ͫ͊ͫ͐͌͌͑̅̇͟͟͏̴̱̹̩̲͇͔̣͍̰ ̱̙̰̯͖͍͚̠̝͉͈͔͓͐̈̌̐͊̂̀͑̌̊͊͋̕f̴̷̸͈̖̺͉͔̣̪̲̥̱͔̣̰͓̟̼̭̬̆̓̏̓̄̓̋ͥͤ͆ͨ͐̄͢͠a̾̑ͪ̐ͮͯ̉ͮ̌ͩ̂̆̍̓̚͏͏̝̖̲̼u̶̵̱͕͍̻͙̤̱̯̦̞͙̹̹͚͔̼ͯͤͦ̐̑̐̐̆̽̋͑̏c̶̱͚̙̫̺̖͎̮̳͖͉̘̮̰̙̱̞͚̍́̆́̇̔ͭ̄̐̀͊̈̈́ͧ̐̀̏͛͝i̸̧͉̻̟͍̪ͥ̽͒̄͒ͭͮ͂̉̈̔͋ͣ̋bͤ̅̏̊ͯ̚͏̸̵̖͖̺̜̬̺͘u̐͒̀ͬ̓̏͂̂ͧ̓ͯ̕͏̹̬̗̤͓̀͞s̷̢̮̻̤͋̊̿ͯ̉͊͐̇̋ͪ̚̕͢ͅ.̗̻̪͇̪̺̊͂̆ͧ̀͢ ̸̡̺̲͍̳̦̖͓͇̳͆̇̈́͛̽̓͢P̢̛͕͍̬͎̠̜̪͚̜ͥ̎ͭͧ͂̏ͮͨ͌̀̑ͭ̄̋ͫ̈́̕͟ë̲̖̦̫̟̱͙́̈ͬ̐̃̎͐ͨ̋ͨ͋̋̏ͥ͊̃́̕l̸ͨͬͥ̏́̒̄ͤ̄̆ͪ̏ͪͪ̈ͪ͞͏̮̫͈̱͕͘l̷̮̥͚̜̬̺̥̗̤̜͚̗̮̖̥̤̺ͥͥ̏̒̌̉̾͑ͮ̃ͧ̈́̚͘͜͜eͮ̂̉͆̅҉҉͇̯̬̞̱̖̮͙͙̲̟͕̱̥̠̺̮̙͈͝ņ̡̻̻̝̘ͣͭ̂̉̒̇̍ͪ̊̐ͧ̄͌̆̈́͟͝t̔̓ͧ͗ͯͦ̅ͤ͋͏͕̝̺͚͙e̵̵̩͙̤̻̼͔̲̦͈͓̠̙̖͍̩͈͓̭͑ͪ͐ͯ͑͛̑͌̀̽̉ͪ͟͡ͅšͬͧͣ̿̆̏́̚͞͏̸̻̭̻̞̺̫̺̝̘͈̗͉̩͈ͅq̶̡̢̪̱̟͍̬͓̲͔̹̰͓̔̃ͩͬ͊͆̔ͩ̄̊́̋̏ͪ̉̿̆̋̓u̸͓̯̱̼͍̤͈̹ͩͬ̃͑̊̈́ͤ̓͒ͤ̽͋̔̍͋̉ͭ̀͠e̞̱̙̪̫̙͙̤̩͉̳̗̖̯̼͓͙̗͐ͧͬ̅ͯ͋ͥ̐̔ͪͣ͆̊ͯ͒͝ ̭̦̹̤̙̹̩̙̝̼̥̫͕ͨ͑ͮ̋̍ͯ͋̔̾ͪ̀́̕ṿ̵̣̲͉͉̟̫̜̦̦̖̪̖̫̝͇̓ͤ̔̈́ͩ̀͝ͅę̶̷̭̩̜͈͉͍̝͉̭̩̝̦̬͎ͬͪ͒͑ͪ͛ͤͯ̎̆̋ͭ͐́̚̚͞ͅl̶̢̢̛̮̺͎̳͇̘͓̣ͣ̍͊ͤ ̧̧̦̺̙͖̪̩̙̹̲̤̝͓̫̼̗̖̟̭ͨͨ̉ͧ́͘ͅgͦ̃̎̽ͧ̏͊̐̉̌͐̃ͨ̓͛ͧͮ͏̴̧͍̹͙̦͡r̸̡̛̫̰͚͗͒̾̌̔̿ͦ̍͗̽͝͝ą̛̭̼̲̮̠̥̣̣̝̜̿͌̅ͣͧͬͥͯͨ̑v̢ͣ̏̈̔ͥ͛̚͘͝҉̬̣̺͓ͅi̶̴̧̜͕͇͓̫̞̰̣̻͖̓̇̅͒̉͌̚͡d̨̅͊ͤ̇̅̊ͮ̇͝͏̜̲̙̳̙͇̖̞̙͇̲̬͎͕̘̟̻̮ä̷̡̍̑̃ͥ̓́̂̊ͨͤ̅̌̕͢͏̜̮͕͖̲̞̬̱̦͇̺̺͇͕̹ ̸̺̠̖̦̠͓̈̍́̐ͩ̆͊ͧͯ̀̐̈é̵͇̗͙̼̦͈͖̖̘̻̣̜̩̜͈͎̳̥͔̓̎̓̾̉̃̚n̮͚͇̰̭̪̻͓͙͇̯̫̪̰͙̠ͣͮ̊̽͑̎͌̾͂̄̍̑ͭ̇ͯͤͣ̎͘i̶̟̝̱̬̝̣̮͎̦̦͛̍̂̌̽ͦ͆ͥ̎͐ͥ̾ͮͪ̅ͥ̇͋͜ͅm̴͇̫͙̙̫͇͎͕̫ͥ̄͗ͩͪ̉̾͋ͩ̑̈́ͧ̈̒̑͊̐̓̕͝͞ͅ,̢̻̺̫͙̾ͧ̍͒ͨ̑ͨ̓̈́ͨͤ̎̈ͦ͆̚͘ ̴̪͍̗̘͖͔͈̪̦̱̟̼̰̳̪͚ͧ̑̏̏̐̅̄ͪͯͬͦ͗̌̇̀̀ͅs̨̽̂͂̋͂ͮ͗̍̑̊ͭ̊͑̾̂̅ͥ͒̈́҉̵̥̬̠̭͈̤̺̭͔eͥͣ͆͗͐̌̐̎̑̓̚͏̘̮͉͢͡d̛͕̖͔̫͍̥̹̺̯͍̣̯̭͎̗̻͆͂̈ͤͧ͟͟͞ ̛̅͛̑̈́̊̚҉̜̻̰͇̼͙ͅp̴̷̠̭͉̱̝̦͉̠̪̟̟̭̰ͦͩ̿ͫ̓̌̀̓̿͌ͮ̀̚̕͝ͅů̶̫̞̖̫̫̟̠ͭͯͭ̄͊̄͂ͨ̓ͭ͑̊̀͛̅͢ͅͅlͭ̔̾ͫ̆̅̄̈̿̆͒ͮ͒̆̾͗͆̽͏̣̙̖̮v͊ͯ̔ͦ͛̐ͨ̆ͩ͂̾͛͗ͣ́̋ͫ̚͏̢̞̻̖̠̲͓̦̪̼̺͕̗̻͍̬̥̦̪į̏̀̒ͩ̐̚҉̻̜̥̘͈̦͇̭͎n̸̎͗͒̂̈̌̏̐̈̅̒̚҉̨͔̰̼̯̩̗̕͠ą̸̲̘̠̫̲̂ͥ͌͒ͦͭ̃̍̊̈͋̎̑ͯ̉͂͆̂̀̕͟r̷͔̜͎̯͖͙̪̳̥̰̤̫̼͖͖̰̝̫͓ͪ̅͐͗̉ͪ̽ͪ͐́ͥ̊̍̌̏́̕͢ ̶͇͍̼̺̪̝̝͇̖͙͈̔ͪͫ͗̓̀͟͡t̷̨̝͖͙̖̱̲̭̼͔͓̣̪̹̰̐̍̏ͯ͗͊̽ͨ́͠ͅo̡̞͎̺̥̲̟͕̫̻̠̥̞͕̜͖͈̒ͧͨ̾͂̓͂͝r̛̫͍͙̬̻̟̯̟͇̔͑͂ͭͥ͑ͧ̃ͧ͛͂ͫ͂̿̅́̏́̚̕t̵̡͛͂͆̔̋́҉̻̪͔͍͇̭͈̟͕̤̲̤͇͔̭̲ǒ̵̢̮̫̲̣̩̭̺͔̳̟͕̜̝̬̙̫̻̭̆ͬ̃̓ͧͬ́͆ͅṟ̸̵̜̺͍̝̦̤̝̥̝̀ͭ͒̑̍ͥ͗̇̓ͨ̏̒̑ͣ̒͟.̧̧͔̹̥͓̣̟̳̖̆̂͗͑͒͗́͞͞ ̨̰͙̮͍̳̠̤̭̤̜̅͌ͪͦ͒̓̆̇́͋ͣͮ̇̾́̕͘͠Ń͕͙̮̘̣͓̫̫̻̊̎̈̆̇̽ͫ̉͗ͦ̾̆̓̑ͥ̔ͪ́́͘͜͞ͅű̳̫̞̺̩͈̘̪͚ͭ̃͊́l̡̛̘̼͓̭̫̦̼̲̺̫͔͓̦̤̳̟̯̔̄̅ͪ̏̊ͮ̋͌͆̓͢ļ̡̰̳͇͈͇ͥ̔̎̈́̉̓ͩ̐̅͌ͦͣͤȁͭͤͤ͐̅ͮ͒͒͐̚͜҉̡̳̝̭̲͎͇͜͜ṃ̶̶̘̯̫͉̺̩̬̠̩͉̞͇̻͐ͫ̈́̀ͣͦ̈̆̾͘ ̩̤͖̲̝̩̭̟̤̭̖̭͔̳͛ͥ̑̍͑̇ͫ̽̍ͯ̓̇̾̍̈́͟͡͠m̢͙̬̘̖̊ͥ̑́ͦ̓̒ͨ̍͂͡ͅa̶̶ͩ̆̃̄́͆͏͡͏͎͎͚̝̗̘͖ļ̵̸̶̻̱͍̲͖̯̼̋ͪ͗ͭͮ̎̓͋ͬ͒̉̌͑̂è̞͙̝̼̦̣̣̫̪͇̜̙̯̦͔̬̣̱͈̃̌̇ͪ̑͒̑͛͞͠s̷̡̻͓̜͈̬̺͍̤̦̮̪͈͒̽͐ͤ̋̏ͯ͌ͮ̐́̿͑̊͘ûͣ͗͑ͦ̐̂͂̌́͆ͦͤ̿ͣ̍ͭ͝͏̰͓͕͙̹̜͉̫͓̤̦͜͝a̴̴̴̧̫̝̰̳͖̼̮̳̞̭̥͇̬̺͔͍͈̦͂͗ͯ͊͛ͦ͑ͧͧ͗̊̑ͯ͌̓̔̓̆d̛̪̬͔̬̣̮̻̟̤̪̘̻͍̜͒̇͊̎ͣ͆̐̆̎ͧ͆ͬ͠ǎ̴̵̸̸̮͉͕̣͙̠̟̓̿̊̍ͣͦ͑ͭ̂̊̓͆̂̄̀̆ ̡̨͕̲̙̰̙̩̜̭̟͈ͭͧ͑ͬ̃ͮ̋̽͜͠d̶̰͇̬̲̟͚͎̀ͦͮ̉̈́̚̕͜͡͡i̵̘̤̤͉̻̲̻̬̲̻̦̻̰̘̹͍̍̌̃̌̔̕͠ͅgͦ͊̒̊̊ͥͨͣ͗͐ͤ̔ͤ͆̆̃̿̌ͭ͟҉͔͓̱̮͓̞̣͎̺̠̰͙̖͈̀͘ņ̮̙̙̬̬̖̠̜͙̗͇͉͈̹͑̀ͮͪ͗ͧ̉̏̽̊͆̓͗ͩ̔ͩͨ͒͟͠i̵͚͇̰͙̱̮̠͙͙͕̦̬͉͚̗̓ͯ͑͛ͦ̀̿́̓͋̎͑ͣͩ̐̈́͜͟ͅs̢̈ͥ͛̒͋ͭ̏ͪͯ͒ͦ͂ͫ̆͝͞҉͎̭͖͚̰̪̤̭͞s̡̨̠̫̼͈͖͙̈́ͨͥ̐̆i̤̪̮̟̥̎̋ͧͤ̋̿͌̉̐̋̔̌̀͘̕͝m̴̨̛̲̝̼̻̪̹͚̖͔̼̗̗̟͇̪̙̗̃͗̇ͭͮ͆̅ͥ̆ͮ̍̄͐̅̊͐́͋̚͟͡ ͥ͌̈́̒̃͞͏̢̗̘̦̙͖̣̭̰͕̗̹ͅļ̵̷̟͇̘̖̗̿ͭ̌͛ͦ̈́̅ͮͨ̔͐́̀î͎͉̘͇̫̟̻̘̯͖̲̩͎̳̣̩͓̈̊̿̓ͪ̕͢g̴ͨͫ̿ͦͩͮ̓̅ͧͩͪͮ҉̸̴͉̤͎͇͕͈̙͙̮̳̜̫͍͔͈ư̘̣̦͕͈̤̮͖͉͉͈͙̱̯ͪ͐ͫͦ͋̑͒ͫ͋͑̈́ͬ̊̌̉̑ͧ̃̚l̷̴̷̥͖̱͑ͬ̆̀̽͆̅ͬͪ̎̃͞ą̮͚̗̙͚̰̦̘̞̗̩̭͚͍̣̰̯̼̓̑̽̂̉̒̄̀ͮ́͟ ̸̛̛̑̒̇̂ͨ̎͗̇̔̑̈̊̇̉̄̍͡͏̤͎̠̻͈͍͉͍̰̮͔ş̨͓̤̱̮̘͈͇͔̳ͣͫͭ̈́̀ͭ̾̔̓̾̇͑̚̚̕ͅȋ̷̷̢͈̰̩̪̟̙̼̳̮̫̺͈͎̠͎̪͉͒͋͒̋̉͐ͥ̿ͫ͗͑̉̓̌́͆͑͞t͙̞̟̹ͤͦͩ͌́͟ ̀ͤ͌͏̷̧̰̭͓̼͟ą̸͓̥͓̳̥͙͔̺̭̠̥̠̫̠̮͙̀ͪ̽ͭ̋ͮ̏ͦͥͅͅm̸̶̧̥̣̥̖͇̹̠͎̩̩͚̘̮̟̊̏̎ͣ̌̈ͨ͒͂ͤ̕͞ë̵̡̾̉́̚͏̱̳͙̺̙̗͈͈̘ṫ̸̄͑ͤ́̊̂͒̀̈́ͮ͋͋̄ͣ҉̢̬͈̗̙̺̱̘͔͎̬̻̥̻̻͚͍ ̴͒̑ͯ͗ͪ̏̿͌̏̅̄͞͝͏̲̗̲̱̯͎͓̪͖͓͉̤̙̬̖͈̻͕͜dͮ̂͒̒͐̆҉̡̰͎̦͕̦͖̱͔̤͖͈i̵̢̇̌̓͛̐̾̓̅̈̓͛͋ͯ̇ͭ̊ͣ͏̣̝͕̻̜̱̻̤͈̠͔͜g̶̵̨̛̠̱̫̜͖̣̈́̔̈́͐̆̇̿̈́͆̐͑̑̏͒ͥ̀ņ̡͖͉̪̘͒ͪ̅̓͊ͯ̔ͥͣ̆ͭ̀͘i̷̡̨̺̦̙̯ͩ̾͆ş̶̖̩͙̬̲̗̼̤͈̯̩̠̤̳̯̪̰̐͛̏̐ͭͨ̈͒̍̑̄ͦͬ͘͟s̽͑͛͗ͤ̄̆̒ͯ̈̈̈̃͢͏͕̦͚͙͚͈͙̯̟̱̩̠̟́̕i̢̓͌̏̏ͨ̎ͮ͘͏͎̣̩̼̞͕͔̘̦͖͙͉͎͍̰͡m̵̙͎̪̞̬͉̟̥̭͑͂͐̌́̔ͫ̂ͮͤ͗ͧ͂̽̉ͧͤ̾́̚͟.̶̡͖̺̝̼̜͉̙̗̜̬͇̣͎̙͖͕̘͇͆̊̂̿ͯͯ̿̆̉ͪͣ͝ͅ ̶̨̹̬͔͎̮̞̖̘̹̫̪̅ͨ̑̈́͋͞Ȅ̑͂̿̍̑̄ͯ̄̌́ͥ̓̈͞҉̵̙͕̙̦̟̳̼̲̀t͋̈͋͒ͬ̓̊͆ͪ̏̒̔̍͏̸̝̞̠̻̱͇̟͍͓̳į̨̡͈̬̦̊ͧ̾ͥ͊̔ͩͧͭͪ̏͌̚͝ą̙̲̭͈̬̼̼̅͆̋̓͌̑̒́̏̉̔̍̍̈́̒̐͋̇̀͢͠m̦̥̗͈͇̣̘͚̟̜̟̣ͮͨ͗̍͂̍͆̈ͬ̓̅ͤ͛̓̑̅͟͝͡ ̴̏̎ͤ͒́̽̾ͭͧ̒ͣ̋͌̾͑ͫ̎͜͢͠͏̪͔͍̖͙̝̘͕̬͉ͅu̢̧̧̪̫̰̼̥ͮ̒̒̊͌̅̾̏ͤ̕t̸̢̝̱̬̞̜͉̮̳̲ͩ̔̓ͥ͂͆͆͒̃ ̸̵ͧ́ͨͧ̂̿ͩ̈̔̓͋̋͏̨͓̯̙͎̮̤͉ͅĕ̷̢͇̼̲̘̫͈̙ͯ͌̽̂̕͡x̛͇̪̝̝̝̪̹̯̦̞͆̔̃ͨ̃̌́̐ͯ́ͩ̄̌̾ͬ͋̅ͣ͠ ̢̨̫̳̖̤͓̖͙͓̬̬̟̦̞͍̊͋́͐̾̃ͦ͂̎͆̆̎̋̅͌ͥ̅͢͢q̶̨̹͖͉͈͍̙̺͎̗̋̓ͯ͗͑ͯ̎ͫ́u͒ͬ̾͐ͪ́҉̢̢̨͉͔͉̺a̶̴̢̱̻͕͈̙͇ͪͩ̍̋͋͛̔̀̄͘͡m̵̧̞̻̲̹̜̫̱̭̬̮̐ͬ̑͗̊̅̽̑̿̌ͮ͑͌͒͢͝.̢̟͓̖̺̦̣̗̰͍̬̹̦͇̺̬ͦͯ͊ͥ̓ͤ̿ͥ̅̅̐̍̓ͪͩͪ̈ͪ̍͟͝ ̴͙͍̘̫̠̦͖͎̬̻ͦ̓ͫ́̈́̿͊̀͢͝Ḑ̛̗̯͓͉̹͓̘̥͖̖̗͉̍̌̾͑̔ͩ͗͒̋̏ͨ͒̊͌ͣͤ̓͜ö̸̸̠̹͙̣̘̘̳͍̻̍̌̑ͨ̅̆͆ͭ͊̈̆̓̿̕͜n̛͓͈̞͓̼̙͔̮ͬͯͤͯ͘e̽̍ͧͫ͐ͤ̎͐̽ͦͮ̔͆҉̨͕̗̺͎͚̦̦͇͚̞̹̲̲͉̫̀ͅc̶̸̪̖̣̻̥͐̔ͬͨ̈́́̀̇͗͒̂͌̃͆͐̐͌̈̆ͅ ̷͐̊̒̓̄̒ͩ̒ͦ҉̭̹̖̖̲̮̖g̩͈͍̖͔̻͙̦̋͆̍̃̎͘͞͝͝ͅṙ̬̞̪̜̦̤̥͍̬̘͔̩̘̜̯͔̯̥̣͛ͬ̀̐ͧͨͬ̎͑͒͑́̍̈́̚͢͝ã̸̵̶̡̘̹̣̱̩̦̙̟̫̜̗̳̭͍͇̭̀ͪͫ͛ͤͪ͑ͣ̾̀̎ͤͨ̑ͭ̒͆̀ͅv̡̻̻̫̱͖̹͈ͮ̉ͪ̅ͣͥ͐̓͜͡i̸̥͓̳͕̮̝͐ͬ̊̽ͩͧ͛̉ͥ̆ͮ͗ͫ͐́͞d͐ͨ̄ͣ̌͆ͤ͏̺͈̫͍͚͙͍̫͓̺̞͎̜̗̩͈̼̪ą̷̥̪̪͔͌̃ͮͤͦͤͪ̕͠ ̣͓̬͖͖̥̪̺͍͔̹̮̗̪͛ͤ͋̀͐ͧ̓́̚͢r̢̡̘̤̮̬̺̟̯͓̮̻̪̙͔̪̄͒ͮͦ͌̀̓ͯͥ̒̍́͟͜ͅĭ̅̆̑̀̈̽ͫͦͮ̔̅̓̅ͩͥ̒̈́̄͞҉̥̻̥͎̘͖̣̩̞̙̗̟͍͕͖̭̗͕̝̕s̡̟̺͕̲ͤ̓̂ͬ̉̏͊̄̓̌̑̋ͤ̕͡͝ư̢̥̺̗̹̳͇̘͍̼̭̩̖͚ͪ̊̒͗̀̕͜s̡̢ͤͩͨ̽ͧͪͤ̂ͭ͂̾ͭ͡͝͏͖͉̭̰̫̤̻̮̠̼̰̬̳̟̤̺ͅͅ ̌̿ͬ̀͊̑͑̽ͫ̃̎̐ͫ̆͐ͮ̍͆ͤ͢҉̩̞̩̰ô̢͍̤̝͔̜̙̣͍̮̩̜̰̘̱̝͌͗͂͛̈ͤ̑͘ͅͅd͛͐͌͒̓̿ͭͭͯ̉̃̐̈́͆͐ͬ̈́҉̧̨̠̯̳͇͉̰͔̗̦͍̞͉̯̗̕͞ͅi̴̶͋ͫ̍ͪ́͏̰̻̖̲̮̮̰̺̙̩͎͔̰͉͚͚ơ̢͗ͥ̈́̈́ͮ͑̃̎̿̽͌̓ͣ̓ͨ̐̉͢͢҉͙͎̯̟̥̼,̧͙̬̼̫̬̖̱͓̿̋̇͗͗ͬͩ̽͒̄ͮ̇̇̊̋ͪ͑͗̚͘ ̴̸̧͈͙̖͈̅̎̂ą̨̜͇̜̝̘͔̜͈͖͕͚̞̲̞̱̘̗͖̎̀ͪ͌̓̾̀̽̅̉̉̊̽̈́̐̃̽ͪ͢͜͜ ̶̳̗͚͔͔̪̖̞̗͚̯̲̱̻͚̲̺̃̍ͯͪ͂̾͛̈́ͧ̐ͭͥ́̿̊ͬ́͜͟ͅf̸̨͉̼͉̣̪̺͔̺̽̿͆ͯ́ͯ̑͒ͪ̃ͪͨ̉ͯͨͧ͛̐͟r̵̢̼͇͖͙̰̐ͣͭ̌̓ͤ̂̑ͮ̂̕͟ͅi̸̼̱̜̺̲͙͚͖ͭ̏͗̔̇͜nͩ̏ͫ̀ͦ̒̂̑̽͊̇ͩ̿̾͋̅̑̉͘͞͞҉̹͖̘͎̻g̡̙̖̼͔ͭͧ͑̊̿ͩ̒͑̕͠ȉ͎͉͙̣͚̰̱͔̬͔̮̬̲̹͔͉ͩ̋̉̊ͯ̌̎ͮ̀ͬͦ͌͆̎ͤ̔̽̀̚͟l̢̗̬̬̥͊̿̾ͫ̄ͮͬͦ̒͋͗ͭ̽̋͟͠͠l̸̥͍̺̟̾͐ͬ̑̋̓͂͆͠a̢͇͎̯͉̮̗̮̙͎̺͓̞ͤ̓ͨ̎̍͗͐͢͟͠ ̸͕͎͖̭̝̤̲̖͍̹̳̪͕̺̋̐ͨ͋ͣ͑̓̃́ͭͨ̌͌̀ṱ͚̘̀̍ͨͬ͒̈́͗ͪ́ͨ̾̆́͘͝͠u̡̡̹̫͖͎̦̖͈̫̱͓̯ͩ̆͗͐͋ͬ̓̈́ͧͣ̽ͫ̄͐͆ͫ͋r̵̡̤͓̯̘̗͙͚͉̯̩̻ͧ͋̅̓ͫ̂ͨ̒̀͡͞p̡̛̞͙̻̩̩̤̭͎̹͍̜̳̩̞̙̰͚͚͖͌̿͒ͭ͜͜ī̇͌ͫ̒̐͊͏̶̯̦̱̰̫̹̥̗͇̝̼͜s̫̭͚̹̄̾̓ͨ̿̎͘ ̸̨̖͙͎̙͎̗̼̮̖͈̬͔͕͎͙̺̪̫̎̈̾̑̀̂̅̆ͩ́ͪͧͬ̿ͭ̈ͨ̃̚͝͠ͅp̸̗͇̙͙͓ͨ̄̅͋ͦ͐ͧ̑ͪ̃̂͌̿̿͗ͮ̄ͅō̄̇ͥͮͯ̕҉̯̟̳̫͍͇̖̜͇͔̼̬̕͞ŗ̶̥̞̪̹͙̳̮̰͈̬͙̺̞̋͋̇ͬ͆̏ͭ͐͐̀͆ͪ̏̾͆̂̕͢͝ͅtͧ̊͂͗͒̚̕͏̶̬͙̣̣̥̘̭͞͡a̴̷̢̻̜̝̱̯͚͗̆̒ͭ̒̀͢ ͔̠͇̪̥͔̱̞̘̬̳͕̖͎̱͚̼̎̈́̓̇ͮ̆ͪ͌̓ͨ̿̔̂̇ͬ̽̚͟͡ū͐ͨ̌ͫ҉̸̸̧̜̭̖̟͎̱̮̞̭̪͉̙̰͝ẗ̵̘̹͍͈̟̍͌̃̉͋͗.̨̘̻̫̭̝̖̞͗͂̑͋̆ͯ̔̾ͯ̒ͮ̀̀͘͞ ̷̧̐͂̌̓̾̊ͪͤ͛͒ͭ̊̎̾ͧ̓̚̚͠҉̞̘̺͔S̶̱̫̻̺̳̙̻̳̃͌͆̈́͋̔͘e̸̿̑ͯ̒̃́ͤ̿̓ͯ͘͡҉̬̮̫͍̤̯̞͟ͅd̸̶̃̄ͥ̃̐ͫ̑̈́ͩ̚҉̪͖̭͉ͅ ̴̆̆͑ͧ͌̆͑̾ͪͬ̂̚̚͏͉͎̫͍̱̹̟͍̖͉̥͜ͅǎ̃ͭͣͮ̒̓́̈́́ͤͩ̂̒ͫͮ̚͏͈̜̗̖̘̰͈̟̯͇̯̫̱̼͎̙̱̬͘ç̮͇̩̳̹̥͋͑ͦ̔̋̐ͯ̓̎͐́ ̶̢̼̼̥̲̩͉͔̗͍̗̖ͨ͒̈ͧ͆̍̋͐̎̂͛́̓̐ͤͥ͝r̴̺̪̦͇̻̦̹͈̟̒͒͌̂̋̀̂̐̆̇̒͜͞į̸͔̹̞͕͎̬̻̠͕̥̦̥̈́̌̑͊̄͒ͣ̽́͢͠s̷̢̰͚̫̩̗̲͙͔̮̈́ͤ̐ͩ́̆̽͊͗̀͘̕u̵̡̖̯̰ͪͣ̇̄ͥ͌̋̾͊͊͟͠ͅs̷̢̛̗͓͚͚̖̤̺͓̲͙̯̼̱̭̳̼̻̣͐̑ͥͬͩͧ̋͡ ̸̸̢̡̻̙̝̩͔̲͇͕̝̗̦͕̖̪͓̜͍̪͗͑̋ͭ̓̀̇̈ͩ̒̿͑̑ͦ͛̄̑ͣͯ̀í̴̛̪̠͙͖̳̭̈́̂͆́̑̉̎͑̑͘͝͞ņ̴̷̨͉̥̦͔̻̰͇͙̭͕̗̝̝͍̣̪̯̝͌ͭ̌͘ͅ ̵͛͌̄ͯ̎͂̽͐̌ͣ͗̈́̋̉̚͘͟҉̵͕̻͍ͅͅl̽̽̈́͋ͭ̈̈ͧ͌ͪͥ̈́̃ͣͥ̄̈͏̵͏̮̺̭̼̺̺̥͍͙̞̳̮͚̦̥ơ̸͙͓̪͍͙̱̤͕͈̂ͪ̌̍͘͘r̴͉͖͕͍̳͔̯̱͗̓ͧ͐̇̾̔͂͐́̂ͮ̋̕͟e̡̞̩͎̦̘̯͉̺̻̤̹̞̤ͫͯͦ̀̉ͣ̾̋ͅm̷̧̗̣͈͎̜̥̰̗̜͕̹͖͎͕͗̌ͯ̊ͥ͗̎ͨ̆̓ͩ̄̆̋̚̕͜ ̷̷͓̪̬̳̙͎̼̭̮̪̤̦̮̺̪̆̐̈ͫ͑̑̏ͪ́ͫͨ͆͒͑̂̍͗̕͟ͅṭ̵̵̼̖͙̻̦̮́̾̂́̊̆̄ͣ͋͛̌̽ͬ̀̀̚e͊́ͥ̇ͦ̌̅̈́͂͊̓҉̴͞҉̰̞̺͕̟͙̰͓̗̪̠͍̹̜̯̝m̵̺̲͕̮̭͙͚͚̖̻̗̮̠͎̻̩͙̱̍́͌̽ͮ̽ͩ͑͒̑͌͛͌̂̒͜͜͝p̛̖̯̗̞̘̰͓̫̺̬̣͕͆̈́̿ͭ̅ͭͭ͊ͣͫ̾͐̕͡͠ͅͅͅủ̑̂͛̑̇ͫ͋ͪ̉̇̈́̒͏͔̪̙̻͎̱̳͙̕͘͠͡ṣ̬̻̥̟̲͎͙̤ͬͭͦ̔̇̅ͦͬ̊̒ͮ̃ͩ͟͝ͅ ͇̲̘̪̪͚̣̪͖̬̥̥̯͓͈̹͑ͦͧ̆̾̿͊̂̚̕͜͠s̷ͬͮ̾͒̒͏̝̫̰͙̥̩̳͢o̓̾̍̄̏̎͂̐̒̃ͯͧ͛̈́͏̝͈̯̦̰̩̜͉̕͜͝d͈̝̹̝͓͙̣͍̹̬̥̣̭̫͍̄̇̾̑ͩ̌̅͟a̡͚̱͙͍̬̜̭̥̥̮̞̠̥̮ͫ̏ͮ̎ͮ̂̋͘ļ̫͎͓̯̦͇̩̱̙̜̻͔̭̠͙̼͖̘ͯͣ͒͗͑ͤ͋̑̂̑̎ͣ̈́̋̿ͤ̚͝e̷̙̪̭̜͓̺̤̳̰͉̟̟̫̫̠̋ͨ͛̕͠s͋͗̇̑̍̓̽ͯ̏̉ͯ̚͡͡҉̵̡̝̺̻͖.̵̶̛̺͖̘͓̼̻̩͙̥͉̪̜̭̱̥̞͈͙̈ͨ͑̿̾̃̏͌̅ͭ̋̀̂̉ͥ̂ ͖̖̖̟͇̻̹̏̈̇͑͆̇ͯ̃̔̌̃̈́͡Ḑͯ̓͐̍̓͑̐ͨ̅̎͗ͮͥ́̊̐͏̢͇͙̯͕̦̕͜ṷ̪͔̖̬̞̙̺ͧͯ̆͑̓͂̌͞͠i̷̧̐̑͋́ͨͫͮ̃̌̂͊͊̎̅́͜͏̟͓̰͇̬̼̝̜͎̯̠̠͙͙̩̺̭̬s̸̮̥̲̩̓ͤ̍̂̅ͫ̔̑̐ͧ͂ͨ̅̆ͩ̅ ̹̠̝̺͖̣͓̜͉̦͚̈́̾͋ͦ͒̅ͩͨ̔͒ͮ̆͂͘͘͘͡a̶̔̎͆͆́͏҉̞͔̯̝̘̬͔̞͓͉̗̰͍̘́l̴̴̫̘̙͎̬͙͎̻̞̯̳̞̏̍̌͐͐̎̚̕͢͡ͅi̶̡̡̹͉̘̹̞̹ͨ̿̌̉q̴̮̞̟̜̗̖̬̼̟̟̳̰̬̀͊̒̃ͮ͐̏ͯ̑ͩ̑ͦ́͑ͪ̓͑̚͝͞ṳ̵͉̫̗͙͖͔͚̞̦͓͙̉ͨ͆̓ͫ̀̚͟͢ḁ̡͖̼͉͔̱̼̘͔̱̻̪̮̯̩̻́͛̉̈̍͝m̷͉͚͍̮̞͍̮͖͇̯̱͉̤͔̪̬̺͎̀̐̈͒̊ͩ͋͝ͅ ̶͎̰̫̳͋̍̐ͨ̀̑ͯ̈́́͘͟p̷̙̼͖̯̭̌̆ͬͮ̓̀͒ͥ̓̄̌̈́̅ͨ̈́̏̏͌́̀́͠e̛̾ͥ̀̇ͣ͑ͩ́͋ͫ̋͒̂̃ͭͧ̚̚҉̘̥̜̪̟̮̪͈̗̲͈̟̘̟̤͚̙̜l̓̆͛ͮ̀̐͑͡҉͡͏͓͎͕̲l̴̡̡͕̹̘̲̺̘̥̥̱̬͍̠̪̞̠̈̾ͩ̊͐̉͑͌̈̇̎̿͂̓͋̈́̂̚͢ͅͅê̸̴̯̦̤͈͍͉̼̮̪̰̘ͤͯͬͫ̇̏̊͑̒͂̋̒ͣ̓͂n̦̥̬̪̙̟̘̳̮͖̥̬͇̰̟̟̖͂̿ͭͬ̔͋́ͦ͗͌͋̚͞t̨̧̻̲̲̹̯̪̪ͪ͐ͤ͆̃͊ͦ̇͗̂̅̀̏͋̍͑͂͛e̴̵̒̂͆ͣ̓̃ͮ̇̎̐͘҉̱̼̩̮̥̹̱͉̦͙͙̖̼̟̞̮͎̥̹s̵̨̘̻̱͈̟̫̣̝̬̤̯̠̼͍̫̲̈́̏ͧ̊͆̃̅͗̎̄̎q̢̳͔̼̜̥̻̯̥͔͉̋́ͧͣ̕uͣ̾ͮ̂͒́ͨ͒̿ͩͨ̓͊͗̆ͨ̕͝͏͚̱̮̪̠̼͉̰̠̳̼̗̩͜ͅe̢̧͔̻̺̮͚̙̺̘͍̹̥̳̠̿̌ͬ̒̽̓̈͟ͅͅ ̴̴̶̨̦̲̺̲̞̪̗̫̹̻ͬͤ̒̏ͯ̂̽̄̑ͩ̌̚͞ḿ̬͕̹͖͈̯̣͔̈́̒ͣ̓̂͘͜o̿̊͗͌̾͠͞͏̷̫̼̟̫̦̝̳̹͡l̸̲̬̝̠̙̖̲̤̖͖͍̩̓͗ͮ̉ͮ̐͋̃͛͊ͣ̅̽͐̄ͤ͘ë̵̠̟͕̟̤̲̘̣̹̐͂͊̃̓̇ͣ̔̋͋ͭͫ̅̀s̷̶͂͐ͬ̌ͯ͆̅ͦ̐̇͑ͦͮ̈҉̡̫͖̱̫̖̮̗͈͚̞͖ͅẗ̶̙̦͖͍͙͚͇̟̙̙̹̻͚̺̐́͋̔͌̇̀̔͜iͧͣ̌̒̋͏̶̫͕̰͓͚̮̺̭̖͇̱̻͇̥̞̲̟̰͘͡e͑̋̒̓͢҉̴̳̬̩͟.̫͍̦̙͙͓̺ͤͪͪ͗͋́̂̏ͤ̎̈́ͣ͂̔ͣ̚̚͡͠ ̑̏̏̑ͨ̽͐ͤ͞͏̥̫͈͖̺͔̲̮̰̟̥̗̝͚̱̖̠̼͢I̶̥̗̙̊̌ͥ̾͊̽ͫ̀ͩͤͥ̒̿͊͋̚͡n̡̨͔̮͚͓͇̣͕̣̞̭͚̻̣͖̎̏̏́ͯ̅͘̕͘ ̨̻̙͔̫͚̠̜̟̩͕̙̟̪̫̾̌͗͐͒͗̒̓̔͆͞ͅh̩͉̣̳͚͈͉̤̯̤̳̫̭͙͂̊͆ͪ̑̒̋̈̃̌̈̆̈̌̅͑̚̚̕͢ͅͅa̿̈́ͥ͆̓̋ͪ͏̵͞҉̳̱̮̤̠̞̗͔̩̰͇̞̞̘͇c̨̡̧̎́̈̌͒͐̈̇͝͏̜̰̲̮̙͍ ̴̸̯̹͈̩̝̍̌ͭͯ́͟h̷̓̂̌̏̆͗̐͗̽ͯ̒͘҉̹̼͚͎͙̞͇͔͖̩͔̲͔̞ă̸̛̘͓̼͔̼̮̼̫̤͇̣̤̺̟̺̟̯̲̼̽ͮ̊͌̄ͫ̾̏͌͗̊̋͑ͭ̚̕͟͝b̶̴̜̰̬̩̮̲̜̱͔̲̠̪͑ͤ̊̊͂ͤ̀ͭ̐́͜ͅi̷̛͍̳̟̲̖̠̜̞̤ͯ͗̍ͭ̌̇͆̑̈́ͦ̓͌̿ͮͦ͘͜͜ͅt͊͂ͮͪ͛̀͛͑ͩ̂͞͠͏̧̱̞̘̖̬̖̜̬̞͓͓͇̖̭͕͎̕a͕̟̗̱͙̝͕̻̟̹̝̻̮̻͓͕̦̖͈͗̊͐̿ͤͯͧ̿́s͖̲̟͎͚͔̥͍͎̟͌̍͆͐͗̾̿͌̆̎̄̊́̀͢͡ͅͅs̴̸̴̟͙͍̳̝͇̪̩̆ͧ̆́̈́̈̇̋̉̉ͨ̓ͣ̾͌ͥ̃͞ę̶̵̙͈̥̤̩͖̙͍͉̖̥̣̳̘̹͈͔͛͒̑ͤ͂̐ ͕͙̼̞̻̙̙̮̳́̅̊ͣ̀͒̄̋͗͑ͤ͋̕͜͡ͅͅp̸̪̫͕̭͉̦̬̠͉͍̪̬̺͗̉̄̄ͮ͑͒͑ͯ̿͋ͦͮ̀ĺ̇̀ͤ͆̾̐͆ͫ͆͂ͣ̓ͫ̄ͤͭ͛͡҉͈̗̣̠͎̤̳͎̘̙̠͙̝̗̝͟͜͝a̧̎̏ͧ͐̀͏̸͚̙̠̰̪͇͚͕͉͓̲̙̱̤͉̠̦̤̻t̶̲̖̩̗̱͔̙̠̗͇͚͉̦͖̖̩̤͖͊ͤ̄ͭ͐̑ͩ͒̆ͤ̒̒̋̾̽̒͘ȩ̲͖͔̬̺̜̙̲͓͙͉̜̭͍̯̌̄̿ͩͮ̇̔̌̔̑̆̊̀͢͡a̪̹̼͎̝̭ͦ̿̓ͫ̾͐̋̆͐͋ͭ̚̚̕ ̵̨̱̭̩͚͕͙̼̖̺̯̙̖̟̰̝̬͔̬̩̃ͯͯ͋͊̅ͣ͋́̎͆͒͋ͦ͠͠d̶̛ͥ͋̋̋̌́͘͏̥͚̜̪͚̼̮͙̞̥̩̞͉͕͇̜̯ȋ̶̥̙̻̙̦͓͙͔͉̤̻̻͔̥̯̪͙͍͂̓͛̊̈̅̇͛̃̀͗̔̒ͦ͂̄ͫ͂͢c̴̵̣̝̻̪̮̲̭̗͆͌̈̽͌͐̽́ͅt͓͙̮̗̺͈̙̝̝̟̣̩̙̙ͮ̃͗̋͑͑̕͢u̵̾̈́̍̋̌͐̎̋ͬ̊̋͐̆̅̄̅ͪͧ͗͞҉̰̣̳̬̦̮͖̭̫̞̹͘͢m̷͔͔̗̻͇̘̦͇̪̣͓͉̲̬̼͉̽̍͐ͨ̂̂̕s̴̷̜͙̦̗͚̟̳͈̭̫̗̗̒͛ͪ̆̿ț͓͔͎̹͖̺̦͙͕͒͒̎̓̂͂̀̃̋͒̐̈́̾̊ͥ̿̚͢͡͡ͅ.͖̜ͮ̍͋̚͢͜ͅ ̦̝̬͚̼̈́̋́̽̒̌̌̏̐̾̚͟͝S̴̷̛̛̖͇̭͚͈͖͔̍ͨ̆̅̅̈́ͮ̿u̸̸̱̦̺̹̠͇̙̭̼̬̣̞̖̦̦͉̝͗͌͒̿͂͋ͭͧͣ͊͆͑̓ͨ̋̊ͪ̚͠s̴̛͈̼̝̺̄̈̊̃ͫ͗̾͗͊̆ͥ̄̀̒̽̋̃͗͘͜p̴̨̛̖͎͚̭̺͚̞̻͚̹̪̪͂̔ͦͧ͊̽̃͆̑͆̃ͫ̔͋̃̚͞͠ͅe͙̣͈̮͕͇͕͔͍͎͎̥̖ͪ͌̒̏͋ͮͪͤ̌̇̉̚̚͢͜ṅ̊̂̿҉̟̺͕̜̳͉͔̣̳̲̻̝̘͉̪̖̱̀͢d̙̙̪͚̬͍̘͇̀̋̃̃̎͐͛̿ͦ͒ͤ̉̚̕͢͢i͋̅ͧ͋ͫ̾̉ͦ̄́̾̿̈́͂҉͙̭̲̥̙̬͓̲̣͎̻̜̥́́͡ş̶̨̢͕͕̦̲̙̙̹̪̣͍̜̖̺̞̳̬͉͐͌̏ͯ̂̍ͤ̒ͣͦͥ͝ͅs̷̛̩̗̫̘̬̘̲̖̥̘͍̼̘̟̻̻̘̮͉͊͐̉ͦ͆̏̂ͩ̐ͬ͗̌́́̚ḛ̴̶̡̠̤̗̺͉̹̥͍̙ͭ̔ͥ͗̐͊ͦ͌͐̊ͫ̎ ̷̢̢̪͈̘̩͍͎̰̜͖̊͆͂̀͛͆̈́ͥ̍͑̂̆̎͌ͣ͟n̵͍͖͍̳̥̘̺̠͍̗̲̞̮̙̠̠͓͉̗ͤͤ̿̅̈̌̅ͭ͟͟ǫ̵̲͔̫̫͎̣̺̘͔̻̫͚̣͓̲ͧ͑ͮ͗̌ͤ͊ͮ͋̐ͨ̓̄͡͞͠n̈̎͆͋ͤ̚͏̴̀҉̷̣̭̫̥ ̨̼͉̳̬̼̝̘̹͔̘̦̫͔̦̗̻̦̝ͭͨͩ͒ͦͯͤ͌̏̌͊͘ͅr̸̰͙̠̖̥̜͇̭̤̥̰̪ͮ̾ͧ̕i̵̛͎͍̺̺̠̹̳̖̘̾͌̊̇̎̍̊̊ͪ͋͑͡s̐̈ͮ̈́ͫ̇̋̈ͩ́ͬ҉̤̲̳̯̫̜̪̘̘͕̙͞u͂͒́ͫ̈ͨ͏̹̭̲̩͉̗̞̣̠̀͢͟͠s͊̄̑͒̈ͫͬͭͫ̍ͮ́ͨͫ̓̒̍̚҉̶̛̻̟̫̳̤̹̣̫̺̣̪ ̧͙̼͙̯̥̹̻͓̭̝͕̥̲͇̪̰͕̦̎̑̾̔͊ͦ̔̒̒̑͑ͨͭ͗́́͡u̸͖̣̺̣͈̠̤͚͔̲̠͉̟̰ͬ̊̎̉̅̍͑̒̃̓̇̀̐̃ͩͫ̊́t̶̸͔̯̠͓̰̺̥͖̦̤̖̘̪̻̝̂͐̄̑͌ͦ̎̂ͫ͜͟ ̔̄͑̏̓́̐̿̾̚̚͞҉̷̛̘͓̫̫̺̻̫̺̞̱̩͙̟̩̳͡ḻ͕̼̘͕̺̱̘̙̱̲͍̭ͭ̓ͤ̏ͪͧ͒ͦ̄͋̉̿͝͠ớ̢̡̳̬̺͈̰̫̯̫͍̠̖̪̬̠̠͉̈̀̍ͧͨͯ̑̐̀̀͟r͖̻͕̰̖̤̣̝̺͇̻̭̲̬̦͎͈̺̍̈͗̏̈́́͟ȩ̸́͆̽̐ͣ̈ͪͤ͗͐̏̅̓̽ͪ́͏͎͉̫͖̞͉̙̙ͅm̢͗ͦ͋̾͆ͣ͗ͩ͑ͨͥ̆̆̇̂͋̈́̀̚͝͠͏̘̯̖̣̦̫̘͎̘͖ ̸̠͓͕̤̹̩̝̻̮̦̘̂̐̒͑ͩ̍͋͌̃ͬ̋ͩ̋́̈̅̀́͡ų̞̣̭̳͎̜͓͚͓͎̝̫͇̪̱̒͗͗̈́ͯ̐̔̊́͞͡ļ̼̦͖͙̱͓̥̗̗̆̊̃̓͂̎̐ͯ͒̌̍̊̽ͤ͜͠͡ļ̶̭͉̠̭͗ͮ͌̂͛̿̋͆̉͌̽̔̅̆͠͡a̢̨̘͇̘̟͍̱̗̞̙͔̩ͮ͌ͭ͋̌̂ͣ̑̐m̨̠̰̮̙̬͕̆̓͊ͧ͆̊̓ͤ̈̑̇́̄̈́̀̽̉̐͝c̶̷̢̧̢͎̙͕̖͓͙̼̪͍͕̄̃̽̽̀̉́́͗͒ͅoͣ̈́ͦ̌ͯ̓͆̎͐̿͏̴̢͎̱͕̥̦̘̩͕̱̤̣̘̻͇̩̦̱̘͡r̸̴̝̫͚̗̥̯͇̞̺̤̟̱̼͌͐̒̓͐̕͡ͅp̞͙͚͓͎̺̗̖̳̮̮͓͉̠̞͉̿̐̽ͭ̈͛̒̅̆ͣ̀̚ê̶̦̲͓̝͚̼͎͓̳͎͙̻̟͐̑̓ͯ͆̈́ͮ͗̐̊̔͞ŗ̼͇͓̖̟̙̼̞͈͍̘̙̯̖̞̤̻̘̔̔̀̌̌̊̏ͫ̊̄̐ͧ̓̌̇ͩ͂͘͜͟͞ ͖͎̗̫͎͖̠̹͉̰͔̗̖͙͚̘̅ͯ̃̆̀̾̏̋̒͗ͥ͋͛ͯ͗ͯ̚̚͡͝͠m̲͙̼̟̹͚̖̪̫̗̯͓̝̰̦̞͙̆ͪ́̈͒̆̏̐ͪ̆̈ͪͥͫͮ͐̇̀̀̀͘a̶͙̙̪͇̝̅͋́̔͘͢͢͞ͅl̸̩̭̰̦̳̻̫͈̼̬̜̦̯̻̆͑ͭͤ̈́͑ͮ͂̓ͩ̂͊̍ͫ̌ͅe̸̲̫͔̙̹̞̖̩̯̩̠̪̩͍̘͎͐̄̉̀̌́̚̕̕͝s̿̿̔ͬ̏͆͗ͮ̚҉͡͝҉̳̬͔͖͡u̸̸͈̠͕͖̠̲͈̗̠͖͍̗̬͍̙͑͒̑͊̽͊̄̾̓͑ͬ̍ͫͅä̼̫̙̘̼́ͬ́̓̕͜͟͝d̤͍͈̗̺̬̥͓̗͓̭̂ͫͫ̆͗͒̓ͩͦ̽̊̓̅ͤ̂̑̋̉̚͟͞͞ȁ̮͚̗͂̐ͦ̄̎̂́̀͠ ̞͖̳̲̣̯̤̹̘̰ͪ̀͛̇̂̒̐ͯ̚͜͝ḛ̸̴̱̜͕͔̦̘̾̅̄̏̇̚͝g͓͖͇̘͓͖̖̦̻̳̫̉̉̆̌̎̑̎́̀̀̚e̴̴̥̰̗͈̼̳͈̠̫̻͗̀̾͐̈́ͩͬ͂t̨̡̫͍̙͎͓̱̭̼̣̼͎̘̄̒̈́͐͗̏͐̑͢͜͡ ̶̨̍̑͌ͯ̑̌͌̋̌ͣ̌̇̑ͧ̅̒̓̒̒҉͍̪̻̬̙̫̠̬͚͇͈̮̞a̸͎̝͖̞̯̭̪͇̫̣̳͖̯̻͎̞̹̮̓͋ͯ́͢͡͞ ̸̵̧̯̻̝̹̲̣͉̝̼̠̣͎̜̪̣͓ͣ̆ͬͭͬ̔͂̓̀͑ͤ͘l̽̈́ͫ̊͡͏̫̠͚̞̹̘̦̺̳̳͚̩͕̲̹̥i̷͇̼̪͖̬̯͉̣̘͍͔̤͕̘͒̆̓̆̐̿ͪͦ̉̿ͅb̶̘͖͔̤̰̖̠̮͖̝̙̬̭͙̝͚̻͔̔̀̽̄ͪ̀ͯͬ̀̿ͬ̒͢͞ȩ̭̜͚̮̖̠̦̖͕̩͖̲̺̤͍̭̱̻͉̿͆͂ͪ͂̍͋ͯ͊̏ͩ͐ͨ̎̎̒̚r̸̜͇͙̳͙̻͍̞̈̉͌͒́ọ̵̬͓̺͙͚͚̯͈̞̦̟̤̫̜̗̫̪ͩ̽̋̔̑̿ͪͪ́͜.ͫ͒͛͋̉̔̅̎̉͋͞͡͏̀͏̦̪̥̩̜̱͉̲̙͙͔͙̞͈̦ ̖̝͕͚̣̪̯̙̪̒ͥ͂̅ͬ̏͟͞A̪̞͇̯̠͈͈̘̫̟͎̤̣̘̞ͪ̀͒ͤ̍̋̿̅̾̓͜͞͠ͅͅl̛̜̹̠͙̠̤̺̯̲͈̮̟̘̯̹͖͙͑̀̃̅͐̔̒̈̉̆͂́͗͐̾̚ͅi͊̒͐̒ͪͪͥ͊ͮͨ̀͠͏̼̟͈̬̯̰͙̱q͂̊̎ͧͮͯ͑͑ͨͫ͑͊ͩ҉̶̷̸̝̠̹̱̻̞͙̣͙͓̠͉̣̯͝ͅủ̢̬̺͓̪̗͓̗͈̗̙̙̎̄̑̒͌͑̈̾̋̌̅ͣ̿̀́́â̵̙͇̟͕̝̝̭̼̮̖͖̱̖͙̣͈͎̥̌ͫ̾͆͛͑͒ͪ̌̓̓͂͊̈̎͂̍̽̕m̷̴̬̝͙̤̞̖̘̤̼̞͔̟̰̑̑̑̈́́ͤ̂̇ͥ͗̒ͧ̂̎͐̇̀̚ ̧̧̛̟͎̳̬̹͉̜̹͕̞͈̥̥ͣͧͮͧ͂̂̉ͫ͊m̸̹͎̗͕̗̰̼̟͉̹̰̮͈͆ͤ̇̋̾́͠͡a͆ͦ̐͐̓ͨ̚҉҉̶̩̳̙̗̞̣̲͕̺͈͝s̢̢͈̼̞̫̫̻̩̖ͭ̐ͪ͑̆̇̌ͧͯ͂̊ͥͫ̂͂͒̇͘s̯̥͉̦͇͇̯̠̗̲͙̳̟̯ͫ͌̔̈́ͬ́́̕̕͢a̸̷̘̹̩͈̟͎̤̗͉̩̻͍͓̣̮̞̹ͪ͆͑̏̏ͣ̓ͨ͡ ̂͊̾̆ͯ̊̿̇̈̀ͪ̈́̏̈́̚̕͞҉̶̲̖̜̩̻̟̱͈̫̖̱̪̯͇̞̲̯ͅͅľ̴̨̜̖̹̯̝͖̙̜̠̥̖̭͆ͭ͊̆͑͘͞ͅo̶̡̙̝̙͉̤̭̝͕̭̪̰̻̺͙̲͔̬̰͆ͤͣ̓̉̈́ͬ̋ͪ̆̄͊ͪ͟r̴̄͋̆̓͑ͤ͊̈́ͤ̿ͦͫ́̂̎̉̾̓͏̴͙̙͓̥͈̭̱́e̢̛̼͎̣̝̪̬͓̬̙͓͈̩͚̦̖̻̱͌̃̊̍͊ͭ̏̎ͨ͗͆̀̕͟ͅͅm̵̜̗͕̮̙̙̰͍̗͈̞ͭ̅͆͆̈́́͂ͤͭ͊̿́͗̉̎̈́̋ͤ͢,̸̨̨̲̤̬̟̐́ͯ̏̊ͤ̐ͮ̋ͩ͠ ͆̓ͤͤͯ͒̿ͮ̿͂͋ͪͨ͊̿͒ͥͪ͏҉̥͚̤͍̘̰͈͇͚h̶͙̯̳̼̠̩̦͓̠͍̫̘̱͔̟͙ͨͪͯ̈̌͆ͥ͜͜ͅe̎̌̈́ͮ͒̌̕͏̴͎͙̼̯̤̲́nͨ͂͂̓̆̅̈́̐̏̓͟͏͍̜̞̟͖̘̹̰̦̤̖ḑ̷̼̪̩̥̟̿̌̍̇̀ͩͦ̍ͥͮͧ͐͋ṟ̴̸͎͔͓ͤͤ̽̒̑̍̄ͦ͋̍̆͆ͮ̐ͫ̓͂̾ẽ̯͎̙̲̩͓̻̥̩̄̈͐͊͋̐̊͠͞r̵̮̺͈̤͎͈͙̙̳͎̣̻̝̹̆̇ͥ̈̂̐ͦ̕͡ͅiͩͣ͗͛͘͏̢̫̫̳̤̤̭̟̗̞t̍̾̒͋͊ͥ̾̂̆̍͛̓͌̂̚̚҉͜͏̭͓̙̗̮̮̫̦̭ ̦̪͖̭̣̣ͮͦ̎̓̒͆ͪ̒̔͋ͫ́̈͂̈́͋ͦͫ͡͝ȋ̷̻̜͇̬͉̯̱̭̳͔͗̀̄̀ͪ͝ͅn̵̨̗̞̠̩̫̰̬͓̘̪͆̀̒ͣͩ̂ͣͣͨͥͪ͆̽ͯͭ̐ͤ́̄̕͡ ̺̬̰̺͙̳̥͕̳͗ͤ̃͆ͥ̇̉̄͑̓̐͒ͫͦ͒̎͌̕͢͠f̴̵̢͍̪̠̣̹̋̆ͦͯ͆ͪ͋̒̆̈́̓̄̇̈́͂̓ͅȩ̢̦̳͚͍̠̮̗̱͓̲͓͌̽̅͑̎͑̓̍̆͂͌̽̇͛̇̇ͅuͩ̽͐̚͘͝͏̗̫̟͍̣̲̠̗͖̹̖̯̟̀͢g̵̡͙̟̦͓̑ͪ̽̏̅͛̆̊͋͊̀͠i̶̵̧̛̻̳͎͇̰͚͙̘̙ͫ̓͂͛͌̏͝a̴̛͔̼̹̞̮̝͈̰͓̺̤̺̲͖̓̌ͪ͋ͥ̇̽ͬͣͯ͋̄ͫͬ̂ͬ̐͒ͭ́́ț̡͓͙̜͖̣̘̞͚͖͈̻͚͍̇̑͋̅̎͌ͧͥ̽̔̊ͣ̆̒ͨ͒̚̚͡ ̶̧ͫͩͨ̒̉͂ͩ̈́̒̑̍́͋̚͏̮͍̳̯̺̺̦̳̝͜s̴̵̨̝̖̫͍̯̊͐ͮͬ̈͂͟ǐ͆̒̾ͣ̓̈́ͭ̽ͭ̂ͭ̊̈́̑̈̕͏̮̣͈̲̦̘͔͔̥͉̹̙̹̟͙͎̥͚́ṭ͎̗̹̝̱̣͑ͦ̌̌͐̈͊͢ ̡̣̩̲̼̲͙̳̗̦͚̟̗̯͎͎ͨ́̓̑̅̿͌͜a̧̬̱̝̭̯̎ͥ̐ͮ̄̿ͭ̒́̍̔͛͢m̷̸͓̥̭̝̖̄͌̍̀͆́̚͡͞ę̬̭̭͖͔̣͖̤͇͉͓̯̪̫̘̱̥̬͌̔͗̐ͩ͆ͯ͂̔ͫ͊ͮ̆̊̐ͬ̈̕ṱ̶̫̙̹̌̄ͣ͌͑͗̂ͮͫ̋̔̾͘͘͢͞,̟̣̰̭̞̩̗̤̖̝͇̻͐̏ͨ̒͐ͪ͢͟ͅ ̛͔͔̺͍͈͕̘̯̑̀ͮ̋̓̔ͯc̶̷̞̯͎͔̳̫̝̈̈͑̈ͩ̑̿͐̂̐͑̏̅̓͟ỏ̺̰͓̱̬͎̣̲͙̘͉̭͇̪̣͚̼̍ͯ̇̂̓́̚͘n͙͖͎͖̻̭̙̞̺̙ͮ̏̾ͨ̔̀́͟s̐͂͋̔̓̎̅̏̉͗͒̽̍̕͜͏͔̳̫̱͚̘̥̲̺̻͉̳̰͖̯ͅe͛͆ͭ͌͊ͣͣ̓ͩ̉̈̐̈́̂̌̒ͧ͠҉̖̞͎̩̟̤͔̘̟̰̠͔̺̼̪͓̠̟c̵̣̦̜͇̰͉͓͎ͦͮ̄̂̐̒̈́͆̉͂ͭͯͭ̆͞ț̵̶̨̱̝̝̰̖̞̠͐ͧ́ͨ̄̑ͤͭ̐̃ͥ͐ͪ͆̋e̵̙̘̩̟̙͇̟͖̰̖͚̘̖̤̺ͨ͊́͒̕͞ͅͅͅţ̴̳̞̖̫̞͇̱̩͇̤̞̖̼̫͉ͨ͐̍̆̾̈́ͯ̀̚͘ư̸̵̵̡̭̠̤̎͌ͯ̽̋̂ͪͤ͊͂ͦ̐̓͆̐̚ͅŗ̛̛̟̳̥͖̘̣̟̯̯̹̝̰͎̫ͭ̈́̃͑ͮͩ̓̓̌̍̐ͮ̈́̚͢ ̐̅ͦ̄̈́͒ͮ̓҉͏̮̲̱̫͢͞q̧̡̤͕̪̹̖͕̯͎̒͒̇ͦ̎̾̉ͦ̏̆̍͒͂̂̚͢͝u̴͇̘͎̩̩̬̹̭̘̹͒͊ͯ̄ͣ͘͟ḭ̟͉̭̯̦̯̏̏̿̓̂͋̓͒͑͂̽͞͞ș̨̰̣̫̗̙̲̰͙̖̟̬̰̣̍͂̈̇͒̂͊̈͊̕ ̶̸̻͓͎͇̘͈̺̠͕͓͍̲͖̭̉ͨͤͬ̒̍ͣn̨͈͔͚̜ͤͫͭ̒̍ͨ̓̓͂ͯ̆͒̎̓ͭ͊͝͠i̶̵̷̬̣̫̣̗̘̩̭͚̣͖̓͛̓̅ͯ͆̈͗ͯ̈̎ͤ̔̀̀̾͊̐͊͘ş̬̤̲͍̤͖̩͎̜̭̪̦͙̝͙̑ͭ͌̉̉̀̈͗͊͌̃ͤ̆̓̋̚͠i̷̶̜͈͖̞̫͕̮̙̰̝̲̙̻̙͉̺̫͙͐ͯͩ̾̀͢.̶͌̅̔̃͐͌͛͐̌ͩ͆̐͂̏ͩͨͫ͟͏͓͖̣̯̦̙̬̹̠̞̞̥̟ͅ
ͫͥ͌̃͊̾͆̃̐̉ͧͦ͋̈̓̚͏̴͓̣̫̱͙͙̠̳͉̞͖̹̹̣̰̠̗͘ͅ
̶̦͔̳̮͖̯̲̘̻̻̬̐̊̓ͭ̄̆̐͆́̑͊̚͟͠͞͠D̷̛̆̈́̍́͌͛̎ͩͥ̿ͮͪͨ̎͏̴̮̟͚̜̹͉̳̟̬̱̫̰͢ư̴̖͔͇̹̟̘̪̳̩̱̯̪͈̮̙͌͑ͥ̅̇̏̓͂̌͌͒͊ͨ̊̌͜î̢̮̤͕̤̗̗̣̦͋͛ͣ͗̕s̛̠̭̪̯̲̼̰ͨ̈́ͣ̓̓̉́ͨ̔ͤ̏ͮͯ̾̕ ̢̛̫̙̝̫̯̻̻̤͕̺͎͙̪̦̖̱̗͍̝̑͗̔͊͘͟s̴̢̨̙̰͇͙͙̳̻̱ͭ̎̽͜͡ȩ͉̣̟͔̥͇̯̻̳̝͎̂̅ͫ̀͛̋ͨ̑͋́̚͠ͅd̢̹̥̝̣̙̭͉̯̳͕̲̥̗̟̜̦̋ͪͮ̓̎ͤ͐̊̿̚̕͠͠ ̵̛̟̦͇̙̈ͤ̌͑̉̽̇̐ͪ͜͟lͣͭ̉̓̅͌̋̆̃̈ͫͥ̓ͧ̏ͥ̍̚͏̷̛͖̳̪͈̳̺͍͔̮̹̟̱̘͎̀͠į̫̺̜̩͎͚̠̩̠̯̝̼̜̗̯̞̣͔͑̔̐̊̈́̑͘̕ͅġ̛̗̩͚̙̳̝͙̖͓̣̰͈̙͇͕̩̲͖͐̄̃̋͒̎ͨ͡͠u̶͖̗̭̞͐ͬͮ̂ͪ̾̌̇ͮ̇ͩ͛ͬͨ͗́͘͟l͗̉̏͗̆̊̉̓̾̃ͬͯ̓̊́̚͜͏҉̱̰̭̤̳͈a̡̡̟͓̙̲͖͙̪ͯ̍͂ͦ̍͗̍̆ ̷̡̙̺̪̤͙̿ͧ̓͊̎ͩ͆͂͒́͜l̨̛͕̗̗̜̹̞̙̥̞͍ͨͦ͂͛ͩ͑̇ͧ͛̓ͮ̓̽ͫ͊͛͂̀͢͜a̵̡̗͇̰̱̫̪͇̝͎̫͈̘͖ͦ̓͌̂̿͆ͫ͛̈́ͪ̔ͮ̈́ͫ͘͠ö̴̵̤͇̙̰̲͍̞̼̼͉͍́ͧͯ̽ͨ̓̂̈̎̾́̂̽̑͘r̸͔̟͇̹̜̜̩̼̤̻͉̲̺̼͉̋͌ͤͥ̆͋̚̕͢e̸̘̬͎̩͇̮͒͑ͤͫ̋̈ͣ̎ͪ̓̕e̍͌̆͑҉̞͎̪̗͙͢͠t͖̜̤̲̖̻͋͑̈̓͐̍͊ͭͩͥ̂̋͑ͭ͢,̬̻͎͇̝̯̠͚̦̲̣̖̹̘̘̙ͯ̆͆̑ͬ̔̿̓ͮ̀̕͞͠͞ ̶̢͉̰̙͕̰̝̖̰̲̪̰͔̓̂ͬ͗ͪͥͭ̏̐ͦ̑̃̄̀̀̚͘p͙̪̬̰̭̮͙̭̳̦͇̠͉̜̩̤̗̦͑ͭ͋̓͂ͥͮ̏͛̈́̑̂̃ͪ́̆̚͘͜r̼̥͉̦̲͖̜̲̞̲͚͇̘̊ͨͮ̍ͩ͘͘ͅe̡ͦ͐͂̆̊͗̎̑̑ͩ̊ͧ͐͛ͩ̒ͦ̚͢͞҉͚͇̠̥t̨̢̧̻̙͍̭̭̮͙ͦ̌ͦ̏̔͒̿̈́ͮ̾̈̀̃̔͗̈̇ͨ͜i͊͗̈̍ͦ̌͞͏̛͇̗̹̫̼̜̦̝̻̳͡u̴̩̭̤̘͇̩͍͍̮̖͕͙̙̥̤̩̺͆͆ͧ́̾̂̒̒͆ͯͯͮ̓͟͡m̸͗̈́ͬͬ̍̐̏̂̇͑̚͏̛͉͍͉̣̹̥̪̥̯̤͕͍̰̩̖̬ ̉ͭ̈́͗̈́̍̈́̓͏̷̻̖͕̦̻̮̫̟̲͎̻͢͝ͅe̡ͪͩ̌̅̋́ͭͨ̎̐͝͏̷̵̬̝͕͇͉̱̫͙̫̥̣͇͕x̧̧ͮ̿͑̃̃҉̭̺̠̰̞̱̦̠̱̪͕̼͙͉̥̲̀ ̷̡̧͔͚̝̰̻̳̫̲̳̩̦̺͓̖̻̌̌̀͂̾ͭ̍̾̃͒̋u̢͔̳̟̳̱̤̱̭̰̯̰̬͉̣̰̩̩̓̐̑̓͊́̓̊ͮ̂̂͑͒͠t̶̝̭͔̪̦͚̗͚͖͕̬̘͇̻̗͎͛̐̅̎̽̐͋ͧ̈́ͦ̑̓͌̚͢,̛̻̻̣̳͉̘̰̳̘̮̼ͧͤ̒̆͋̋ͩͦ͛ͦ̽͐̈͢͜ͅ ̷͉̬̙̠͚̳̭͖̫͚̘̠͛ͫͪ̎ͮ͂́͋̍͋̾͌ͤ̍̑͗̀̄͗̀̀͝͝ͅa͙͇̭̫̙̳͉̙̺̲̞ͬ̉͌̃ͩ̓̌̿͗̆ͬ̐͗̀ͦ̚͢͝u̟̯̬͇̹̖̭͖̒͗̆̿̌́ͧͫ͌́͘͝c̷̢̭͍͉̫͚͙̼̯̟͕͇͎͓͙̻͈͙͉̱̀̿ͩ̽ͤ̈́̈́̈́̋̾ͬͦ͗̀̚̕t̶̘̺̹͕̤͈̱͖̲͚̱̬̳͉͈̄ͣͥͭͮ́̓̀̇ͧ̄̽͠͞͡o͐ͬͤ̄ͧͩͨ͌ͣͮ̅̾͌̒̓̚͠҉̦͕̹̀̕ŗ̵̣͎̳̭̪͉̯̙̹̻̳̳̘̼͈̇̀͆ͫͬ̇ͬ̑ͯ̀͑̈́ͣͪ̍̊͜͝ ̵̵̖̬̥̠̯͍͔̼̘̳̮̤͙̳ͪ͐̓̿̓̿ͧ́̀͘ͅm͒̾͗̆̾ͤ͛͜͢͞͏̷̖̭͎͔̪͚̫̠͈̞̩̼̝̬͇͓̜̠ͅa̓̾͑̽͐̓ͭ҉̦̼̠̜̟̪̳̹̻̹̠̮̟̯̖̺̳͜͠ṣ̷̥̭͈̰̪̥̰̺̆͛̒̐ͬͥ̽̔͗ͭ̊̾̚͢s̶̲̞̜͈̮̼̓͋̈́ͤͭ̀a̵̧̫̖͓̭̜̙͔̮̟͉̣͇̳̝̦̫̘̬̍̈ͦ͛̂ͅ.̢̙̳̤̼̩̻͍͓̬̲̙̼̲̰̗̬̫̔ͭ̒ͪ͋̉ ̤͈͔̯̆̿͋̀̚͢͠P̴̴̗͎͚̗͔ͦͯ́ͫ͊̀͒͌̃́̚̚͠͝h̢͔̹̲̘͍̲͖̝̤̰̙̮̹͊̄̋̊̀̿̐ͬ͛ͪ͌̿͘͝a͔̹͕̫̫̼͇͉̙͔̜̖͈̥̔͛͗͛̀͘͟͡͡ş̵̵̡̛̫̭̲̟͓̈̀ͯ̾̔̓́̔́̃̚̚ḝ̯̤̖̥̫̝̫͍̮̝̟̘͊̈̃͋̂ͥ͑͗ͣ͗̚̚͜l͉̪͇̱̘͈̣̯͚̟̼͉͓͓̥ͨ̍ͯ͛ͬ͂͢͟l̷̼͇̩͖̗̱̰̜̉͗̑̑ͩ̈́̂̂̔̃̅͐̔̚̕͜͞u̴̧̱̰̳̹̤̱̘͔̙̦̮͛͛͑͌̎ͭ͐̔̎͌͑̏̋̈́͛̏ͯ̅̋ṡ̶̴͍̤̭̮͙͕̲̩̺̖̺̤̟̟̳̓͂̎̅̆ͤ̍̀̔͝ͅͅ ̴̸̧̼̼͚̺͎̇ͦ̅̊͑ͣ̏͋̂̋̒͘ͅn̶̖̜̮͔̻̮̰̼͖̪̭͔̰̿̃ͩ͐́ͨ͗ͨͦͯͨ͐͊ͦͫ̾̀̚ọ̶̹̦̹͖͉͇͕͍̝̗͍̝̥̬̳͖̤̮̒̏ͮͩͪ̄̽̃͟ņ̶̭̲̱̪͖̳̠̤̯̹̩͒̈ͭ̂ͤ̋̍͗͟͡ ͐̊ͫͧ̌̉̇̉̇͞͏̥̬̹̣̻̝̖̠̹̳̤͈̳l̶̨͉̮̣̳̗̣͙͓̠̗̱̟̮̰͚̞͖͑̓̑͐ͬͨͥ͌́́̓̚͢͟ͅę̵ͧ̇ͦͬ̔́͏̴̪͈͈͇̩̤͍̹̫̖̻ö̴̴̖̰̳̯̫͓̳̗͚͔͙̥̗́̂̃̐̅ͭͬ͌̄͐̀̿̈́ ̫̯̲̮͖̯͓̝̺͙͐̆̃͆́́͢͡ć̴̨̫̺̪̠͇̤͖̥̭͓̪̲̤͚̖̅̽ͯ͆͟ͅͅo̪̳͈͎̯̼͔̥̩ͣͦ̍ͤ̔̊ͦ̆̿̾̃ͪ͋ͫ͛͊̓͗ͧ͘ͅn̴̷̷̖͖̺̦̦̹̼͈̓̄͌̒̄̊͛̏͂͌͂͑̚͡s̷̢͎̮̹̝̣͓̞͚̝͓̦̮͎̯͔̦̺͓̀͆̍͒̈́̀ͮ́̈̀́e̴̔ͧ̔̇̓̊̓ͥ̇ͦͬ͜͏̶͖̰̦̫̞̺̹̯ͅc̏̅ͭ̄͊̍̆́҉̹̱̱͕̺̜̯͕͍̼̤̥̜̣͢tͮ̃̿̓͋̊҉̨͓͚̰̠͜͡e͇̥̟͕̙̺͖̲͍̮͕̹̙̲ͥͩ̎͋ͨͣ̎̉̎͑͐̚̚͢͠ͅt̴̨̥̞̗̦̹̰̻̖͎̜͇̙͇̱͔̤͕̱̣͐̉͒̏̽͝u̢̧̩̹̪͛̓̿̿ͫ̃ͥ͑ͮ͝r̷̸̢͙̝̪͎̘̼̞͎͚͇̹̥̝͖͇ͬͫ̋ͥ̇̄̾̓̎ͯ͗̌͒̽͐,͇͉̹̝̬͎͕̗̹ͣ̓ͤ̆͂̉͐ͨ̿̅̓ͫ͐ͨ͌͌͟͝ ̸̰̩̭̌̃ͪ̿̈́ͥͩ͛͆̍̓͆͑͟͞͝l̷̯͇͈̺̟̤̾ͯ͊ͯaͧ̉͌̑ͨ҉̴̨̡̹̮͓̦̪̗͘c̶̘̠̘̹̭̘͈͎͕̻͖͉͎͙̥̯̋͒ͩͪ̀̃̿ͣ̌̋̿̀́͟͠ͅͅi̵̸̶̒͗͐ͨͪ̑ͩ͋ͯ̉͌̀͋҉̴̲͇͈͈̝̩n̢̠̲̦̗̼͕̲̖̱͉̪͌ͤ̀̿͑ͪͮ̚͝i͛ͯ̀̌́̈́͆ͨ̅̉́́ͧ̉̑̅̄҉̧̮͉͙̪̪̠̼a̸̸̷̤̣̘̼͖͙̱̫̣̣̳̖͒̉ͩ̀̆̃͒̾̓ͅ ̷̶̛̭̟̯̳͍̭̹͓͇͔̻̼̤̥͑̍͑͋ͅv̴̡̨̛̙̫̬̥͖͔̟̩̠͕̘̹̠̀͐͐ͮͨ̈̇ͦͧ̅eͪ̒̾͛̓̉͂ͯ̈́̄͂̓̃̌̚͞͏̱͎̟̬̞͉̳͉͔̩͙͝ͅͅl̷̵͚̭͖̼̯̳͉̜̭͎̫̜͉̦̤͕͕̾̌͊̀ͬ̈́ͯ̽̐͆ͨͫi̡̨̩̣̜̺͒ͫͩ͛ͫ͗͛̎͒͒̐̽ͣ͞t͍͍̬̙̰̦̖̉̐͆̆͛̇͒ͣ̓ͦ͋͊̕͜ ̡̛̇ͧ̆ͥ̈ͣ̿͂̂ͤ͛͛̑̈̅̇́҉̹̫̰̼̱͚̪̹͔̰͙̦̪̩͚̝ṅ͐̐̈́͂̾͒̾ͧ͒̐͗̈̊̊̚͡͞҉̮͓̜̳͇̜̝͎̠͙ͅͅȏ̴̡̭͕͍͕̗ͦͦ̈͐ͦͯn͔̣͍̥̮͚̝̹̩͉̼͍͇̟͇̆̏͌ͣͥ̏ͤ̅ͫͬ͢,͂̓̄̋ͩ҉̷̛̩̻̦̗̪͕͔̝̗̱̻͓̘̖ ̸̧̰̙̹̥̗͖̬̤̯͚̝͕̺͙̲ͪ̓ͦ̓͌ͮ̈̅̒̒́ͪ̆ͪͯ̓͠f͌͒̋ͫ͑͑̇͆̍̚͝͏̧̗̞̭̦̬̝̬̘͍͇͈̞͕́ḙ̶̭̫̳͍̫͍̖̜̲̖̎̓̈́͒̒͋̈̀̽̉̿ͥͭ́̇͜͠ͅͅŕͬ̋̒͏̛̰͍̬͓m̶̸̧͈͖̩̥͚̬͖ͩ͊̅ͣ̊̊̊̒̉͡e̵̖̙̭̗̰̤̻̤̝͚̔̋ͯ̓ͯͯ̍̑̎ͫ͋n͑͌ͮͪ̋ͫ̂̑͊ͤ͋ͥͭ̚҉̷̡̩̝̫̯̱̳̮͍̭̰̼̖͎̺̫t̨̨̢̛͚̟̺̳̥̥̟̘̮̋ͮ̿͛̔͌͊͐̓ͮ̍̍ͧ̎̑̑͌ͧ͆͠u̼̠͓̪̮͔͍͕̯̜̞̽̆̑̒̑ͮ̀ͬ̍ͩ͆ͪ̀͡m̸̩͉̭̮̙͈͚̅̾̌̊ͦ̈́͂̐̇̓̋ͩ̽͝ ͣ̌́͂̎͒̐̊ͫ́͊͒̀҉̢̯̮̫̱̻̘̮̠̠̩͙̫͍dͨ̀̐̑̑̔ͩ̋͆̒̌ͦͦͣ̆ͦ̅͐̚͏̯̗̙͙̯͈̹̝̘͔̲͟ũ̢͚͔̮̩̝̗̭̦͉͎͓ͭ̑ͣ̄ͬͦ͒͊͠ỉ͐ͬͪ͋͆́̋ͥ̊҉̞̰̩͍̗̞̻͇̤̖͕̝͍̳̫͘͜͟͝ͅ.̷̩̣̳̼͍͍̺̘̭̀͆̂ͣͧ̓͢ ̧͒ͧͭ̍̆͆̈́̇̐͑̾̊̎̽ͫͤͪ̈̐҉̶̯͇̫̳Ŝ̨ͪ͊̉̀̓̀͏̪̘̠͙͖̥͢ė̴̢̨͙̳̲͎̓̈́̐̍̒̒͂͋ͯͭ͊͟d̷̨͙̯̙̺̙͕̬̞̯͚̜̮͈͔ͦͩͥ̉̈́̔͂ͫ̄̔ ̡͋̄̈͋͐̈́̉̿̌̅̍̊ͦ͟͏̠͖̰̯͎̠ǡ̶̗̦̗͎̲̯̫͈̑̅ͬ̃ͤ͐ͤ̍ͣ̓̐̃̚̕̕ ̸̵̠͙̘̤̜̱̠̞͈̙͍̃̋ͫ͌̂̕͜ȩ̡̖̹͖̣̩̣͕̹͎̱͎͔̥̜̞̬̲̹̄ͧͩͦ̍ͣ͌̾͗̾ͩ̆͠͡s̛̓̀̆̇̈͂̽̌ͪͬ̈́̿̉͞͏̡̟̥̦̦͕̯͔̱̖̻̼̺̗̥̰̀t̴̙̰̙̙̩̻̳ͣ̔ͨ́ͩ̎̃͜͠ ̺̟̮̞̻̠͕̙͚͚̰͙̬̖ͩ́̃̓̀̚͞s̷̢̛̛̬̺̻̺̟̥̤͎͇̖͕͕̼͖̤͉͐̔ͫͬ̉̅̍͂̊̽̃ͥ́͢ͅį̴̡̭̻̞̩͈̜̥̘̞͓̄ͣ̋̏ͨ̓ͩ̽̐ͫͤ͂̿̍̀̚͘ͅt͒͗ͩ̄̐͘͡҉̧͙͖͙͎̠̘̲̖̪̹̭̜̯̣͔͖͝ͅ ̸̧̪̪̳̭̰̱͔͓̗̄ͮ͗̓́̊̐̽ͤ̉͌̚͟͝ả̶̝̬̳̬̠̭͕̯̺̳̮̫͖̞̹̣̼̖̃̓ͩ̕m͑͊̈͏̴̗̘̖͓̰̦͈̳ͅę̸̪̺͎͙̥̣͍̦̄̓͋ͣͯ̊̀͊̉̾ͣͫ͊ͧ̈̄͊̚͠ţ̨̗͖̲͕͗̓̾̏͐ͦ̑̈ͨͬ̏̒͒́ͭ͂͂͘ ̴̢̘̼͈̤̗͉͔͍̺̺̲͔̦̗͖͇͇̲͒ͩ̈͑̑̚ͅe̡̮̖̠̟͎̐̐͑̈̋͒ͯ̇̄́͘r̉͆̀̎͑̊͑̊̑͒͗͐ͦ̅͞͝҉҉̥̥͈͈͓̞̟͕̖̥͎̪̞̥͖ͅoͨ̒͋́͌̀̃̇͌ͥ͝͝҉̼͖̖͞͝s̢̳̹̠̫̬̼̳̺̻̪̪̑̆ͬ̌͛ͭ̿ͮ̏͢ͅ ̶̱̦̺͔͓̔̔͛͗̒̋̾͑̿ͣ͛͋ͬ̈́͌́̚̚̚̚͘̕l̶̢̛̫̫̰̯̱̰̹͖ͥ̽͒̊̾̍͛͊ͥ͐̉̿̎̄ͦ͘o̶͉͎͎̮̠̪͉͚̝͖̣̜̣̻̮̝ͦ̔ͣ̓ͫͤ̎̔̈̈́͋͆ͪ̽́̇͑̾͡b̷̌̿̂̏̋̄̓̂ͬ̽̀͐̑̅̐̈́̅̃͏̩̹̮̞̱̯o̧ͬ̉͊̏ͫ͐ͩ͛̓͗҉͖͉͔̗̤͕̳̫ͅr̒̾͗̂ͦ̌̆̄̇̾̅̄̈̊̒̽̌̚҉̰͙̫̗͚̗͇̫͓̹̥̭̼̯̩̻̕͜͠͡ṫ̸̨̎̀̍ͣ̒ͬ̄ͯ̎ͯ̀҉̯̰͔̦̹͙̮i̡̪̦͚̥͉̯̦̣̠ͧ̋͑́ͬ͗͑͌͌̏͆ͥ͆̕͟s̨̡̼̟̦̮̖̪̰̬̺̹̏̔ͭ̾ͯ̆ͥͮ͐͌͐̃̈ ̶̧̱͇̦̺̠͚͍̽̈́̄ͤͦ̒̎̌̉̌̾ͦ̚̕͡ͅp̫̞̰̻̥̮͎̥̺͚̈́ͥ̓̋̒̚̕̕͡ͅo̶̵̷̡̼̠̭͍̼͎̰ͦ̃ͦ́̔̇̓́̿̓̿̅̇ͥ͋̌̍̚͜s̵̰͙͖̤͕̬̩͖̭͍̻̈̀͆͂ͧ̂ͪ̈́̓̐̄ͦͬ̅̔̿͝͞͡͞u̎̈ͧͯ̓ͬ̐̅͒҉́͜͏̙̪̞̺̫̳͙ͅȇ̵͎͙̳͙̖̬͍̝̗̗̱͉̖̼͈̠̆ͣ̇̔̏ͥͪ͊ͣ̍ͭ̈́̚̚r̢̮̫̣̦̠̩̠̤̘̅ͧͣͯͫ́͜e͋̏͒̂̽ͬ̍҉̲͖͚̯̻͉̳͙̦̖̗̤͎̫̲͢ ̝̼̦̖͍ͥͯͣ͂ͭ̈̇̓̄ͤͣ͡e̴̩̩̰͈̝̻̳͇͙͚̻̩̩̞̘͈͕̓̇̑͒̄ͣ̃͡ͅģ̷̖̘͓̜̖͇̳̩͔͎̗̪̹͈ͫ̌̆̔̅ͬ͛͌͊̎̄́ḙ̡͙̳͚̭̼̅̉͆͌͋͗̀́́̕t̙̤̪̱̮͉̗̟̝ͩ͒̄̔͆͡͠ͅ ̧̙̤̪͚͉̣̠͎̪̤̩͙̼̏ͫ̈ͧ̍ͣͪ͊̽͗̀͞͝ş̷͕̪̲̳̱̰̪͎͗̇͊ͮ̏̇ͬ̑ͥ͒͊͑͠͞ã̵̴̟͈͍̠͖͈͎͓̺̯̣͙̠̺͈͈̯̘̽̾̀ͪͪ̓ͧ̃̅̀͗̅̑ͨ̀͟͝ͅģ̷̛͇̮̯͚̝̯͚̫̐ͮ͂ͨͦ̈́̅̐ͥ͆ͥ͋́i̴̵̞̘̬͍̳̞͊̔ͬͬ̏͛ͮͥ̄́́t̸̩͈̣̙̜̜̜̗̘͇̘̞̹̏ͦ̃̄͐̓͗ͨ̈́̂́̕͢ť̛ͭ͛ͬ́̏̅͒͗̏̑͆ͣ̈́ͦ̓̽͝͏̘͙̟͖̩̫i̡͍̠̩̱̳̙̯̝̻̓̾ͭ͑̃̒͆̿̄͒̚͘̕͝͝sͥ̋͑͐͋͒ͥ̍ͥ͊ͥͬͣͮ̏ͤ͂҉҉̗̯̦̖͈͙͚͉̮̩̙͍̟ͅ ̊ͩͭ͌͋̐̄ͪ̓̓ͪ͛ͪ̾́͞͏̱̗͎̞̳̀l̢͇̣͙̱̿͛ͦ͌̉̅̓͗̃̑̂͌̍̋̂̌͘͠į̭̪̟̝͎̳͙̑͊͗͝b̷̨̳͉̲̥͇̦̫̝͕͉͈̗͍̾ͮ͐ͥ̉ͪͧ̿̎̅ͭͮ̌́ͦͯ́̚e̢̛͔̘̬̦͑̍̏ͭ̂͊̂͗̓̚͢r̴̢̧͂̉͒̀ͤ͜҉̳͎͇͇̥o̶͗̋͊ͭͩ̐̀̽ͦͮ̓͑̕͟͏̯̖̼͉.̢̧̙͎͔͚̓ͫͬ̐̃ͫ͘͢͝ͅ ̶̨̡̫̼̘̝͇̗̙̭̄̏̐͗ͧ͜͜P̈ͧͣ̿̔̍̍ͭͩ̍͗̆̽̃̀̚҉҉͍͇͙̦͝hͣ͋̅ͮͩ̅҉̴̢̡̼̘̠̖͙a͊ͬ̓ͤ͋͋̀͠͏̷̱̝̤̻̘͇̩͘s̴͍̯̙̯̼͓̩̾̊̈́̂ͩ̆͗ͭ͋̆̉͆́ͤ͗ͩ̊͗͜e͒ͫ̾͛͘̕͏̗͎̖͚͓̺̳̪̥̣̼͚l̴͈̻̹̮͔̫̠̯͎̣̲͌̿͛ͦ̈̑ͧ̇͗͋ͦ̋ͯ̕͢͝͞ͅl̡̢̘̦̦̼̜͉͍̣͕̟̙͚͛̾̎̇͊̈̃ͭ͝uͧ͑̄͊ͦ̇̂̓ͭ̃ͦͩ͑̾ͫ̚͡͝͏̭͕͙̮̬̗̣͔̪͎͖s̷̶̛̛͓͖̹̙̙̬͖̿̊̿ͯ̓̌͗̾̌̀ͮͨ́̏͛ͥ̇̎̚͜ͅ ̴̯̬̳̬͇͉͎͍̫͔̥͖͐̌̃͐̐͌̓̍̀̌̎̓̈́̐̌̽̌̑͊̕͜͡ḩ̆͋ͣ͂ͩͭ̈ͤ͜҉̹̥̞͉͚̹̗͖͙e͂͛͋̅̍̑ͮ̆̈͏͓̳̖͍̭̳͠n̶͛ͦͥ́̚͝͏͎̰͚̙͔̟̙̤͔͕̯͔͚̗̘̰̼̻̮d̸̄̌͒ͪ͏̱͖̻͍̯̤͎̺̬̥̮̬̖̘͓̹̤͞r̛̼̭̥̺̹̗̻̰ͨͫ̓ͫ̒͠e̛͕̤̬̥̥̯̯̝̺̜̙̙̜͉͎͗̆̐ͭͧ͑̊ͤ̀r̶̡̛̗̭͍͙̱̯̽̅̓ͩ͘͜ị̡͓̤̲͓̟̻̮̦̥̺̦͕̱̲̼̤̌ͥͤ̒ͨ͝t̷̵̛̪͍̩͈̘̣̱̩̜̫̪̹̝̝̹̪͍͖̎̿̋ͨͤ̆̽͑̑̉͛̍̑͗ͫ̔́̚ ̵͇̫͓̙̝͕̟̞̪̱͎̙̫̪͛͐͋̎̆̚͝p̸̛͗͗̆̎̆͆ͤͨ͐͗͟͏̭͉̬̱͖͚̫̼͓͕̖͕ļ͙͉̮̻̘̞͙͚̳̰͔̗̣̝͗͛̓̒̓͋̒̿̽̈̉͐͛͒ͦ͢a̶̴̡̜̖̠̜͔̮̥͉̫̩̮͍͆̎̇ͩ̇̎͛̔͂̚̚̕͠ç̷̡̝̣̹͈͖̝̮̻̫̱̹̾ͫ̑̿͑ͦ̔͋͋̀ͣͦͮͯͣ̀̚e̷̲̩̝̲̼̼̤̽ͫͨ͢r̶͓͕̱̜̤͎̜̻̞͔̂ͤͭ̔̅ͩ̄͂̓̋̽ͬ̿̏ͬ̊̀̀ȧ̟̦͍̘̺̺͙͚̗̱̩͍̣̗̞͉̀͌ͭ̄ͫ͆̇ͦ̿̃̅̏ͥͩ̈͘͜ͅt̡̛̮̻̮̦̱̯ͣ̃̌̚ ̶̷͖̩̺̆̽̃̀ͭͥͧ̚̚͠͞͝l̶̴̞͇̺̝͙̞̹̟͎͔̭͖̽̅̐ͩ̋ͥ́̏̍ͣ̆͌̽ͧͮ̉ï̓̎̈ͦ͆̈ͣ̈́ͦ͐ͯ̎͋ͩ͘͢͜͏̶̹̺͇̯̫̦̥̝ͅg͗̒ͤ̿ͦͮ̒̎ͩ҉̸̢̬̼̦̼̟̤͉͟ṳ̸̶̡̝͍̞̥͑͐̐̾͘l̡͍͙͖̲̱͔̣̫̳̝̬̫͖͍͙̘̲̹ͯ͒͊̿̕͜͜͞a̵̴̧ͯ̒ͣ̽͏̦͙̰͙̝͙͎̥̬̰̭ͅ ̶̡̻̖̫̠͚̽ͫ̃̔̒ͮͥ̀̓̿̃̀͠ͅņ̶̡̝̮̯͇̞͖͖̩̘͇̟͙̲̮̻̰͙̰̓͆ͣ͂͐ͩ̃ͬͬ̿͂ǫ̵̫̲͔̙͍̜̿̽͐̂̒̌͌̈̈́̆ͥ͑̎ͤͪ̿̃̒̕͜n̋̊̓ͮ̃̆̏͆̒̀ͬͩ̎̌̊ͧͮ͛ͦ͏̛̺̗͚ͅ ̧̦̘̫̙̻̳̫̜ͮ̌̉ͨ͋̓̽ͫͩ̈ͪ̇̌ͯ̍́͢͜vͮ̾̏ͤͣͩ̑̈́ͮ͜͜͡͞҉̱̤̜̮̪̞̰̣̦̩̖͍̙ȩ̖̘̦̠͈͓̺̩̻̬͉̝̰̪̓̌͋̉̇̑̌ͮͦͯ̐̐ͭ͋ͫ́n̫̤͖͙͇̙̜͇̰̳͚͍̟ͭ̏͗ͣ̀́͂̄̈ͨ̎ͮ͆̑͂́́̚͘e̔̽͒̇̇̋ͬ͒̀ͧ̓̀҉̱̲̼̩̙̻̻̳̩̰͎̹̘̱̫͜ñ̶̬̪͍̠͉̮̭̪͍̠̌̾̑́̕͠ą͖͈̞͚͇̊ͫ͛̏̈́̂̿ͨ̀͌́ͫ̔ͥ͋͗̏ͨ̄͢͝t̨̐͌̑͐҉̸̘̙̥̺̣̰̤͍̠͈͚͙̺̪ͅi̵̧͔̰̩̦ͮ̈̍̿ͮͫͫ͜s̄̃͑͌͛̎̿̀̌ͥ͊̚̚͝͏̜̞͎̼̪͙͇̜̤.̵̢̜̪̮̺̘̲̭͖̤̬̆͌̈̓̆ͫ̅ ̧͎͔̫͖̤͎̙̮̲͗͂̇ͯ͝Ĉ̢̾̍̾̇̒̽ͧ͊͑ͦ̑̇̑̀̀͞͏̹̝̪̜͉̰̪͚̹̫̻r̵̫͈̠̟̼͕̲͈͉̭̝̠̉̽ͤ̑ͣ̑̅̓͐̏̐̿ͦ̀a̵͈͚̘͍͇̬̬ͨ̌̊ͧ̓͗̊ͬ͗̿͒̔̇͂̍ͭ̋̀͘ͅs̵͖͍̜̤̗̳̪̅ͤ̾̔̈̂̀͆͂̈́̃̍̄̚͡ ͫͣ͒ͧ̒̂ͯ͛ͦͤͤͬ̈́̽̚͝͏̢̛͔͉̭͔̪̳͙̙̩̼̰̩͕͇̮̗͔͞p̑ͦ̈́͏͙̩͓̭̦͈̣͖̰͡ͅu̴̢̡̦͇̬̟̳͇̙̹̖͎͙̹ͪ̏̐̉ͣ͂̆ͯ́̆ͣ̅̉͞l̶̸̆ͬ́̂̉͒̍̌̌̒̀͞҉͇̟͇̭̭͚̩͚̤̹̱̻͚͚͇ͅṽ̧̛̰̲̗͈̭̩͓̹̉ͭ̔̍ͧ͗̈́̚͜͞į̵̬̱̖̩̞͎̆̑͒̂͗͆̑ͫͩ̈ͦ͂ͯ͛̀̀n̷͌ͯͯ̑͋̒́̓͊ͨ̉̈́̚͏̨̝̳̘̼͈͙a̵̧̯͈̞̮̫̣̘̝͋ͨͧͤ͑́ͦ͂̉ͧ͊̊̃̕r̢̰̞̦̙̮̞͙͚͇ͣͯ͛̇̍ͮ̉ͯ͒͊̔̂͂͘͡͠ ͬ͗̓̓͗ͨ̏ͯ̿ͦ͛͗̂̈́͏̢̹̙̜l̵̮̱͙̪̣̰͇͇͍̑̈́ͬ̒̄̋̀̈́̿́͘͡e̸̡̧̤̙̰͓̺̗̬̞̪͚̹͉͍͌̒͆̃͛̑̀̅̏ͯ̓͌͜͡o̸̢̢̡̻̬̹̙̥̜̫̺̩̫͈͖ͧͮ̋ͭ̽ͬ͂̈̉̚ ̡͒̌̇͂ͥ̾̔̍̚͏͏̴̸̪̯̹̫͓̞̰͔͙̯̫̥ġ̸̤͍͖̊ͭ̀̀ͣͣ̽ͯͬ̑ͯ̎̅̾ͬͩ́r̡̪̤̞̞͕̝͓̪̖͓̬̳̂ͧ̐ͮ̄̽̔̀̔̏ͅą̺̝̝͚͎̳̭̆̀̓̄ͨ̐ͬͮͣ͢v̼͇̫̠̞ͦ̀̾ͣ̑ͣ̓́̚͢ͅĩ̷̷͖̫̺̱͉͎̟̫̰̼̣̰̬͔͈͆̈́̾̑ͦ̎ͤ́̽̊̽͛ͮ̚͘͟͡d̓́͂̈́̐̓ͨͨͨ̀͜͞͏̪̥̘̠̯̙͇̻̰̙̟̬̫̗͚̭̙ȃ̶ͫ̽̈̃ͯ̈́ͣ̆͊̐̔͏̻͎̫̺ ͗̊̌̏ͦͣ̋ͨ͑ͬ͂̂ͮ̾̌̈́ͮ́҉͏̴̦̪̻̮̙̻̼̱̰̰ȓ̵͇͚̤͈̬̺̋͐͒͐͠a͖̞̫͓̞̬̗̼̻̯͇͖̜ͤͤͯ̃̆̅̕͘c̴̡̡̗̪̗̫̱ͨͭ͌̉͊̑̿ͪ̇͐̄̒̅̈́̋̒́t̲̦̩͚̝̻̻̗̰̗͔̹͍̝̜̻̲͎͚ͦ͌ͫ͗̋̓̾̿͋̃́̿́͋̒͗̑͠͞f̿̃̑̊̓̏̔͒ͬ̒̒̏ͮͭͤͧͮ̀̚͏̷̦̖̬̲̘̲͓͓̜̫̮͇̼{̴̷̵̶̬͕̰̱̮̥̟͕̦̦̿̇ͭ̅̇̋͆̓̀h̷̢̏̊̿͆ͯ̀ͩ̃̀̈́̌͟͏̥̲͉̝͈̤̦̳͖͎͉̞̺̭͙͚͍̗1̵̭͙̝͓̥̪ͦ̽̃̽̉̑ͧ̐̉ͪ̏̋͠͠d͂̽̏̔̍ͤ̇̈́̍̾̑̾͂̽̾͗̾ͫ҉͟҉̻͉̪̩̯̮̖̩͚͙͕̭̞̮̙̹̦̞͇d̓̀̀̂̒̅̽̔͋ͧ͛̓̂ͨ̃̇ͤͫ͡͏̕҉̨͖̱͚̪͓͚͚̗͈̺3ͮͨ͐ͪ̋̄͒̑ͭͭ̉̊͗͐͊̾̀҉̳̹̙͕̼̗̜̦̲͓̬̱̳̀͠͝͡n͉͚̟̻͎̺̜̣̹̮͙̱̺̲̫̙͗̐̊ͪ͋͂ͤͮ͆͐ͫ͂̀ͨ͒ͮ̚̚͘͟͠͝1ͪͫ̄̈͛̏́͑̾͑ͪ̒̒̆̒͋́̚͏̷͎̠̺̤͙͕̝n̷̡̝̠̬͙̖̠͙̯ͩͧ̓ͫ̀ͣ̄ͣ̀̉p̸̡͕̥̞͓̣̺͕͑͆̍̐͐̃ͯ̃͐̓̌̍̂͒͘ͅl̨̧͈͍̝̫͕̹͂ͥ̽ͨ̽͌̾̇ͯͦͣ͋̾̔4̷͔̱͔̯̼͕͙̔̈́ͭͤͨ̚̕͞n̴ͤͮ͌ͦ̍̅̈́̉̑ͩ͛ͣ̚͘͏͏̞̪̹̟̰̮̹͇̦͍̳̳ͅ3̸̡͇͕̳̲̤̫̮ͣ͒̍̾͟͢ṡ̷̖͚͍̙̳̹̙̟̝ͧ̔͂͡͡͠͡1̡̭̘̫̣͓̃̉̍̿ͯ̂̏͌̎̃̐ͨ͌ͪ̄̾̍͡ḡ̸͉̺̳̰̬̯̲̻̯̜͛̑͋ͣͥ͆͆̓͡h̵̛ͣ̓́̀ͬ͜͏̼̝̙͇̭̳̗͈͈̳̰͍̞͓͈̥̬͓t̴̤̟̦̦̟̮̻͉͗ͥ́̍̾̀ͫ̉̆ͥ̀̑̿̾̓͆̂͒̆͞}̵̋̂͂ͣ͑̔̆̆̾ͯ̆̎̽̈́͏̝͖̝͕͙͔͉̩̗̹̦̙͈͎̯̥͈͖͟ ̨̙͙̗͔͓̯͕̝̻̩̪͍̩͋ͪ͐ͫ̑̄͌̓̉ͭ͊ͩ̃͒̚͘͜͞ͅp̸̝̞͙͉̦̖̭͖͙̳ͥ̂ͪ͋ͬ́͂̎ͬ́̀̕͞h̊̓ͧ͂͂ͣ͊̃͏͘͞҉̴̹͖̲͖a̷̵̧̡̭̲̻͈̭̝͋̏ͭ̽ͥ̄̿̂ͤ̓̏ŗ̛̤͇̳̝̮̯̼͇̠͍̹͎͓̿̽̈͒ͤ̂ͮ̄͘e̸̬̰̻͎̯͉̙̖̹̤̲̪̮̖̪̲͖̘͊̅ͯ͆̈̓̎ͩ̌ͯ̏̉͌̐̇̔̽͡tͯͤ̓ͥ͑͛̆̉̂̋ͨ͌̎̈́̕͡҉͙̠͔̫̻͉r͌̓ͥ̿͛͗͆̽ͨͬͩ͂͑̂̓̾ͬͯ҉̼̗̳͈̮͖̲̭͔͖̜̀͝͠a̺̥͇̙̯͓̰̭̬͕̯͉͓̻̩̥̦ͣ̃̿ͪ͐͑̑͆̈̾̐̃͟͡ ̢ͬͩ̓̈̔̅̿͋͗̏ͮ̽͌͐̈́ͭ͏̹̠͍̱̳͓̲͙́͝b̡͎̮͙̤̮͎͑ͧ̉ͨ̂̚͢͢͞͞ļ̛̺̮̹̬̳̜̪̹̹̦̰͗̒̃̀ͭ͒̒ͪ͊̄̊͊̋ͤ͌͠a̵̛̿̄̐́̓̎̉̔̉̐ͣ͗̂ͤ͜҉͔̟̞̱̬̪̥ͅn̷̡̨͕̫̭͎̣̯͕͛ͩ͑̽́̒̌̊͂͊͗̔͗͌ͪ͟͟d̑̓̎̋ͯͥ̏̔̀ͦ̌ͬͨ͋̚҉̖̖̲̦̲͓̠̼̯͎͉̞̞̬̜̬͝i̸̭̯͍̝̺̖͉̣̱̹̣͖̠̼̬̮͖̠̩̔̃̂̃͒ͮ͝t̶̫̳̣̦̝̣̝̩ͩ̓ͩ̓͑̌ͬ̾̓ͥͨͣͥ̔͘͞.̷̷̷̹̦̳̭̘͍̲̟͉̰͍̙̺͙̞̺̔͊͐̎̿̄̂̇́͞ͅ ̨͕̭̝̳̮̗̩̗̖̩̩ͥ͊̿͂̎̈̃̓͂̋̏͌̀̚͘E̷ͮ̈́̋̍́̓̑͊̉̑͏̢̱̞̻̣̝̬̺̳̼̼̞̦̞͝͞ť̮̮̱̥̦̝̙̳̰͇̰̰̓͌͘͠i̹͈̗̭̠̙̞̍̃ͩͪ͋͆ͭͯ̇̔͗͋̓́ḁ̴͔͈̯̬͙̐̓̂̒ͦ͐͊̒ͦͤ͛ͧm̼̯̗̰̺̜̗̐ͭ̽͑̔̐̊͂̕͜͟͜ ̸̈̽̈́ͫ͋ͤ̒͏̸͏̳̰̬͍͇͎͢l͉̲͙̩̻̲̯͗ͥͦ͋ͥ̾͛̌ͦ̂̋̀̚͝u̧̾ͯ́ͪͣ̐͌̑ͦ҉͉̥̪̼͉͇̩̤̬̥͇͍̲͉̘̻c̴̝͉͍̹̪̦̩̯͚͍͕̹̗̞̟̗̗ͫ͆̐ͮ̉ͤ́̂͑̒ͦ̚͝ͅͅt̶̷͔̝̖͎͇̮̰̘̝͔̮̞̰͒̒̍̍ͮ̿̅͂̃̊̏̓͊͘͞u̅ͥ̍ͫ͒͗̿̅̏ͭͨ̑̂ͤͤͫͥͭ̄҉̨̺͇͚͙͍̭̩͔̯̫̥͉̣̬̕͠s̷̱̼̼̲̟̪̲̟̙̱̦̤̼̲̬̺͚͑͊̌͐̐͊̈́̇ͮͤͬ͟͡ͅ ̳͕̭͉͓̜̞̬͉̪̫͕̮̣̪̘̜͌̈̂ͤ͒̽ͫ̔͆̑̄̂̊ͫ̂͑̉̓͟͡ͅmͨ͋̍̂̿̑̉͑ͧ̽̂҉͎̻̜̮̳̻͓̳̫̯̺̪̮͍̗̜͞įͨͥ̎͒̈͋̂̔̎̇ͦ̃ͯ̑̍͘̕͏̷͈̫̠͈̯͈̮͇͎͍̲͇̜̦̙̹͓̣ͅ ̵̟̹̭ͤͭ̔̈́ͫ̿̐ͦ͂͆ͩ͒̈́͘͡ͅe̶̴̟̥̗̤ͭ̑ͤͥ͐̀͟ŭ̴̡̘̼͙͕̼̉͛̉͜ͅ ̨͇̥̙͍͍̊͑̔͊͛ͣ̐̈́̂̓̅͑͂͘͢͡dͫ͊̿͗ͤͫ̚͏̠̭̝̺̻̩̬̥͙̠̥̮ͅͅo̶̮̲̘̓̀̚͘͘l̛͗ͤ̋ͩ͌̑͆̃͂ͫ͑͏̩̲͎̰̭̩̼͖͙̳̘̳̙̤͎͓̱͓̮̕ơͩ̃̏̐̇ͦ̓ͯ͏̘̮̣̬͕͔͉̰͕r̡̪͍͕͎̗̦̯̙̺̠͓̠̩̻͕̭̝̺̒̿̇ͨ͐̇͘ ̓̄̉́̾̄̓ͪͩ̅̍̔̍̓͝҉͈͓̟̟̯͎̭̳̼v̶͎̜͍̲̗̲̭̪̼͎̖̭͓̤̈̽ͮ͗̉̓͑̈́ͭ̂ͣ͂ͧͅͅõ̶̻͓̫̙̳̣͍̦̯̺̺̰̹̳̩͙̳͍̏ͭ̃̅̓͊͗̄ͯ̓͂ͣ̆̏ͥ̀͜͞l̨̲̝͓̮̣̓ͯͤ̀͜͢ư̶̴̳͎̯̣̘̩̟͙͈͇̅̓̄ͥͨ̈͐͜ͅţ̞͎͉͍͉̘̰̣̫̟̣̦͎̪̞͐̊̾̋ͧ̋͐̓̅̐̑̑͂ͩͮ̓̚͠ͅp̶̆̀͆̓̓͢͏̵͓̟̱̠̙̩̳͍̳̠͇̠̲̕ͅa̶̶̠͍̳̔͆ͭ͌̂̆ͩ͑ͬ̀͗̄͌͐̆̌̚͘͟t͍̻̬̊͂ͪ́́͟͢͡͞,̵̲̝̱͖̫̆̎ͧ͗ͨͨ͐͂̈̈́ͦ͆͆̃̚͘ ̸̡͈̝͓̗̻̠͉̒ͪͦ̊̿́̐͛̄ͦ̇̎̆͐ͭ̎͝i̢̜̩̺̙͎̦̝͚̼̦̫̝̘͈̘̅ͨ͆ͪ̏̅̿̓̏̏̉̓͂̓ͪ̄ͣ͢͡n̸̎̂̽̃̑͌̍̈̋ͮ̂ͧ͒ͥ͒́͢͞͏͖̞̣̖̩̺͍ͅţ̵̰̫̼͇̲̜͇̮͖̲͚̲ͭ̏̔ͬͬͥ̕e̸̶̩̘̯͕ͪ̑̈ͬ͌ͮ̏ͥ͊͑̔̅̔͝r̡̛̦͚͈̣̜̱̭̞͓̙̞̦͍̜͉͎̫̆̐ͭ̅̃ͣ̔̽͜͞ḑ̥̺̫̝͙͚͇̝̯̤̌͒̓̓̏̿́ͧ͑̓̔̇͗̾̚u̢̜̲̘̞͚̞̽͂ͪ̋͋̀͟͡m̹̫̣͇̮̙̤̝͑̏̔̍̈ͥ̊́̚͠ ̐̈̽̔̑͏̴̢̥̪͈̼̦͕̣̝̯̟̞͚͓̳͚̹̗b̶̵̢̈́ͮͧ̌͗̒͡҉̦̟̣̻̦̩̙̭̦̲̫̦ḽ̼͙̯̝͙͎͇̖̻͖̳̙̳̝ͩ̾̏ͧ̂̒́͋̉͟͟͟͡ǎ̡ͣͯ̽̅̇̅̾̅͛̌̐̇̿̽͟҉̴̰̰̫͕͖̙̺͚͎̻̤̣͈͍͕͎̝̙͉n̷̲̺͎̹͖̳̙̩̺̝̦̘̰̘̺̠̑̉̽̂̍̐̆͌̎̋ͯ́̎̇̀ͯͨ̚͢͡d͂̓͛ͪ̋͒̄̚͟͏̯̯͙̥͟i̲̩̤̮̣̰͉̩͗͊̊̄͒ͪ͌̅͛̃́̊ͥ̎ͩ̀͟͝t̴̶̙̘͎̩͍̥̣͈̜͇̀̅̅͆ͦ̌ͫͨ̈̔͑̒̂ͣ̃͐̑ͬ̂ ͚̼̹͉̩̞͉̝̰̺̱̗̖̞͈̭̠̗̍ͩ̈́͛͘͟â̡͇̞̱̗̝͓̱̩̲̋͊͂ͩ͐͆͗ͮ̑̑ͧ͊̉ͯ̅̀͡͠r̨̞̯̯̜̳̻͖̪͆ͩͩ̓͠͞͞c̢͓̯̭̻͓̬̥͑ͣ̏ͦͬ̓ͮ͊ͤ̄ͥ̈̐͆ͬ̈́ͤͬ̒͟͢͞u̷͙̣̻̪͈̞̇̈́̄̌́ ̴̵̢̢͉̜͍̼͎̗̞̞̫̹̦̣̖ͩͤͭͮ̈͘ͅm̸̈́̋̈́͐́҉̙̘͙̲͇̞͕̲̭a̴̛̩̤͈̬͙̪̿ͨ̆̑̔͛x̷̸̧͕͍͙̖̣̒̔ͯ̓̉͗͛ͅį̴̵̨͉͕̝͎̱̟̦͎̘͍̠̖̞͓̺͎ͬ͑̓͂͘m̢̝̦̗̮̜̦̙͒ͮ͊̊̾͊̅̾ͦ́̍͘ũ͌͊ͪ̓̓͒́҉̴̦̬̪͉̹̙̻͇̻̼̭͔͎̙̰̫̱̬ṡ̶͉̗͉͚̺̬̭̹̜̖̆̆ͨ̐̿̋ͥ̃͒̀̀͞.̷ͬͥ̄̑̋̽̑̃̽́͋̎̐̅̓̏ͬ̑̊͘͏̢̲̙̦̺͚̭͘ͅ ̴̣̖̻̯̭̝̺̟ͨ̽̽̋̌̐͑̀ͥ̈̽ͥ̄̐̉̑͂́͞Cͮ̋ͪ͂͌ͩ̂̈̉̉́̂̚҉̗̭̜̖̙͖̬̮̖̝͔̹̗͉̦͕̳̀͢ŗ̣͚̦̘̮̪̟̻͓̳̞ͨͪ̒̈͂ͯ͋̐ͣ̈́͝͝á̘̝͍̟̭͎̻̣̘͍̥̪̹̯̘̲̙̂͊ͩ̾̎ͤ̔͐͌̀͘ͅś̢̧͈̖͉͎̻̪̻̩̯̈ͦ̆ͦ̍̉̒͟ ̱̟̭͈̭͍͔͇̺͉̼̦̱ͤ̑͆͆̐ͧͤ̇́͠ͅv̯̫͙̲͍̖̪̠̺͓͈̖̻̞ͮͨ̓ͥ̕͝ę͌ͩͪ͗̊ͦ̔ͬ̌ͫ͋͏̡̣̗̳̙̳̮͈̟̻̭̰͉͇̣̙̻̼̀͝n̶̫̭͓̘̱̦͇̯̯̽ͭ̎ͤ͂ͭ͛ͨ̐ͭe͑̔͂̎͗͊̾̑̅̐ͪ̽͂̽ͩͫ҉̴͇̠̼̱̰̤̺͟͠ņ̸͉͓͉͍̩̣͍̼̯̼͓̭̦͙̘ͯͥ̈́ͪͤ͒̌͑̿́̿̏̓̔́a̷̎̓̅͌̓̔̏̃͐̊͛́͑̄͗͝҉̻̭͍̺̰̬̹̻̠̲̲tͭ̿̂̇͌͊̾̋̾͏̸͕͚̯͓̫̗̠̠̺̥͙̹͢i̛̎ͬ̈̐ͥ͌̐͆̈́̕͏͇̯̺̠͎̹̙̟̹̥̙̳͇͚s̡̲̪̜͚̜̗̱͚̪̤̮̲̜̰̙̖̓̇ͫͣ̂̄̓̌ͯ͊ͫͦ͑̐ͣ͛̀ ̜̣̞͎̗̯̟̼̘̮͓̘͍͍͎̳͉́ͭ͊̾͌͂͛ͨ̅͗́͡͡ͅs̃̎ͭ̍̚͢҉̢̪̯̞̟͖̪̼̗̲̪̟̻͖͢ȅ̡͕̣͇̞̭̺̘̰̯̮̳͚̯̞̹̯͖̔̔̈̊͛̒͡ͅd̈̉̾ͥ̒ͧͦͦͧ̓ͣ͛ͫͨ́͏̩̻̩͚̠̺͙̞̺̺̹̮͟ ̶̡̧̥̳͎̦͕̰͍̭̼̓̍̎ͬ̐̒̓̀lͪ̇ͬ̾͋͊͒̌͑͊҉̢̬̯̯͎̜͈̮̦̭͘͢͞i̪̯̯͕͔̠͖̲̝͚̖͕̜̤̺̻̺̼̣̿͑̆ͫ̽̆̓̉̃̏͐ͯͧ̇̅͘͢͡g̾̄̄ͮ́҉̙͕̭̪̘̻̗̮̱̼u̡ͫͦͪ͆͑̋͛̿҉̻̯̺͍̝̤̤͈̬̫̘̟̮͉̥̪͇͉ͅl͇̠̰̩͔͍̤̫͈̮̝͚ͤ͗̂ͮ̐͝ạ̡̧̹͖̞̫̥̟̓̐̄ͧ͌͢͡ ̗͍͎̥̣̠͎̳͍͌ͫͮ͋ͦ̊̈͗ͫ͛̊͑̏̇͂ͣ̀͘ͅa̵̸̞̫͚̭ͪͧͤͤ̅̃̿̌͞ ̮̩͕͇̹̳̫̞̭̄͒ͯ̒ͨ̋ͧ̃̍́̀̕ͅe̸̖̲̙͙̻̯̘̠̺͕͍͓ͩ͐̆̽ͬͬ̐̌͐ͬ̚̕ͅļ̨̗͙̩̭̩͙̳̹͖̪̹͐͌ͣ̐̐̑̈́̈́̀ͬ̐ͥ͛ͣ̏ͣ͑̈́͜͡ͅę͓̳͍̺̹̰̱̺̦̤̲̼̬̞̖̬ͣ̆̌̐̽ͪ̋͊̋͆͐̇ͮ̏̇ͨͯ̀į̢̛͖͈̥̺̲͕̩̯͖̙͚̯̮̫̤̫̅̍͋̃̅ͧͮ͡f̸ͩ̓̽ͫ̑̐ͪͤ̓ͣͧͨͧ̎͒ͪ̚͏͇͍͕̗͈̯̯̼̞̲̫̫̤̜͖̗̟͟e̵̟̯͍͙̗̘̻͈̘͇͖͚̪̯͚̝̼̒̈̽͋̽̂̍̑̑̀͆̚͠ͅn̷̢̨̢̡͇͚̠̣̱͇͖̭̖̖͆͒̾ͤͭͥ̚̚d̶̴̰̩̘̮̞̫̫͍̬͕ͧ̋͌ͣ̍͠.͇̣̖̱̎̓̇̿̒͘͡ ̤̮̪̪͕̗͙̼̅͋̒ͨ͞͞V̸̡͛ͯ̚͟҉̖̮͙̗͍̬̲̮͙̗̲͈͉͎͇̹̥e̋̿̈́ͩ̔͐̓̄ͭ̚͏̧̯͔̞̙̟͚͓̭̯͎̥̼̝ͅs̐̊̓ͧ͂̆̃̅͂͂ͧ̐́̒̋̎͒ͭ҉̶̨͔̻͓̠̙̹̰̭̜̭̮̗͍͔̦̺̫͚͖ţ̛͇̥̖̤̳̱͖̞̦̗̻̺̻͔̞̞͌̒ͦ̋̂͐ͩ̾ͣ̓̀ȉ̸̡̨̮̹̳͙̟̝͎̭͉̯͕̤̠͙̘̟̘ͣ̔̏ͫͦ̈ͣ́b̧̘̻̳̖̻̞̠͙̲͒͂̌̽̃̒́ͅͅu̡͇̜̘͖͖̤͉͕̱ͮ̈́̿̂́̚͘l̸̴̸̯̰̪̝͇͎̜̭̝̩̪̝͔̞̻̃ͫ͛͢ͅuͥͩ͑̍̄̇̈́̾̔͛̓͛̀̉̉̃͊̍̋͏̵̢̱̖͓̰̞̯̼̳̯̳̱͈̰̼̬́m̷̡̛̥̻̫̰̮̥̮̬̻̦̹͖̹̍̋͋̿̌͑̑̈́̂ͭ͋͋̑̑̆̎͟͝ ̶̗̠̻͔̜̟̥̎̎̉̅ͥ̿͗͂ͣ̋ͤ̅̅̄́͘͝a̷̢͍͔͍̮͈ͫ̅̀͒̋ͮ̐̋͗ͬ͌ͫ̋͆ͣ̇̚͘ͅň̶̢̛̹̟̭̙̲̜̪̗̲͉̝͍̪̲̺̭ͥ͌͌͂̍̽̕͠t̷̸̡̛̮̱̟̻͓̼̻͙̣̫̲̼̮͗ͯͯ̆͐̓̈́͋͗͒͆͟e̸̵̮̯͉̙͍̜̮̼̺̙̰̥̳̾ͯ̔ͪ͐ͤͬ̅̓́̔͛͂̾̋͋ͭ̊͡͞ ͇̰̘͇̫̦̝̯͕̥͚̩̍̈͂̓͛̂̇ͧ̑͗͒͊̌̌̊̕͜ͅi̛̼̤̜͌͐ͧp̶̢͙͙̞͔̪͚̜͙͓̻̣̤͙̣̆̔̊̿̿͑̍̓ͥ̑̀͋ͩ̎ͩ̈́̇̀͠ͅş̢̼͕̖̮͓͑ͭ͐ͧ͜͢u̵̞̮̼̙͙̯͇͎̝̠̻̍͛ͮ͋ͬͣ̎̃͆ͅm̷̸̘͇̣̙̦̲͎̟̞̺̫̩̃̅̎̏̄͊͊̊ͥ̍̋ͫ̀͗́̀̐ͥ͘͞͞ ̖͔̤̠͓͙͍̬̰̞̩̑̅̇ͮ͊͗͆́̕p͇̮̯͉̭̺̩͖̬͔͈̫̹̃͗͂̌̏̽ͦ͛̃ͤ̀͟͠r̶̢̻̳̦͕̘̪͕͙̝̻̦̭̭͙̥ͣ̎ͯ̾͊͑͗̾͑ͤ́ͯ̋͂͟͡iͫ̿̊̐ͬ̀ͥ̅͠҉͖̥̺̥̹̣͈͇̫̟̱m̼̞͕̫ͩ̉͗͒ͬͭ͒͑̅̈́ĩ̳̫̯̙̰̠̻̑̂̆̀͘s̶̴̡̢̧̗̜̖̭̠͔̩̠̯̱͆̿̾̓̋͗̆ͅ ̶̦̣̦͉͇̖̭̬̫̻̪͍̮͔̦̼͊̽͊̋̑ͧ̏̕i̢̝̰̤͔̟̳̖̐̈ͣ̾̐́͌ͧͭ͊ͯ̓͌ͤ̿́͜͜n̨̨̰̘̫͈̩͍͕̰͚͙̤̫̙͔͖̯͈ͬ̓͆̽ͫ̆ͭ͊̄ͫ͛̈́ͭ̔ͪ̉̕ͅ ͍͉̭̭͔̞̥̺͙͙̪͈̠̮̭͎͙̣͗̎ͣ̍̐ͥ͛̃̔ͭ̚̚͢͠f̓̅̂ͥͩ̆̑̓̽̓̓̇̄ͯ̾͂ͨͧ̀҉̭͉̹̺͕̹͍̖͓̬͉̱͙͚̗̪̣ͅͅá̿́̎͌ͪͮ̾҉̼͎̘̝̳͙̮̺͕͙͙ͅư͚̺̮͕̮͓̬͙͚̫͙̪̜͔̭͚̗͈͗̓̿̈́ͬͯ͟c̷̴̬̖͈̤̔̐ͭ͐̀̒ͨ͆͗͋̿̈́͌ͬ͂̌͢i̵̴̥͙̮̙͊ͥ̂͗b̵̡̤̮̥͚̖̠͚̮̘͎͔͇̗̉̓̏͋ͭ̒ͮ͐ͧ̈̈́̈́̎ͪ̓͜ư̶̡̧̢̪̗̺̻̬͎̟ͫ͆̑̅͊̎ͦͪş̙̝̖̩̭̼͕ͦ̆ͣͬ͊̒̎ͨ̓̒ͤ̉̌̚͟ ̵̡̗̘̳̟̖͎̫̝ͤ̑̍͐̆̂͐̋̍͋̉̐̏̑͌͢ͅo͉̞͙̖̳͚͕̪̻̟̤͔̊̈̀̈ͧͥͤ̀͘r̡͓̱̙̱͓̖͙̟̹͔̫̻̦̬̩̝̔͑̾ͭ̉̒ͭ̂͒̍̌ͭ̈́̉͂̓͑͡c͑̊ͨ͛̂ͯ̂̑͛̆̅̈̽͡҉̬̦̳̙̤i̵̶̬̫͈͔͚̭̮̥̘̗͚̯͔̗͕͚̗̽͐̉̊ͤ͌ͥͭ̎̿̉́̀ͅͅ ̵̧̜̝̳̬̱̞̫͙̗̭̹̝̦̅͌̑͊ͭͮ̉̽̾ͧ͗͊́l̵̝̘̖̜̤̱ͨ͐͑ͩͪ́ͪ̃ȗ̓͌̅̂̄͐̈̈́̽̚҉̵̛͇̠̬̪͎͕͔̰͔̰̯̀͢c̛̠̪͚̦̤̼͓̣͇̽̽̽͛ͧ̽͒̾́͢͡t̋͑̅̽ͫ̓ͭ͆͋ͣ̓͏̭̯͔̠͚͚̪͚͙̱̙͍̭͔̥͞͠ͅú̴̵̖͇̖̘̲̬̰̣̮͍̱̗̺̘̘̟̈́͊̒̅̆̒́ͪ̑̒̍͛̃͘s̈́ͣ͊ͥ̀͋͊ͣ͝͏̛̱̬̹̘̼͖̬̖͎̝̤̖̤͔͍̖̗ ̴̸̯̘̀̌ͫ̌̇͛̐̾͆͌ͤ̔͊͢͢ͅͅę̶̭̲͖͚̖̺͔͎̩͚͈͇̻̊̇̓ͫ́̔͌ͣ͐͂͆ͭ̋̃̄ͦ̆̔ͥ͢t̨̨̼͕̮͉̻̟̜̻̭̘̜͔̦͎̙̹͉ͤ͐̅͒̄̒̽̑͐͐͊́ͦ̔͞ ̢͓͚̻̻̯̣̹͚̣̭̳͎̖͚̭̳̤̮̹ͨͭ̏̓ͥ́͑ͥͥͣ̈́̐͐ͦ̍̀́ų̸̳̟̩̩̘͓͍͚̩͖͓̳̲̖̓͗ͫ̽ͬ̈́ͣ̒̇̋͂l̷̨͔̹͚̘̯͖̻ͥ̓ͩͤ̆ͨ͛̈ͬ̾ͦͪ̂͝ţ͕͖͉̤͍͇̩̠͇͍̗̼̻̯̳͍̼̽̔ͪ̇ͫ̐̾̒ͪ̏ͥͩͩ̆͋͢ͅŗ̫̣͚̟̳̭͙̻̪̱̰̲̖̤̭̀̾ͥ́ͣ͡ͅį̨̖̪̠͙̙́ͭ͊ͭ̆ͣ̌͌͂̎͆͑̐̿̏͟͡ͅc̴̴̡̛̳̯͈̱͍̣͕̺̭̃ͤ̃ͮ̐ͭͥ͗̍͋͗̋̉͢e̛͔̗͔̫͖̋͆͊͛͋͑͂̀͌͌̌̿̋̽ͯ̚͡ş̸͕͇̫̰̮̱̙̯̬̟̀̅̓̎̈͒ͬ̉͆͢ ̴̴̜͉̤͇͚ͪ̿ͭ́̊͊̄̚͘p̵̨̪̠̥̳̼̗̝̭̯̙̹̣̝̜̜̥̍̎ͤ̆̾̿͋̓̿̍̄̔̓́͜ǫ̶̛̝͔͓̱̞̻̬̤̒̈́ͬ͑̕ͅͅs͈̪̫̠̰̪͎͚̪̜͈͖̲̑͒̓̑ͩ̀͘͘̕͢u̵̷̦̺̹̬̜̞̟̰͈͈̦̺͆̓͆̑͑̓͑̓͑̄͊ͫ̔̚͜ę̶̢̣̩̯̙̦̫̫̤͇̳͂̒̀͊ͥ̈͛͗ͤ͌ͫ͡r̸̡̛͙͖̰̬̯̬̳̲͕͓͓̆̽̾ͭ̾ͣ̈̐͐ͫ͂̕͟e̓̏͊ͦ͏͏͏͡͏̺͕̗̭̪̭͍̜̗̳ ̆̐̾͐ͥ̎ͧ̂̊ͨ̈ͧ҉҉̘̤̯̟̤̥̘̣̥͎͓̝̮̼̺͎c̛ͭ̄͋̈́͐̈́͋̃̑͏̛̹̝̟̰̰̟̺ṷ̷̸̢̪̘̳̻̗̳͖͍̠̮̂̎̓ͣ̅̈́̔̕͞b̨̀ͪ͑͋͗̾̉͛ͫͦ͐ͮͦ͌̚͏̡̣͉̫̩͍͍̀i̧͍̦̖̼̖͎͎̖͓̻͔̩̙͖̳͓̩ͭ̿̆̈ͯ͆̍ͨͫͬ̈́̔̏̎ͯ̃̚̚͜͢͠ͅḷ̝̤̱̙͕̹͇̝̗̖͙͇̉̊̒ͥͨ̀͐ͭ͌͒͗͛ͩ̈́̋͡͝ͅͅį̶͍̳̟̳̘ͭ̒͆̓̿̈́̎͑ͮ͋͊â̦̱̥̗̘͉͕̱̖͙͈̣̙̬̗̟ͨ͗͊ͦ̒̉́͘ͅ ͑ͦ̾͌̃̃҉̴̡̧̘̘̖̹̫͖͎͙̲̪͙̘̻̪Ċ̢̮̦͕͎̞̳̩̻̤̤̱̗̠̘̮͓̯̪̉́͐ͣ̆ͧ̑̏̊ͥ͂̉͑̓͘͢ų̢̻̖̯̲͔̺̯̦̯̲͙̥̖̪̰͙̮̖̀ͦ̓ͭ̅͟͞͝r̶̖̺͈̰̲̗̰͈̣̫̗͈͛̀ͮ̂ͦ́̾̓͛̍ͬ̋͋͜͡ͅa̶̡̳̭̰̻̘̫̝͊ͤ̊ͮͥ̓̕̕ě̑͛̏̐ͨͥ̈̉̕͞҉̛͕͎̙̘͙̩̰̹̘̣̝̻̠;̶̨̡̮̳̯̻̗̦̰̹̥̀̊͌ͥͦ̑͘ ̸̀ͨ́ͦ̾̓ͦͬ̂̓̚̕͢͏̴̪̰̘̺̤̺̙̳̪̗̩̱V̴̴̡̖̯̹͈͖͍͓͎̪͚͉̤͔͙͙̠͗ͪ̎͋ͮ͊ͤ̽̇ͤ͂̐̐̀͘e͙͉̟̯̬͇͚̮̥͓̞̺͇̙̞͚̼ͤ̅̾͑̌ͨͬ̍ͩ̿̂͗ͬ͛̐ͣ̉̃̕͢s̵͛̔̌̍̌͏̨̜͕̟̺̼̜̣̬̣̤̟̝̺̳̯̭t̴̨̪̫̜̜̻̭̜͎̻̥̪͔̮̪̟͎͇̾̋̔͒̎̑̊ͤ͒ͥ̐̀̚̕ḯ̉̊ͯͧ̇̅҉̖̟̣͈̀ḃ̸̝̜̫̜̳͂͆̆͊ͧ̎́͛̀ͥ̅͑͑̏ư̵̻̘̜̗͈̯͚̤͓͇̮͚͈͇͔̹̼ͯͮͧ̿ͤ̓ͭ͠l̨̡̪̯̟̱̹̗̝̥̱̬̺̩̤̞̔ͬ́̑͐́͒͑̉͒̌ͦ͌̌̌̓ͪͧ̔͟ͅủ̊ͣͦ̃҉̞͖̯̘̫̠͟͞m̨̺͙̙̥̎̓ͭ͗͊̅̒̑̈̏̎ͥ͋ͥ̓̈́ͪ̎̓́̀͝ ̒̈̄̅ͪͭ̀͏̷̛̘̜̰͚̪͉͈͞aͤ͒̅́̒̿̌̓̊̈́̅ͨ̚͏̴̘͎̰͝n̛͈̯͙͉̰̞͕͓̲̞͔͂̐ͤ͂ͭ̀ͤ̓̎̍͂͆́ͦ̊̄ͨͫ̚͡t̶̵̡͍͚͖̘̫̙̮͕̘̗ͨ͆̾̿̈́̓́ͫͣ̿ͯ̅ͫ̐̄͑ͦ͒ë̷͕̖̬̟̼̗̙̘͇́ͮͧ̄̊̎͆̒̃̃̅ͩ̀ ̶̵̨̺̤͖̺͎͕͎̙͇̮̪͕̬͍͆ͯ̓ͫ̎ͮ͛̏̈̓ͮ̓̐͑̉i̷̫̱͓̗̟̙͚̫̰̐̊̊͛ͥ̒͛̎̋̌̐ͭ̀͘͡pͨ̌̊̐͗́͆̀͆ͯͨ̈́͗ͨ͡͏̳̻̼̹͠s̵̸̨̊ͤ̈́ͨ̍̍ͮ̌͐͗͛ͥ̏̿̍̌͐̉̕҉̭͈̗̭̪̬̤ư̔ͩ̾̀̎ͩ̐̇̑̌͏̵̛͚͈̭̺̲̥͔͜ͅm̂ͬ̔̈́ͯ͗̇̊ͪ̈̐ͩ͗͊̃ͧͨ͊̚͏̢͈̝͢ͅ ̋͂̂̇̏̂̓̾ͭ̋͌ͩ͐̚̚͟҉̯͙̱̟̥̜̭̳̼̟̳͉̺̤͟͝pͬ̅̄̏͌̓̏̃ͯͤ́͡͝͏̛̜̗̞͎̪͖͚̟̖̟̯͠r͎̠̗̱̦̹̃ͥͭ̊ͬ̾ͧ̋́̚̕͢͠͝ͅi̢̭̘̲̜̦͖̤͍̬͈̠̳̯̿͆ͯ̄̈ͧ̓̿ͥ̎ͧ͆̒̀̋ͬ̒́̕͠m̬͔̲̣̟̙̼͕̹ͧ̽̿̓̉ͯ͋͟͜i̢̢͙̪̯̱̠͕̙̰͍̝̞͖͐͐ͣ̎̇̒ͯ͝ͅṣ̬̹̼̙͑̓ͨ͑̂͂̌̑͛̐ͭ́͝ ̧̡͖̬̻̠̯̼̞̠͓̰͙̫̬̖̻̟̘͔ͬ̓̑̾͌̋͐͗̔͆̐͋i̷̴̢̧̞̪̥͇͖̭̜͇̞̹̘̥̰̩͓̬̣͎͊̍͂ͩ̽̒̋̎̄̓ͫ̓ͨ̋ͧ̂̚͝ņ̛̳͚͍̗̞̰̘͙̯̪̘̯̫̞͋ͭ̈́ͭ̇̊͐̓͂ͨ͡͡ͅ ̠̥͈̱̟̟̰̤̻̟̪͇̰͖̝̿̽̌̆̆ͪ͗ͨͯͦ̾ͫ̚̚͢͞ͅf̡̡͕͈̝̘̗̜̺͌̉̾͆̾̊̌̐͢͝a̡̹̺̱͍̞̜͈̙̳̝ͤͥ͐͑͑̿ͤ̐͗ͨ͊͋́̋̂̚͜͢͡úͩ̒̇͊͘͜͜҉̖̝̼̹̳̦͇̱̠͓̪̯͕̜͔͔̙̪ͅĉ̴̛̦̦͍͑̑̒͋̆̎͊ͭ͂͜͞i̶̴̜̖̝͔̭̦̼̣̹̱̬̣̪̮̻̐ͧ̃ͧ̽̂̃̆͐͗ͫͫ̄ͮ̎̂͋͠ͅb̸ͮͬ͋͆̓̎̓̆́́҉̴̻͈͈̪̰̲̼͎͖ủ̓̍̏ͬ͛͊ͦͤ͝҉͜҉͙̙̯̤͎̼̥̞͈̬̬̼͙ͅͅs̰̬̲͉̳̭ͯ̽ͮ̿͟͟ ̛͚͓̟̘ͤͬ̑͌ͥ̋̓͋̆͆̂̆̈̌̓̎̀͘͟o̮̖̞̟̝̬̠͙̼͕͎̖̲͓͚̩̺͖̐̀͊̌͂̅̈̔ͮ̓͗̃̐ͮ͞r̴̞͕̺̱͇̙̦̭͔͖͇̜̮͓͖̺̖̪̲͛̂͆̃̔̑͂̿̈́̇̾ͦ̏ͨ̾̕̕͝c̵͐̔ͭ͗ͦ̊͏͙̹̠̩͉͎̥̮̞ͅį̶̜̖͚̝̬̫͕͒̈́͂̓̀͂̀ ̛̫͚̠͚̭̩̘̲͚̙̺̪̬͚͉͇̹͍̠̔ͣ̆̑̌̓͑ͩͬ͆͌͠l̴̵̷͚̩̙̝̱̱̘͕̜͙̲̹̠̄́̂̄ͨ͛̊ư̸̤̪̰̝͔̯̣̳͎̖̪̫͚̖̙̘̪̜̿͐͊͑͛ͭ̉̄ͨ͌ͮ̓̎͜͠ͅc̢̧ͦͯ̍͛̿ͪ͘͡҉̖̳͎̩̜̦͈͈̺t̨̛̽ͦ̆ͨ̓ͤ̑͝͞͏̝͈̠̩͚ͅu̦͇̤̖̦̫̲͓͎̮͍̥̼͇̪͉͙̲̔̊̏́̾ͨ̃͒͂ͤ̕͝ͅs̴̡͍̪̝̠̹̩̻͓̪͖̣͚͓͚͍̤̹̈́ͨ̎ͦ̏ͫ̄ͨ͛͛ͯ͐͌͊ͅ ̷͔̦̞͍̪͕̥̘̤͎̉͒̆̏ͩͮͭ͋̓ͣ̅͢ͅͅe̢̬̹̠͙̩̝̻̜̺̜̮̗͓̟͙͕ͭ͐ͦ̈̿̿͗̈́̂͑͆͌̉ͮ̆̋̓́͟t̷̡̯͙͙̣̼̭̳͕̭̿̎̈́ͣ̎ͯ̐̇͢ ̘̻̻̳̱̖̭͉̓̅̐͆ͦ͋ͣ̍ͤͮ͑͂̉̒̍͠͞ͅư̧̐̀́ͯͦ̉́͒̿̌͂̽̐̎̋̑̕҉̗̜͇̖̼͈̤͟l̏̔͆̽͐ͭ̀̎ͩ͆ͬ͑̾͏̵̜̘̘͚̞͈͓̹͚̯́͘ͅt̶̍͊ͮ͊̐ͬ͋͒̎̆̔̔ͯ͂҉̡̨̢̝͔̭̻̤̟̖̙̤͙͕r̨̨̫͍̣̙͕̼̼̮͋̍ͩ͐̍̾̍̐̌̂̿ͦͨ̚i̢̋ͤ̉̈̑ͪ̔͆̾͆ͬͣͪͧ͛̅̇ͪͨ҉̷͙̬̗͉̭̮̖͖̭̣͇̖̞̟̰͙̕c̸̴̟̱̦̦̯̺̰̰͍̗͈̈͊ͭ̿͌͛̕ẻ̢̧͍̝̥͇͉̯͇̠̺̰̩̻̻͕ͫͥ͂̀̍͐̇́͌͐ͧͣ̒̊̅̔̚͡ș̛̟̱͚͇̰̄̑ͣ̑̂̒ͦͭ̾ͮͫ͒́̚͡ͅ ̨̘͔̦͈̟̻̤̪̩̯͚̖͓̭̜̤̌̓̆͌̽͂̋̓̇ͯ̽̾̽̀ͬͮ̒̓͘͟͢͝p̴̶̧̞̤̪̣̙̰̭̯͇͍̤͓͕͔͍̋ͣ͑ͮ͗ͧ͆͗͊̿̿̽̌͋ͭ̅͑ͯ͞ͅͅo͌̃ͯͤ͡͏҉̵͍̤̜̤̟͈͞ṡ̶̛͈͉̺̟̪̜̠͙̟̲̭̱̤͚̝̪̲͙ͭͬ̍ͫͥ͐ͣ͛͆̄͌͘͟u̾͛̈́̏͏̶͇̩̖̪̣͇͇̼̱͖̀ę̵̷̭̞̬̫̈̓͑̀ͥͪͭ̔̏ͤ͞r̶ͪ͊͋͗̄͞҉͔͈̬͔̻̟̦̱̘͙͍͇̣̻͕͡ȩ̶̩̞̺̜͔̟̖̫̪̼͔̲̯̠͊ͪ̋́̋͗͢͞ͅ ̷̴̨̘͚͉͇͇̜͓̤̳̬̯̦̬̿ͮ́ͣ̅͌͟͡ç̡̛̩̝̙̬̗̹̜̤͉͇͇͉̫͇̪ͪ̽̂̽̐ͣ̌ͥ̌̎͛̔ͪͤ͠ͅu̷̢͕͓̲̜̤̓̓ͧ̎͆ͪ̌͡͞b̨͔̖̞́͊̃̄̍͢͟͡ͅi̓̐͂ͯͪ̿̊́ͤ́̚͝͏̗̭̱̼͍͕̮͔͕͍͙͙͙̲͢ļ̽̍̎ͭ̽͌ͪ͗̈҉͚̫̖̦̘͇̙̲̳i̶͙̺̞̻͕̬̗͈̱̗͋ͫͯ͗̿ͨ͑̿̊̚͘ȃͪ̂ͩ͊̃̾̈̎́͝͏̺͎̪̜̙̬̤̘̫̻̣ ̸͍̗̝͚̙̣̝͇̹̥̪̳̰͓͕̝̣͉̞ͥ̊́͌͑̕͞Ç̶͇͖̱̺̯̬̻̭͓̀̎ͫ̌ͬ̂̅͆̄̾͂̓ͥͮ́̓ͦ̽ͣ͝ù̸̡̪̬̭̣͚̰̮͈̺̅̋̂ṛ̷̷̗̭̗͍̦̺͌ͪ͛̈̄̊ͣa̓̉͐ͪͥͧ̌̿͝͏̲̥͉̳̗͓̥̠͚̰̹̖̦͎̯͜ė̵̟̙̲̣͕̮͚̗͉̹͍̘͉̫͓̖̻͗̾̋ͨͦ͋̐͗̇͌́̕͟ͅ;̶̖͉̗̩͚̼͙͓̯̼͕̳̦̰̞͚͓̭̳́ͤ̆̉͂͌͡
̐ͮ̓̑͐̉ͭ͌̅̆̾ͮ̃͒͠͞҉̹̹͔̮̜
̢͈̻̼̱͉̜̥͔̥̳̫̞̬̙̼͛͗̂ͤ̃̈̍́V̧̇̒̈̈́̐̅́ͥ͛̓̇͆҉̺̟̙̫̹̞̝͓̯̝e̴̷̢̨̺͖̬̼̰̯͖͓̫̩͓̻̠̩̟̼̞̼̳̊ͧ͛̉̏̈̎͑͋̋͡s̷̶̴̝̬͓͕͈̖̪̯͑ͪ̉ͦ͗̇̌̑͂̓̕t̵̡̨̞̙͎̱͍̝̻͊ͫ͒̃̿̔̏ͧͮͮ͊̎͜i̴̧̝̘̗͍̾͌ͭ͌̐ͯͫͥͪ͆̾͋̓̇́͜b̵̈͐̉̇̈́̌͋̽͏̟͕̦̹̰̖̭͕̹̻̙̭͉̙̣̝ṷ̰̜̹̎ͫ͂ͤ̆͋͒͐̊̊̚̕͟l͌͌̐̀͋̈́̒̒ͨ͒͗̓̓͗͝͏̵̯̙̬̠̞̞͎̮̜̝͕͜ͅư̵̩͎̮͓̜̥͕̤̤̮͕͕̣͔̼͖̻̘ͫ̈́ͫͫ̿ͬ̎̐ͣ̊͛̿́͜͝ͅm̵̧͇̭͙̰̰̪͐ͯ͑ͦ͌̒̏ͧ̔͑ͣ͛̇͂̚ͅ ̨̛͕̮͎̗̇ͤ̾ͦ̽̆͒ͥͥͫ̅̀̌̑͂̓̀͜͡ͅi̧͕͇̜̣̜̯̟̦͉̟̲͍̘̖̞̮̻͂̈̔̚͘d̴̋͑̒ͤ̔̊̇̇̔̋ͤͣ̏̚҉̛͡҉͚̯̟͉̞̻̹̳̮͙̩̺̞̹̗̦ ̶͙̠͉̠̦͚̳̪͓̒ͦ̈̓̏̅̾͜͞ņ̶̡̱̪̹͙̺͚͕͚̖ͮ͐͌ͯ͂̃̑̑̀̿͞ỉ̴̴̛͎͉͖̲̟͒ͫͬͥ̒ͪ͊ͫ̾ͫ̌ͭ̾̈́̑̕͜s̷̸̥̪̲̪̙̻̭̺̺͇̙̪̩͚̮̓̐̍̆ͨ͛̔̓ͥ̓ͫ̆̚̚l̶̢̠̖͓̲͉̰͈̝͖̰̰͓̜͖̯̒ͣ̄̀̃̿͋̋̽͑̔ ̛̖͔̠̣̭̭͖̜͓̱̟͌ͮ͆̌̐͗̓̾̀̀̀̚͝ͅe̸̡͈̺̻̗̱̹̰̰̭̩̲̹̝͇̰̿̈́͋̋̆ͭ͘g̷̠͉̝̻̜̣̣͖̼͚͙̝̳ͥ̇ͦͥͤ͒̎̔̏̓̓̀̈́̓̍̏͑̚ë̵̶̸̛͇̯̼̦̮̺̯̝͚͔̲͕̳͚̮͈́͆͛͂̂͋̇͐̃̽ͅt̴̤̞̣̱͎͇͍̞͎̙͙̥̹͔̪͉̫̩̾͐̿͂͟ ̞͍̣̰̻ͥ̎͌̽̃̐̿ͫ̽ͦ͂̽ͭ͊̾͑̂̽̽̀͝l̢̢̮̖̭̬̎̑ͣ̐ͬ͑̾ͨͬ̕͠͞ͅe̶̢̫͓͇̦̳̞̟̣̩̫͔ͦ̊̄ͥ̍̒̋ͤ͆ͫ̎̏ͪͫ̔̀͗̌́͜o̧̡̘̞̗̙̱̲͔͙̯͚̜̱̰͈͕̠̱̙ͬ̏ͤ͐̉ ̡͔̯̹͙̙̥ͩͮ̾ͩͤͯ̅ͣ̎͂̽ͩͬͭ͝p͖̤͖̭͉̤̪̣̙͇͈̫̖͙̞̅̈ͧͨ̋ͥ̈̓̏ͪ̉̒ͫ̆̀͘͟ơ̼͎̖̟͖͙͍ͩ̇̒̇͐͋͊̂̿̍͌̉ͥͤ̔́̌͟ș̢̱̳͙͉̭̰̟̠̮̘̞̝̣̦̣̫̗͓ͯ̈ͮ͗̈́ͯ́̀͠͝ų̷̨̻̰̭̹̾͑̂͑̕e̷̛͇͚̰̱̪͈͔̝̳̯̳̦̬͚̹̪ͩ̄ͬ͊ͮ̕͜͝r͙̖͎̣͈͖̪̦̙͖̻̖̟̹̔̊̊̍ͩͭ͒̄ͭ̽̊̍͑ͤ͒ͬ̽̊̀͝ͅȩ̷͈͖̥̼͙̤͙̖̳ͭ̈͐͑̈̓ͤ ̢̂̊͛͢҉̵̥̹̼̮̺̯̼͈͇͙̟̮̹̘̝̗͙͚͝m̸̢̘̜͔̩͔͈̭̳̦̝̗͕͔̻̦̟͚̓̌̍ͤ͗̿̈̆ͅa̡̲̦̭̦̗̟̞̺͉͖̲͈̎͒̽͋̑ͦ̅ͧ̊̓l̛ͣ͂̆̉̾̾ͧ̽͂̆̆̈́̓҉̺͎̜ͅeͨͭ̄̏̅҉̨̲͈̰͈̩͕͉̖͙͘͜ş̞̪͓̺̪͕̪͓̮̺̗̦̫̪̰͎̤͖͋́̋̈́̔͐̈̉̈́͟u̷̮̪̞̜̮͇͇̥̙̗̯̳̱̦͙̞̥ͮͥ͌̐͐̀̍̃ͪ̉͘͟͟a̦̖̖͔͉̺͚͙̰͙̗̮ͬͫ̔͂̽ͫ͒̈͆͐́͛̃ͤ̿̕͘ͅd̷̛̬͖̹̱̫̯̞̜͖̗͙̈̇̋͌ͥ̚͢͞a̷̸͍̻͓̦̥͙̟̰̬̅͑̾̎ͧͧ̊̔ͭ̒̑͗͠.̧̨̱̠͚̥̖̬̙̯̥̜̼̈̀ͫ̓̄̄͐̇ͨ ̺̳̹̮̲͈̜̩͈͍̗̘̣ͦ̆ͭͮͤ͌͞Ṗ̷̶̶̡̱̞̥̬̘̲͉̰͚̼ͨ̐̍̐͆̆͂̇̅e̵̘̻̦̙̼̥ͫ̂͌͆͐̈̍̄ͥ͘ͅl̡̿͒ͫͬͦͦ͝҉̷͈̳̬̪ͅl̴̶̲̳̲͖͈̤͍̯̩̥͍͖̅̍̊ͯ̊̉ͮͧ͂̽́͝e̷̓̾͆͌̀̉̽ͦ͋ͫͫ̀͒͆ͦ͏̡͓̮̤̱n̏̍̿ͩͣͦ͂͐̑͌̽̊͊́͘͘҉̸͓̻̲̜̭t̷̡̥̯͍̱̤̰͇͈͈̖̭̮̯̗̻͔̱̲̲̆̌̒̉͐ͩ̔ͣͤͫ͆͂͂ͩ́ȩ̷̡̦̟̘̖̼͊ͮ͛̓̈ͭ͊ͩ̅͆͐͐̍̓͌̒̎͌͂͘s̷̡̯̼̬̻̲̼̙̳̲̋ͪ͛͂̑̂̇̓͑̊́ͧ̐̄̀͠q̳̦̘͖̥̭̘͚͚̟͉̾̈͋ͧ̃ͣͤ̀̓̀̄͐̓ͭͮͦ̓̓͢͠ụ̴̸̗͖͍͇̤̱̬̠̘ͭͤ̍̓ͪ̃ͧͦ̾ͩͦͮ͐̈́͊́͟͜ë̸̴̷̼͉͍̝͉̖̯͕̺́̀ͮ̏͒͆̈́͌̑ͥ̎̓̉ͬ̽̓̅̊̚͝ ̆̄͂̾ͣ̃̌̿͂ͪ͏̵̧̯͎̰̞͔̯͍͘͢ͅh̡̢ͦͧ̅̾ͬ̉ͯ҉̢͈̺̙͖̟͉̳̰ḁ̸̛̛̭̖̫̬͎̝͖̤͙̭͙̱̤͓̲̩ͤ̂̿̑̏̉͗ͧ̌̓͟ͅb̧̰͈̖̹̮͈̦͉̣̤ͯͧ͂́̃͒̉̏͒ͩͮͬ̌̋̋̈̀͜͢i̶̻͇̭̺̘̠̻̺͔͓̞̞̳̻̯͙̇ͮͮͣͬͧ̍͒̽̈̓̋̽͛̆̈́̀ͅṯ̢̢̛͕͎̪͎̦̙̮̯̹̗̱̻͉̇̽̌͊͐͒̆̆͗̊̕͠ͅä͎̻̮̘̼ͩ͂ͫ͗̉͝ͅń̶̰͉͎̫͍͍͖͖͍̱̮̺ͯ̅̇̈́͌͝ͅͅt̶ͥ͛̈́̆͒̑́̌͐͝҉̫̯̝̬͚̗̣̩̬̫̮̤͕̬͚͈̪̲ͅ ̶̴̸͓̞͍̥͍̯̃ͭ̋̐͊ͤͩ̑m̢͍͎̦̳̼͚̮͚̞̣̣͈̭ͥ̽̑̓̋̿̃̇͆̎͋͟o̴̘̺̬̼̯͑ͩͯ̒ͯͨ̍ͧ̌̚͢ŕ̦͖̠͔̰̦̲̙̦̺̻͚̜̼͓͉̝̪̿ͪͮ̽̀̅̕̕͜b̷̢̡̛̮̩̱͔̳̣̣͇̯͓̓̏ͧͣͭͨ̚ȋ̟͇͈̭̭̲̍̇ͩ͌̄̉̿̈̉̆̐̅̈́̽͌̀͟ͅ ̨̜͕͖͇ͨ̀̎͌̕t̒̇͒͐̏̌ͯͥ͒̅͗͗͑̑̚͏̛҉̺͖͉̥̬r̴̡͎̬̥ͨ̌ͮ̽̆̂̀̏ͬͣ̈́̎͐ͣͩ͊̂̚̚̕͝ͅi̛̭̲̯͙̪̮̳̰̪̖̘̖̭̼̋̂̄̎̔̀̾ͯ̀̚ş̦̰͇̱̻̠̩̻ͫ̈̂ͧͮ̾̋͐̎̊̌̈́̓̀̄ͬ͌̈t̸̸̢̹̱̺͙ͥ̋̎̇ͮ̐̀͡î̧̡̢͎͚͉̖̻̩͍̯͕̖͛̉͐͗ͫͦ̔ͪ̀̓͑̉͟͝q̡͈͖͎͙̖̩̎̂̔̈́̐̀̇̒̌͗ͦ̎͆ͯ̍͛ͣ͠u̴̴͈̮̣̮̹̥̥̥̻̦͓̤͕͈̭͕̱̼̟̔ͨ̀̓̿̓ͣ͜͜͟ẽ̢̔͊̌ͤ̾ͭ͋ͣ̍̊́̓ͧͪ̑̽̚҉̢̯̮̻͚͚̼̬̹̼̖͙̞͖͠͡ͅͅ ̴̗̝̯̖͎̬̠̘̘̤͎͍̞͙̹̜͍̘͊̇̇͛ͧ̀͆͒͋͞s̜̞͓̜̈͗͗̽̊̕͢ę̭̭̣̖͖̳̞͚̭̦̎̄̐͋ͧ̍̈́̔͋ͥͣͩ̎̆ͬ̚̚͟͢n̨͍͇̳̞̥̤̬̯̜̍ͧ͐̂̌̿͆̾̇̀̎͗ͦ̀̚̕ͅĕ̲̣̦͍̺͚ͪ͌̓ͨ̏͒ͭ̈ͩ͋̉̿ͮ̈́ͥ̑̽̚͘͠͠cͤ́̉͆ͧ͑̅̃ͦͣ҉̧̛͎̖̣̮͈̼̼͞ͅẗ̶̨̛̻͕̮͕̩̞̳͕̥̮͙̤̟͖̫͈̣̖̖́̈́ͯͯͥͩ̓ͤ̂͊ͩ̃̉̚ū̹̹͔̟͓̥̫͓̙̬̱̊ͤͪ͆ͪ̍̋̽̇̄̆ͥ͟͟͞ş̦̱̤̱̼̫̝̙̘̬͔̰ͤ̈̑ͧ͗͛̊̽̽̊͗̾ͫ̑̍͡ͅͅͅ ̢̪͙̮͎̯̠ͦ͆̅̋ͦ͡e͇̲̘̬̻̙͔ͯ̈ͦͣ͊̄͟t̉ͭͥ̈ͧ͋ͦ͏͓̰̹̲͖̫̟̖͔̹̬̠͈̳̠̲̪̕͠ͅ ̴̷͙̮̰̞̱̱̺̣̣̲̦̞͈̪̫̽̎͌́̅̊͞ͅn̉ͭͧͫ̇͆͆̈́̌̓͏҉̢̩̮̩̲͖͖ͅȅ̶̝͔̭̙̻̺̤͎͖̻̞̫̝͎̘͌ͨ̾ͭ̎̀ṱ̸̴̨͕̘͔̜̩͒̊̈̉̔̚͞ǔ̷͔͍̦̪̟̰͔̅ͯ̈̎̇ͪ̽̇͢͞s̡̰̳̙͎̰̎ͮ͂͢ͅͅͅ ̷ͥ͐̽̍͡͏̙̤̰̼̯̭͎̼̫͉e̒ͪͯ̄̄̍ͭ̄̓͛͑̾͗͆ͦͤ̃͏̟̥̲͓̙͚̼̳͔̲͕̥̫͚t̵̩̩̩̥̻̰̉̅̌̇ͪ̀̚͝͞ ͇̬͖͖̘͙̙ͩ̈̈́̓ͦ͊͆͞͡m̝̜̖̫̤̗̳̜̭̘̯̥̤̼̙͛ͧͨ̒̒̀͐̓ͫͫ̆ͦͯ̈̍͑̀͞ã̵̦͓̞͕͇̮̬͉̼͕̈̓͊ͧ̾̎̎ͣ̔̋̆̉́͢l̹̜͙͈̘̫͔͇̣͍̹̯͚͈̇̇ͥ̀e̿ͧͧ̓ͯͯͩ̆͒̾̈́̚̕͏̥̜̥͖̺̟͙͎͞ͅs̵̶̷̛̘̹̗͉̮͈̬̜̻͖̼͇̘͖̦͎̰͒̍ͮ̀͗̽̋ͩ͞ȕ̵̩̘̥̮̮̗͉̭̮̥̞̤̇̊ͪ̔ͧ̓ͥ̉ͣ̽̎ͣͨ̅̂͘͠ͅa͔̻̰͖̝͎̟̮̙̥̩̝ͮ̔ͪͪͧ̾̈́̍̐̃̇ͯ͘ͅdͯͤ̾͐̍ͯͪ͏́͝҉͈̰̗͖̥̦͚̜̼̱͉̪̺̬̜͚̕ͅȁ̴ͤ̉̿ͦ͗͌ͩ̏ͮ̈̈́̓ͣ̅̚̕̕͏̤̭͖̙͔̻̯̼ͅ ̵̴̛͙̙͙͖̋̌ͩ̃ͤ̌͡͝ͅf̶̧̤̤̭͈̤̣̲̙̈̏̀ͨ̾̅̃͋ͩ̾͗̽͊͆́͠͞a̅͌̊̒ͬ̽ͪ̀̓ͯ͏̣̘̞͉̝͈̘̮̺̲̩̦͘͢͡mͬͦ̋ͤ͏̜̮̞͉̪̼͓̹̰̬͞͞͞ȩ̸̛̘͇̻̙̜̱̝̗̗̯̥̮̄͗͗̋ͣ̓ͭͣ͗̂͊͒͑͜ͅs̴̱͍͎̲̟͖̱̲̯̞̦̥̝͒̔͛ͣ̈́͒̂̉͒̏̈ͮͧ̄̎͢ ̷̧͇̣̘̦̬̫͕̬̱͚͕̳̥̙̇͗ͮ̿̍̾͆ͅa̶͇͍̪̫̥͎̹̬̠̲̼̎̃̿̉̓̍̿̚͘͡c̵̷̶̠̟͕͖̺̆̃͌͊ ͆͂̍̓ͥ̓͟͏̰̦̻͍̬͖̖̗̣̘̝t̨̓ͦ̌̈́ͪ͂͊ͣ͗̾̍́̇͌̑͂͐̍́҉̩̤̥̩͜u̷͉̟̰̠̘̣̱ͭ͌̿̈̐ͫ̂̈͑̂ͭ͗̆́̀r̷̥͕̖͈̘͔̣̺̱̪̝̰̲͎̭͕̩̾̔ͬ͗͒̈́̈́͘͢p̽͌ͤ̾̐̇͗ͫ̈̍ͯ̂҉̡̳̬̳͉̠̼̩̲̟͝ͅi̧̮̖̱̬͎͖̯͖͉͈̼͙̖͍̣̪͓̅̃͐ͮ̋̆ͤ͒͑̐͑̊̇ͩ͑͘ͅs̴̷̨̘̟̳͕̟̫͙͕͇̣̠͔̰̹͓̋͊ͪͬͭ̔̍̃ͦ͠ ̾͛̑ͣ̀͌̾ͭͧͭ̌͒ͧ́ͣ͌̍ͩ̀͘҉͍͔̜̣̱̠̥̣͓ẽ̐ͭ̚͝҉̗̜̻͙̙̰̞̠͉̙͎̮̣͇̫gͮͮ͌҉̸̛̞̬͓͈̟̰̯̝̳͙̝̤̀͢ę̡͓̲̤̟͔̬̖͙̺̾͋̄̈́̀͟͟s̛̛͎͕̲̦͎̱̟͇̖͕̃͋̾̉̃̀̿ͯ̆́͆̌͗̀͘͞͠ͅţ̶͓͈͕̹̳̲̤̩ͪ̎͛̓͑̒͆̍̈̐͆̉̓̌̈͊̌̊ȁ̶̧̭͈̤̲̙̥̿ͯ͋̃̓̊ͮͮ̇ͣ̓̉͊͌ͩ̾͆̚ṡ̬͍̦̺̣̘͎̤̹̫̻͎͔̭̻̦͌́́ͅ.̞̙͚͓̥̩͙̤̦͉̖̣̪̹͆͐͑̂͂̒ͥ̅ͬͯ̇ͮ̒ͦͫͣ̀̚̚̚͞ͅ ̨̖͇̗̗̙̰̹̦̺̰̠̇̊̏ͭͮͧ͐͠Ả̖͉̼͚͇̹̝̗̲̺͓̼͎͓̳̦̹͇͂̃͛ͬ̿̀̚͟͟ͅe̔̂̎̓̈̎̀̒̔̅̋̐͛͆͑͏̴̬̹͙͈̺̜̠̩̖̩̪͇̺͢ͅn̴͇̲̲͈̠̣͉̤̮̯͇̾͂̐̈́ͣ̌ͬ̆ͯ͘͟͝ėͥ͂̄̃̓̄ͧͭ̾̅̽̽̄͋̋̚͘͏̱̣̬̖̤̱̥̜̪̥̳̦̲͕̜̱͍͖ͅa̛̻͇͓̺̳̮͛̒̆̇ͯ̓ͭ̈́̿ͬͦ̉ͩ̾͘͝ń̵̷̢̩̯̥͉̫͔̤͎̘̤͖̇͗ͣ͐͜͟ ̸̭̳̦̜̣͖̞͉͙͎̼̥̪ͯͤ̒́̎̐̈̀͆͒ͮ̚̕šͭͯ̓̅̏̈́ͤ̒ͥͮ͌̔̉͏̫͖͕̩͉̯̭̝̕i̻̙̻͓̖͕̙̻̊̍ͦ̉̑̆ͥͨ̄ͨ͂ͣ̃̔̋̿͂́̀ṱ̸̵̛̱̗̣̙̻͕̩͓̗̞̝̺̝̠̍̎̒̾ͨ̎͆̆͂̉͊̆ͯͦͤ̾͋ͪ̔́̀ͅ ̸̢̘̖̠̹̞̳̝͚̪̤̞̳̫̙̬ͣͤ̑͊̀ͯ̉̔̅̅͋̆̈̐̆ͫ́ͅą̴̷͙̮̟́̔̓̽̿ͥ͢m̽͆ͪ̒̍͒ͣ̈́͋̾͐̋͢͠҉̢̼̜͇̳̰̠͈͔̼͙̝̲͘e̶̸̜͈̬̗̩̝̻̱̤͖̲̳͇̲͈͐͛̏̿́͌ͣ͡ţ̄̈̆ͭ̇ͪ̏̓̏͂̎ͩ̿̅͌̏҉̶̥̠̗̮̠͔͍̻͚̺̰͓ ̸̢̛͕̘̠͉̞̰̦̤̟͚̟͍̦̯͉̝͆̇͌ͮ͛̂̇ͥ̓ͬͨ̐͂ͮ̆̄̓̃p̴̩̞̝̞̫̯͕̘ͥ̉̌ͧͨ̔ͤͯ̋ͤ̽̏ͯ̋̇͞r͆ͦͦͭ̔ͩ͋ͨ̎̄̑̽͝͏̖͎̪̺͔̠̘̞̣͉̀͟ͅe̴̶̬̥͎͕͉͍͈̪̗͚̪ͭ̆̑̅͜t̛̽̅͑̐͏͏̡̯̬͍̟͙̘̰̼͇͙̬͈̣̜͈͓͖̥̟i̢̢̘̗̻͚̲͚̅ͨͦ̍͗̂ͮ͑ͩ͗ͥ̒̓̉̃ͨ͜͜͞ưͣ̅ͤ̈̃̉̏̓ͧ̉ͤͧ̀͐ͩ̄҉̛̭̹̭̮̪̦ͅm̵̡ͪ̾ͥ̀̾̂ͨͣ̈̋̆ͪ҉͓̠̺͇̗ ͮ̽ͦ̀̾̈́ͯ͠͏͕͚̲͕̰̤̼̀͟e̷̖̣̳̺̫͔̠̥̻̭̼̼͚͓̐ͤ̀̓́ͦ̎͗ͮ̐̓́͑̆̓͘͜͡ͅl̴̵̩̬͇̼̥̠͉͉͉̘̭̳͗̀͑͂ͭ͊ͣ̑͆ͬ̀ͅį̯̞̯̱͚͔͙͈͈̥͕̬̖̤̭̗͇̰̖̋̿̎͊́̀̚͡t͉͙͎̩̉̓ͨ͛͌́̀̕̕.̋̇͐ͫ̽̔ͥ̓͏̢̛̙̮̭͕͉͓͙̬̀͠ ̴̢͖̻͖͙̤͍͓̼̝̬͇̓ͮ̊́ͣ̿̾ͥ͠I̛̋̊̽ͭ͟͏̬̻̹̳͔̫̬̰̬͔̲̩n̨̨̪͚̝͕͎͙̜͔͓̬̹̙̤͙̣̞͕̾ͮͬͧ̑̾̐̾̎͌̔ͨ̓́͋̀ ̷̱̮͔͙̰̰͎̩͈̖̲̝͔̳̹̬̆̉͊̈́̂̔̆ͤ̍ͭ̊́͐͞m̷̵̵̫̩̖̹̲̫̺͓̬̫̺̣͎̞̻̘̳͊ͪ̊̈́́̑ͨ͛̇̿͢ͅä̷̶̡͚̩̟͎͉͓̩̣̫̜̞͇͆̋̃̂ͧͩ̋ͣ̏̌̉̿̿ͥͧͅx̡̛͍͇͈̠̹̪͉̩̭͓̤̪̱̪̤͈̫̼̻̎ͩ͋̍͆̽͋͊̓̎̓̅̚͜i̡̘͙͚͔͍͍̙̗͓̖͇̪̗̠̤̟͗̌̀̓̓͜m̶̧̺̤͓̺̭͎̠͗̎̉͊̎̍̌̿́͟ư̈́͗ͭ͋̇̏͐͋̎ͮ͏̛͢͏͍͖̗̻̝̮͚̠͓ş̱͔̟̺̱͔̥̫ͤ̆ͧ́̕ ̬̮̭̼͖̞͚̟̘̜̹̯̭̟͙̙̙̔͌̈́̃͆̀̕s̷̜̙͓̣͕͂͒̽̅̎ͬ͂̋͒͗͛̅̏͐̆͞c̸̳̜͇̖̹̦͆̂ͤ͊̄ͤ̉͐̊̂̇̌͗̑ͥ͊͝e̶̶̡̟̮̜̭̰̦̦͖͇̜̫̠̰̩̳̞͔̰̋̋͗͌͋̉̅ͯ̑̔͝l̶̡̢̦̞̭̦̭͇ͩ̎ͭ̅͌̋̓ͩ̚͘e̷̡̛̠̬͍͙ͭ̿́̄͠r̨̹͇͖̳̫͔̪͇̺̟̥̥̾̉͒͋͛̌̓͒́͒͢î̩͓͍̖̯̺̰͚̲̞̳̱̮̪̤͗̽̓͊̐̐̂̎ͯ͋̔͂͊̎́̚͝s̡͕̗̪̱̫̫̟̝̣̜̙ͪ̊ͦͭͦ̽̉̑ͤͥ̉́̕͢͠q̛͈̯̯̦̭̫̘̣̟͕̺̯̮̪͙̙̜̲͐ͫͩ̅̒ͬ͂ͭ̉ͨ̾̅ͫ̀ų̸̵̧̱͚̮̯̻̝͈͇ͯ̉ͧ͛̈ͅeͥ͗̇̆͌̐̊̏ͪ͊͆͋͘͏̱̣̖͕̝̼̞͉̫̙ͅ ̛̛̟̘̟͓͙̗̭̄́̈́̾ͫ̀ͤ̿ͯͥ̂̒͐o̷̡̯̳̩̯̣͓̤͙̯̰͍̩͈̪͎̤̰̩̜͑ͬ̿̒̾ͤ̎ͨ̕d̖̺͇̪̲̩̞̲̱̜̦͚̼̬̞ͧͪ̓̐̾̇͊͋͂ͩͮ͟͠ị̸͇̫̖ͬͫ͌̋̌ͩ́̀̀͘͠o̸̦͎̭̣̾͌̇̌,̧̛̙̯̻͔͇̱̺̖̙̜͚̞͈̭̘͍̿ͣ͑ͦͬͬ͢ ̛͉̜͚̩̪̬̭̹̥̠͕͙̜͓̖̗̻ͧ͐̀̔ͬ̄͆͊̋͊̓͋̑ͫ̂̋̅ͯ͊̕s̨͔̲͙̙͔͍̫̤̹̮̩͖ͧ̽ͭ̈́͑̊ͦ́́ͨ̈̀̚̕ͅẻ̷͎̭͖̖͖̫̥̘̯͑ͤ͗̈̿̊͑͒̏̎ͨ̄̚͝͞͠d̷̶͇͖̜̲̝͓̒ͦ́̿̃ͤ̓̊͒͜ ̡ͯͬ̏͊̀̀̉͊ͬ͘͜҉̖͓̰̠̯̮̝̙͔̬̮͔ͅe̓̆̐̄͑ͣ̈ͯ͡҉̦͖̣̣̠̥̗̖̰͖͈̥̬͕̤͙͍͕͇͘͟l̷̢̮̱͎͎̠̩͚̺̖͇͓ͨ̀ͥ̍̌̀̊̓͊ͤ̈̃̉ͧ̆̀̚͟͞e̶͓͖͍͓ͨͫ̔͗͐̇ͨ̕͜mͣ͑ͥ̚҉̜̰̼͖̮̥͙͢e͊͊̔̄̅́ͩ͆̔̎͑͒ͫͤ̅̏̾͑͝͝҉͙̙̹̺̠̻̩̯͕͓̩̜̬͎̱̺n̨̯̜̖͐̃̏ͫ̄̃̉̄̉͂ͤ̎ͪ͆̋ͧͥ̄̐͘͢͡͝ẗ̢͉̤̙̲̜̟ͫ̏͆ͤͩ̀́̕̕u͐̌̃̾͋̅̊ͤ̓̿ͤ̍̌̚҉̶̶̨͚̘̭͝m̊́̾̏ͣ҉͈͓̗̘̣̗̝̘̟͇͞ͅͅ ̷̀̿͛ͯͮ͏̠̭̗̗͈̬̭͇͔̲͚̮͚̝̪̭̺̱͞j̡̩͕͍̝̥̙̼͔̭̹̟͓͙̖̯̑͆̾̇̕ͅͅu̶̡̟̝͇̻̭̳͇̖̗̪̪̖͈̫̙̙̻͗̔ͣ̏ͩ̓̊̎̊̊͑̎ş͖̖͇̬̺̞͓͙̖̜̹̯͚͔͓̩̮̅̾ͨ̉̎ͩ̕t͙̻̮̺̟̲̳̫̙͔͍͚͇̫͇̪̔̇͂͐ͪ͗̑ͨ̐̅̕͘̕͟ͅo̖̪̮ͧ̍̾̓͗ͣͯͨ͋́̎̍ͤ̀̓̄̀ͫ͘͞͡ͅ ̓͒̃͒ͬ̆̾҉̵̶͓̤̭̞͇̱̦̠̰͓̜̣̮͟͠tͬ̅̊̐͗̽̉̑́̊ͪ̍͒̐̐ͨ̚͞҉̯̲͔̮̼͔̼̻̖̻̺̞́͠eͮͣ̋͋ͮ͊̂͑̏͑͑͜҉͏̳̰͓̥̬̩̩ͅm̴̡̺̘̤̤̠̙̭͉̻̫̻̔ͮ̀̍ͤ̀́̕͞p̊́ͯ̑̌̍̀ͤͧ̐̌͒͏͏̯̺̹̫̻̝͙̪͎͔̮͖̻̲̙̙͘͟ͅo̴̹̹͇ͬͩ̄̆̀r̭̰͕͍̯̙͍̈͂͋ͬ́̀̕͡ ̧̡̡̭̜͈͔̼̞̲̭͓̬̄̍̉̆̽ͩͯͧ̈ͬ̄̔̐̊͝ḛ̷̵͈̦̰̥̦͎̪̫̫̭̥̣͎̦̮͖͑̑̄̆̆̓ͯ͒͆͋̊ͩ͊̿̂͘ͅu̷̵͎̻̯̮̖͇ͣͪ̐ͤ̽͐̌̑ͪ̅͐̎͛͒̚̚̚.ͣ̐ͯ͛ͦ͗̓ͩ͆ͦ̅ͬ̉ͥ̂̌͏̣̣̻̼̪̤̫̱͕͍͚͔̖̼̻͟͞ ̵̼̼̙̝͇̫̳͖̯̘̮̻͕ͥͥͦͣ͛̂͆ͩ̏͛͘͠ͅI̷̧̹̠͇͎͍͈̳̓͋͛͑̑̔̋̑ͪ̎̐̀͡n̡̹̟̳̥̝͇̠̦̫ͥ͂́ͭ͒͊͑́͜ ̯͉̱̙̼̼̯̻̩̣͚͙͖̽̌͛̄͒̍̑̅̃̇ͦ͆̆̓͋ͬ́͆̕͡u̴̶ͥͭ͒́͆̐̇̀͋̒̑̆̂͛̀̆͑̅͘͏͓͔̱̞̲̫͇̣͓̪͓͖l̈̄̒ͬ̑̂ͩ̾͒ͧ͂ͩ͆̂͐ͥ͒̈́͘҉͓̞̘̙̥͙̜̮͚̘̬t̡̉͂̀̊̎̎̀̂̈́ͫ͛̐͆̇͢҉҉͎̪̰̠͍̞̰̤̮ͅr̽̓̽ͩͨ̀҉̷̧̹̞̩͇̭̣͕̖̘̝̘͈̺͙̪͇̥͉͚͟͜į̴̸̷̨͔̝͈̤͈̜͍̰̯͎̼̋̌͑͂̒̑ͭ̄̋ͥ͌͐̿ͨ͆̋c̢̤̰͎͕̺͕͓̥ͮ̍̀̾͛̒́̍ͦͪ͠ĕ̷̶͚͉̠̞̗̯̹̖̫͎̲ͧ̃ͦ̇̈́̇ͦ̄̂̉̈̚͝s̵͖̹͔̜̠̖͉̮̞͖̖̰͔̹̰͖͒ͮ͛̿ͬ̋̈̔̀̋̊̉ͣͤ͂͋̕ ̶̷̛͕͉͈̠̖̲͍̞̣̪̙͓ͣ͗͗ͯ̅̇̅̎̎ͪ̌ͪ͋ͩ̚͢͝ḛ̵̴̡̪̪͎͚̫̙͛́́ͤ̆ͥ̍ͫ̔̽́r̶̜̦̖̬̫̮̱͉ͭ̋̐͐̄̿̏̉͌o̊̾̋̀̚҉̴̡̞͈̙̱̠͇͍̯̳̦͕̻̪͈̻̮ͅs̶̛̥̟̳̲̩͈̗̜̭͓̥͙̑̐ͬ̊͂̔̀̈͒͊ͨ̅̓ͩͯ̾͛͐ ̨̼̠̩͍̺̣̣̱ͨ͋͛ͮͬ̓ͩͪ͒̅̂͑ͨͤ́́î̢͔̻̮̺̳̯̰̹͓͂͒̏̒́̕ͅn̶̛̝̲̮̟͖͓̯̟̦̣̬̦̰͚͓̘̣̞͂̂̎̿̏͗ͪ̔̍́̀ͅ ̡̛̛̫̮͉͉̗̥̫̻̿͗͌͑̃ͭͩ̽ͣͮ̓̓̇̈̈́̉ͤ̐͞l̷̛̤̠̦̮͙̮͌ͫͨ͑̿̑ͭ̓̑͛̊̿͜͡͝a̶̹̤͍̟̞͍̻̝͓͔̯̳̼̞̼̼̓̇ͦͅc̢̗͙̭̙̅͐̓ͣͥ̈̽ͩ̄̓̍̕i͛ͬͮ̃ͮ͆ͩ̀ͮ̃͌ͭ͐́͠͞҉͍̹̫̩̣̹̠̩͖̞̫̯̘̫̩͎n̶̺͖̺̟͉͖̙̼̪̬̮̯̋ͬ͗̄͊ͨ̓͊̔̀͢͡ͅͅi̬̭̙͚͖͎̩ͯ͆̐̎̀̆ͮͬ͟ą̸̢̩͈̬̪̝̙͈͙̽ͤͬ͢ ̷̥͔͔̩̻̫͙͎͚͆̈͒͂ͦ̌ͥ͋͐ͥ̎̾͘a̴ͦ̋ͤ͛̒ͦ̂̅̅ͤ̚͏̷͏͏͔̱͍͉̤̯̪̣̹l̶̇ͨ̀̓͋͒̏ͦ͗͆̒̚͢͝͏͚̗͔̪̼̘͇͕̦͍i̓͆͑̓̈҉̴̴̠͚͕̗́͜q̢͔̪̯͔̜̟̝͍͎̳̬̫̪̺̤̃ͭ̅ͩ͗͌̀͞u̷̡̳͎̗̜̭̣̝͍͕͍͕͍͈̫̗̻͋͗̾ͬ͑͌͋͛ͮ̀͡a̶̜͔̭͍̪͙ͥ͛ͫ̆̃͌͋͟m͇̪̣̥̖͍͙͓̗͙̰̭̳̯̄ͧ̅ͮ̀̄͊ͫ̋ͪ͋ͥ͗͑̏ͩ͝.͐̓ͪͤͤ̅ͭ̉͊́͌̓̏̀͜͢͏̞͎͖̱̞̥̹̼̲̙̞̮ ̵̯̖͖̠̦̼̘̻̼̬͔͖̄̽ͤͥ̾́͐͊̓̀͠ͅV̸̜̝̻̠̙̅̎̓̿̓́͐̎̅ͩ͌̓͢į̶̰̪̪̻̱̘̟̯͚͊ͥ̀̊͐͆̌v̓ͯ̃͌̾ͥ̈͌͒ͮ̀͢͠҉̩͕̱̱͔̳͔͕a̴͚̹̪̳̒̂ͮͩ̊ͮ̉̑̇̋̅ͤ̿͊́̚͡m̡̆̅ͧ̾̾̓̌͆̈̇́̚͏̷̫̦̰̹͇͖̺̜̗͕̼̗̤̦͙ͅṳ̶͔̺̩̥̠̰͇̣͎͔̱̱͙̣̠̝̆̍ͬ́̊̒̏̔̓̋͒̏ͥ͐ͧ̐̓̚̚͜s̼̫͔͔̝̱̯̹̭̝̖͖̰̩̠̺͂̾̆̔̅͛́ͦͦ̈̀͝ ̰̝̫̗̼͇̥̜̙͖̪͙̥͙̏̌̓̑̈́̄ͤ̓̋͒̃̉ͥͯ͗͛͂̀̚͞m̡̞͎̝̺͎̭͇̗̔̒̔͐̒̌ͮͮ̀a͆̔ͤ̑́̌̕҉̴̙̝̗͎͓̞͍̫͘̕x̷̛̔ͩ̂̅̐́́̈́ͣ̑̅̀̓ͪ̓ͤ̚̕̕҉͚̟̬̝̤̭̯̩̩̩̬̩̣̳̦̥̲͎͙į̷͉̱̟̹͖̳̺̦ͩ̅̾̍ͯ̃̉ͮ̉̐̈̏̃̔̐ͧ̑ͦ͠͝͠ṁ̵̡̧̯͇͎̬̜̪̟̞͕̺̝͐̉͒ͭ̋̂ͩ͊ͫ͌͊̃ͥ̽̍͢ŭͩ̈̐͑̀̈̓̈́ͬ͌̾̾̊̅҉̯̬̩͉̰͕̥̯̤͈͈̘͢͡ͅs̛̆̒ͯ̎҉̵̢͖͉͍̣͔̲̦̟͙̲̞̤̪̭͈̙ ͒͂͑͋̓͗̓̐ͧ͐҉̵̨̹̣͔̣̯f̷̵͔̠̬͉̠̘̹̝̘̺̳͈͔̺̲ͧ͊ͩ̔͂ͥ̄̉̾ͧ̆̇̋ͯ͒ͩ̽͑͠ë̴̙͇͔̗̤̲̳̩̞͎̜̟̰̈̓̄͑ͮ̑̆͜͠r͇͍͎̫͚̮̐ͬ͊ͥ͋̊̃̍͂́m̧̮̜͖̖̘̣̞̟͎͙̲̪͇͓̖͈͍̏͆̑̾͑̈͜͟͜e͕͕̠͓̲ͤͨ̂ͯ̇̔̚̕n̴̰̞̲ͦͨ͆ͮͤ̋͠͡t̷̞̤͙̫͇̤̖̭͕̭͖̘͓̂ͨͬͮͥ͗ͩ̾ͤͧ̑ͪ̋͂̄̎̈́͋̑̕ͅú̸̴̧̙̲̠̬͙̞̇ͪ̒̐ͥͪ̀̌ͥ̚͟͝ͅm̶̧̧̰͖̪̟̦̭̜̞̉̏͂͐͊ͨͫͤ̋̀͂̀̐ͮͧ̈͌̿̉͟ͅ ̸̻̺̭͙̤̹̲ͥͫ̃͋͌ͩͮͫ̎ͧ́͛̀́e̴̥̥̮͙̪̗͓̠̫̣̩̭͊͐͗̂̉̑̏́͠ͅn̡̖͈̱͍̖̠̥̻̲ͩͫ̏̀̉͋̉͒̈́̊ͯͮͧͧ̒͟į͛̈́̌ͪ͒ͥ͢҉̪͇̙͎̯͖͡m̵͙̼͙̩̺͓͚̬̺̯͛̇ͫ̊͑̊̅̌̑ͨ̓ͭ̒̿̃̚͠ ̷̡̡̡̱̮̩̩̦̮̤̗ͬ̐̎̌͂ͯ̃̀ͅs̵̻̬̞̦͎̰̼̩̙̣̳̟̝̜͍̳̖̝̠̅͊ͥ̒ͥ̅̈́ͧ́̂̉ͦ̕͟ȩ̮̞̻̞̠̹̰̠̓͌̇͆͆̿̓̽̅̓͢ḑ̸̸͉̥̘͚̘̤̙͆̾̿͑ͣ͂ͨͫ͛̓͊͌͆̎ͩ̚͠͡ ̡̢̻̬͓̞͙̉̂̉ͮ̿̽̇ͤ͆̂͂̿́c̸̨̛͔̭̥̟͎̼̞̫̼̳̲̞͚̗͖̻̙͉ͤ͌͂ͫ͆͟ǒ͗̈́̒̒ͨ҉̷̹̲̺̹͎̘͍̯̱͜͝ṅ̷̡̢̨̢̥̳͎̲̪̥̭̤̗͍͇̣̤͙̜ͦ̾̀̌͑͑͛̍̏̔ͦͭͩ͋̃̄ͅv̺̯̭͉̠͖̰͓̳̫̪͖͓ͤͧͤ̒͡͝͝a̶̵̧͔̟͖͎̱̞̱̤͈̝̜͕͖̯͚̲͊͊̆ͮ̉̇͂̓̅͊͠l̢̟̫̞̭̼̱̮͎̫̮̺̤̬͕̀ͨͬ͆͟ͅl̙̳̥̳̠̞̝̭̖͎̟ͬ̏̏̅͠͡ͅį̝͕̞̳̘̼̪̺̬̣̥͔̲͙̝̝ͭ̽ͫ̉̀̚͢ş̴̭͙̳͚̙͈͈̹̋͗ͩ̀͌ͯ.̸̶͚̟̫̖͈͕̂̒͛̿ͩ͆̈̎͛̇̔ͪ̐ͦͥ̓ͫ͆͢͝ ̵̬͙̦̥̭̹͇͋ͩͬ̍̽ͧ̽̇ͫ͘͘͠Ş̵̵̷͇͓̩̝̖̼̺͎̫̬͓̌͑̉̋̀̃̔̒ͯ̓̄̓̈ͭ͋̓̈̚͝e̛̒ͥ͒̑̔ͤ̈́̌́́̚͏̟̝̱̗͙͉͈̥̟̭̝̖͇̩̻̺̜̯͈d̳̦̝̯̹̺̦̦̏͑́͆́̓͂̿̓̈́̇͒͋̇ͨ͠͞ͅ ̸̴̫̳͈̳̠͚͔̟̜̖̟͉͆͒̃̊̔ͦ̎̓͑̅ͬͫͨ͘͡s̨̪͍̰̬͔̠͚͉̥̹̻͇̥̩͚̙̰̭̏̾͋ͮ̿ͬ̆͂ͪ̽ͫ͑͊ͤ̊͆͋͛͢û̷̢̱͈̰̪̼̲̣͈̞͎̘̲̰̙͓̹̟̇̑̅ͫ̆̓̈́ͭ͆̏ͧ̄̈͛s͉̰̣̝̫̬̖̙͚̲͈̪̉̒͊̏͌͆͗̓̃̿ͫ͂ͮͯ̐ͣ̈́̀ͭ̀͢͝ͅĉ̶̡̧̳̟̯̥̫͖̺͈̳̝̯͉̋̒̅̍̂̒̐i̴̵̢̗̤̖͈̙̥̲͕͈̗̣͎̖͈̱͆ͮ̀̿̆̊̓̌͋̎ͧ͊̆̚pͧ̒ͪ̋̆̈ͩ͐ͨ̃ͤ̈ͩ̕͜҉͖̼̞̬͍͍͓̝̫̠̙̙͚̱̬̭͇ͅͅì̶̹̗̺̬͍̼͇̝̜̯͖̣͖̈͐̿̄̅̾̍̌ͧ͊͘ͅţ̸̴̛̖͉̪̈́͌̇ͪͤ̑͌̈̽̌͌ͨ̿̐̿̑̏̚͟ ̵̥͍̜̬̘̙͖̓̏͊͛̒͑ͦ͢l̴̘̝̜̯̱̎ͣ̄͑ͨͫͭ̊͂ͫ͂ͤͯͥͮ̕i̴̘͙͖̯͇̪͉̪͖̙̗̥͔ͬ͊̅̎̈ͣ́ͧ͝͠gͪ̓ͨͩ̐͂̎͆̔ͥͧ͏҉̧͖̗̣̯̗͍̹̗̥̖̬͢ṹ̴̴̸̯̫̬̘̿͂̊̑́l̵̨̛̻͚̝̫̮̙̼̹̮̇ͫ̆͊ą̶̨̢̲͚͚͚͔͈̭͔̤̼̠͉̻ͥ͂͊̚͢ͅͅ ̴̵̷̜̼̜̹̿́͐͛̀͒̇̄ͥ̑͒̀̚s̵͍͕̟͓̣̙̜̼̹͓̟̺̮̳̮̹̬͕̃͆ͩ͝i͚̣̻̖͔͔̦͓͖̱̻̣̮ͩ́́ͤ͂̓̆̋ͥ̅̒̓͋̆ͣ͗̕t̷̨͇̖͙̤̮̜̱̘̼͔͕͔͇̭̳̦̍̈̋̊̄ͭ̔ͧ̂̉̑͗̏̎̚͢͡ ͧͦ̄ͥ͏̷̧̜̯͎̭͍̳̰̻̱̣̪͘͡a͂̇̿ͣ͏̪̭̺͚̠̙͈̮͔̖͞m̨̥̙̬̄ͫ̇͂ͥͦ̓̀́̑͊̉̂ͅeͭ͒ͦͧ̅͊͢͠͡͏̬͈̺̻̠͖͍͔͢t̸̘̺̺͔̟͇̱̩̩̯̳͋̑ͣ̇͊̑̾́̀̀ ̷̢̢̠̬̹͔͖͚̖̯̩ͫ͐̈́̊ͧ̌ͬ̔ͩͩ̀̄͊ͩͧ̑̎ͣ͜v̴̀̿́̇͋̎ͦͤ̑̓̆̒̃͂͛͐͗҉̝͓̻͖ͅeͩ̃̀ͤͧ̿̓ͮͬ̍̌̽̉͂̽҉̵̵͕͕̟̞͖̺̬̯͙̻͈̯͎̞̟́͠l̛̫͈͕̯͎͚̳̬͉̥̰͔͇̲̲̰͉͚̩̇̏̽́ͧ̄ͨͨ̾ͭ̇̉̄̀i̛͒͛̉̑̂ͮ̎ͦͪͤ̄ͦͣ̅҉̪̠͎̩͔t̎ͪ̽̉̄̌̒̉͊̈҉͏̹͔̻̯̕͢ ̴̬̫̺̩̟̰͍̦̟̼͕̱̜͕̭̪̅̋̈́̌ͬͥ͒̏͆͑ͧ̿́́̚͘͟ͅf̙͎͕̞̦͔̼͎͍̤ͭ̆̐̒ͥ͜͠a̔̋̏ͬ͐͑̈́ͩ҉̵̕͏̹̣̠̝̜ư̶̢̢̲͚͖̳̝̘̖̜̌̿̐̊̃̿ͧ̂ͭ͌́̚̕c̟͙͕̦̳̲̻͈͕̖̞̘̹̝͚̬͚̃́ͫͥ̿͌̂̄̅ͧ͂ͬ͋́͠i̵̒̐̍̓̇̀҉̺̘̱̮̗̝͇̹̻̗̺̬̤͔͖̲͓̀b̛̛̺̙̻̱̪̻̤̮̼͈̥̑ͣ̋̈́͆̅͌͒̔̉̊́̀͋͘͞u̸̼̦̟͈͍͓͓̺̺̤͂ͮ̾̐͋̽ͪ̅̕͢͡s̴̨͖̭̝̤̩͈͚͉̖̦͕͉̭͍̺̪͇̖̘̓ͩ̋͆ͣ͑ͬ̏̋̅ͤͩ͑͘͘͢ ̡̧̨̧̝̫͔̥̗̟͓̹̰͓͙͖͓̳̣̥̼̊̎͂̈́͊̅̐ͤ́̚ͅͅį̴͉̻̫̥̰̟̹̩̋̀̇́n̴̢̹͔̗̯̰̘̠͙͔̻͙͖͕̙͙͉͉͎ͤͥ̂͗͌̔̏̒͜͜͢ͅţ̶̨̜̩̼̖ͨ̽͊͆͋ͯͧ̉̈́̀̑͋͊͒́͜ę͒̾͗̌̽͂ͨ͗͆̾͂͋̉ͦ͐͛̐́̚͏̝̗̲̩͍̖̯͞ͅr̃ͫ͗ͯͪ̉҉̨͇̤̭͈̘͔̠̮̖̱̹̭͖̬̙̜̪͢͟͡d̴̶̘͙̲͍͇͎͎̙̯̜̼ͥ͊̂ͧ̇̌͑ͩ̅ͧ̍̅̔ͮ͊̄̇ͨͅͅu̗͉̭͎̟̭̟̬̺̖̞͍͚̓̽ͮ̑ͧ͛͡͡m̺̫͙̼͎͗͌͗ͩ̐́́́̕ͅ.͒͛̓̒ͭ̄ͣͬͪͪͣͫ̊̂ͫͪ͏̜̯͚͍̱̤̲͍̬̻͈͇̺̯͇̳̗̮͘͝ ̷͕̲̟͈̫̜̙͚̾̿̈́̌ͯ̈́̋̈́͘͟P̷̧̬̺̯̠̤͈̫͓̰̥̩ͯ͒̇̋ͨ͂̈́̓̾͋̃̂̀́̚r̴̴̢͍̻͔̟̔ͤ͊͗̿ͮͩͪ̃ͩͧ̄̓̓̈͘͘o̴̅ͯ̐̌͌͏̡̨͏͚̞͎͙ǐ̶̧̢̺̲̝͎̮͕̭̫̖̒̑͒̀̀̋͛͌́ͭͧ͂̉ͯ̊ͯ͞͠ṋ̷̨̡̗̙͉͖͎̭̪̰̺͒̂ͬ̓̎̊ͭ̓͆͂̅̇ͣ̍͗́ ̷̯̫̖͚̺͖̈́ͣ̌ͣ͒̄͗̓̉ͣ͡ĉ̵̶̱̙͚̥̫̺̦̞̣̯͍̲̘̥̯̲͙̓̀̏̃́ͥ̌̾̅ͣ͛͗̏̐͒̍o̸̧͚̟͎̣̤̘̦̼͇͎͙̎̎̇̒̾͟͡ņ̴̘̠͕͇͓̗̯̼̜̝̗͕̦̟̗̒̿̃ͥ̑ͥ̈̉̓̅͜͝gͩͦ̀̈́ͨ̃̌͒ͨ̏͊̀͏̸͚̲̬̙͉͇̖̰͕̞̘̭̬̝̩͉ü̴̵͔̗̺͙̗̞͎̳̪̹̝ͤͨ͂͗ͧ̉̋̑̆ͣ͐̀̾͂ͩͯ͠ͅȅ̶̛̮̖̻͔͕̳̺̲͈̲̦̙̟̩̪̃̄ͪ͋ͤ͜͠,̶̴̨͚̳̭͍͙̬̯̼͚̘͇͐̌̋͗̆́͊ͨ̇̐̎̾͢ ̧ͦ̉̌͑͌̀͝͏̸̝̥̤̱͙̠͉̜̝̩͈̤̻͓̪̠ͅṉ̷̢̩͎͉͎͍̣̪̼͒͋̊ͮ̏̄́͘͠ͅuͥ͂̂̀ͨ̔̒̕͏̧͚̭̪͍͖̟̗l̷̩͕͇̳͕̖̰̭̀͊̓͗̔͞ļ̷̥̥̪̱̜͖̹̱̮̩̯̬̰̖̂͆̏̄͊͌̿̎̿̾̾̅͗ͪͅa̧͇͈̭̻͙̹̞̙̹̎̓ͨ̈́̂̉ͨ͆ͮͧͨ͗͒ͩ̆ͤ͂͋͢ ̷̆̃̀̈́ͤ͘͏͇͍̯̦͓̤̲ö̧̧͍͙̘̤͎͇̟̞͉̣̫̣́͐̽ͦͬ́̾̀̇ͨ͋͑ͭ̋̀͢ͅr͒͛̓̍͏̠͓͚̼̟̳̳͖͉͚̳̳̦͎͎̥͕̖ņ̶̫̰̙̹̰̟͎͓̱͈͎̹̖̞͒̄̈́̽͊̎͛ͬ̑̓ͩͩ͡ä̶̱͎̫̦̼̗̞̹̳͙͇̲̮̬̹͎͇̓̿ͨ̊͒̏̓ͣ̏̔̏̒͌ͯͥ̚͘͡ͅr̡̫͍͉̣͔̟̣͎̤̺͉̦͉͙̋̉̆̆ͪͭͨ̔́ͭ̓͐̌ͫ̎̾̿ͦ̍͝ͅe̸̡̨̖̠̻͕̥̮̱̎͆̉̀̐͑͊ͫͯ̊̍ͮ̚͢ ̵̶̴͚̼̙̰͈̗̟̋͛ͪ̈ͦ̂́̀ͮͣͯ̆̚̚p͋ͫ̉̔̎ͨ̆͐͛̈͏̶̢̞͔̞̣͇̼̙̠̱ͅͅh̶̡̳̣͉̗͇͍͎̩̬̦̽̉̃͒͊̎͗͟͝a̸̸͖̦͇͇̪̝̼ͬ͌ͮ̑̀͠͡r̵̸̦͍̫̹͈͛ͤ̿̂͌̽ͪͣ͋̊̚͘͢͜ĕ͌͗͂͋͗̄̎̍̎̚͝͏͚͍̼͓̫̟̗͎̝̮͠ṱ͚̦̞̺̾ͬ̈́͂̐̓̆͆͊͆͒̉̕͠͠r̸̡̡̙̟̘̪̤̯̹̟̟̣͙̖̝̝͚̽̿̆̌͘͘ͅͅaͭ̽̉̌ͪ̊̔̆ͯ͂̌̈̍͊ͣ̂̀͝͠҉̪̙͉͉ ̷̛͖̤̜̘̮̻͇͉̻̫͙̭̳̍ͦ̀͑̐̅c̤̳̦̤̩̠̞͈̮̘̘͚̦̜͙̙̍͗̐́͑ͧ͆̑ͥ̀̚͟o̵̩̫̤͚̪͕̪ͭ̔̿͒͊ͯ͗ͨ̄ͣ̄͊̄̑n̸͐̾̋ͫͪ̄̓̋ͩ̉ͥ͂̋̀ͦ̀҉̫͙̥̲̱͚̻̝̞̳̺̬̖͍͖v̏̎ͬ͆ͫ̃҉̖͇̘͍̫͖̠͇̟͎͘͢aͭ͗̓̽ͭ̽ͧ̾̕͏̼̮̝̖͖̤̜͢ͅḻ̢̨̣̣̦͖̻̜̼̖ͩͧ̾̐̅̉̂̄͟ļ͖̜̪̮͓̪̦̬̰̲̮̺̦ͫͥͯ̔͐͗ͤ̅̃̐͗͗͂͊͠i̶̢̒ͭ̓̌̉͑ͥ͢͡҉͍̦͚͈̱͖͖͔̭̠̲̼͙͕̩͈ͅs̛̛̬͔͈̮̥̟̠͖̻̟̠̯̦ͤ̽ͤ̿̇́ͩ̒ͪ͐̓͜͟,̵̪̬̙̺͚̫͎͍͙̺̙̟͐̄̂̉̉͐̇̆̅̊̈́͒͛͑ͦ͋̚͝ͅ ̙͈̖̮͇͍̘̑ͥ͒̊̐̈͂̕ͅņ̧̤̙̮̻̰̮̋̈̏ͣ͊ͯͤ̄͜͠e̴̢̯̫̣͚͎̙̲͖̙͍̪̲̭̘̫͇ͨ̉͋̽͐̈̓̿͆͂̈́ͯ̊̄̂̕ͅq̷̢͉̣͎̠̫͓ͮ͊͌̌̑̐̍͂ͬ̀̓̓͜͡͞u̧̳̻̰̯̹̬̲̯̠̗͐̓͆̑ͮ̋ͪ̽͗̈͠e̸̴͍̝͍̮͓͉͉̤̯͈̙̓ͦ̔͛ͭ̿͂̓̊ͤ̾̿̀̚͠ ̙̟̻̣̭͇͍̘̟͉̻͇̜̹̝ͥ̄̉͂͐ͭ̐̽̎ͤ̈́̄̓̕ọ͈̳͇̥̝̦͉̹̜͓̟̓ͮͮ͐̄̿̊ͨͯ͑̏̎͊ͮ̀͞ͅd̢͌̍̋ͯ̔͗͡͏̷͚̤͙̦̻̳̻̤̭̹ͅi̪̟̙̪̥̺̰͓̹̒̀͛̅͂̔̄ͩ͋ͩͮͨ̄̏̅̈́̀̚͠o̢͎͍̫ͦ̑̂͗͒̍ͦ̏͐̃̓̍̈̿̽̈́ͭ͜ͅ ̝̲̟̜͎̙ͪͤͤͬ̎̅̌ͣ͒̓̉̓ͬͭ̕͜c̶̡̱͍̺̹̮͇̹̤̮̪̙͍͔͚̞̦͓̩̹ͬ̄̃ͭ̍͗ͥ́͡͝ų̺̯̗̟͉̪̼̝̣͇͔̥̭̋ͦͣͮ̌̒͐͌̔ͭͯ̆͂͑ͤ̀̌́͆͡͠͞r̬̘̗̞̠ͬͨͥ̅͂ͫ̈́́ͅsͭ̅͋͐̂͐͜҉̵͏҉͓̳̦͙̮u̡̨̻̜̖̪͔͕̟͚̜̪̫̟ͨ̈̄ͤ͋̀̾̀͝s̸̵̨͕͙̖̭͚̟̦̺̺͚͈̭̟͎̳͌͌ͭ̆͐̀̒̑ͨ̃̈́͊ͨ͞ ̸̵̧̖͉̞͓̟̗̲̫͈̝̰͕͇̣̤̭̘͂̋̐͆ͥ̂́ͫ̄͗̌̽̈͐ͫ͑̽͐͠ͅd̵̸̻̻̰͔͉̤̆̊̈́͘͟͡o̧̫͙̰̦͓͐͂͛̃̆ͪ͑ͥ̔ͧͣ̊̍̅ͧ́͐̚̕͡l̴̢̛͆ͯͮ҉̜̹̱͈̪͓̯̟͕̖ơ̵̷̹͕͔̭̲̤̬̣̳̥̲͙ͧͥ̿͊ͧ̌ͦ̓̑ͥ̐͊̿̃ͬ͂̽̍ŗ̴̰̱̼̳ͫ̊̿͌ͣ̐ͦ͒̍̚͢͞͝,̡͙̲̣̪̺̺͕̃̐̋̄ͩ̑ͫ̑̈́̊̅ͥ́̕͟ ̨͇͇̺̜̭̐ͣ̉̃̒̒ͪ̈́ͩͥ̄͜ͅe̶̷͕͍̪̺̊ͫ̎̊͌ͩ͑̊ͦ͑ͬ͐͛̆̃̚͞͞͡g̸̛̝̬̗̣͍̖̗ͦͫ̑̅͗ͬ̇ͧͦͯ̒͐̃̅ͮ͗͒̀e̵̟̹̳͕̠̖̖̫̙̬̜̓̿̒͋͐͘͞t̵̢̥͉̞̬̫̻̞̹͙̳̙͕̻̞̪̓ͯ͗̎͗̍̂͛̉͌͝͡ ̨͕̻͕͈͕͙͚͙̩̯̝͇̄ͪ͋̅ͫ͆ͯͩp̼̫̠̭̥̗̐̿ͥ̚͘r̛̛͍̯̭̯͕̺ͩ̓̔ͬ̃̈́̓͗͊̓̍̀e̵͔̦̦̖̭̳̪̬͓̤̦̩͆̄ͦ̾ͥ̽tͣͦ͛̄̚̕͏̸̛҉̖̥̹̳̗̣̙̜ͅĭ̢̗͈̬͖̩̟̯͌͌̎̓̄̐̂ͫ̀̓ͣ̈́͌̾ͣͧų͚͓͚̦͖̜̲̝̭̬̟̳̻̭̝͆̿ͥ̏͊̆̽̑͛͑͋͢͢m͒̽̀͂ͭ͊̉͑̎͛̈́ͤͫ̐͘͏̯͍͚͇̩͕̞̬̞̠̱͉̻̞̪̕͢ ̨̛̪̰̟̫̜̱̖̩̯͑̈͋̌́l̾ͫ̋ͤ̒͂͋̿ͩ͒́͟҉̬̻̞̰͚̳͉̗̘̯͈̦̗̬̪̟͚͇ͅi̡̱̘̭̺̺̳̱ͪ̀̄̈̐̿̚͠ͅḇ̛̭̖̪̤̻͑̿̇̉͘͟͝͡e͊͂̅̾̾̈́́ͥ̾͏̢̝͔͕͕̲̭̫͇̤̟̻͔̯̺͍̳͚͈͜r͇̣̳̖̣͔̪͕͚ͫ̂̌͐ͫͮ͂ͪ̀̅ͦ̍̐̅͆͘͢͟͝ơ̷̶̆̎ͦͤ̍͌ͭ͛̍̋̿ͪͥ͏̲̯͖̣̙̝̞̮͎̞̖̺̯̩̲ͅ ̿ͧͨ͗̃͏̳͈̹̹̤p̷̊͛͛ͧͦ̅ͤ̋ͫ̆̂̓ͧ̌͟҉̘̗̰̙͉̮ͅṵ̢̗̹̰̲̦̻̗̠̠͍̟̥͇̣̗̫̖ͨ̋̉̽̀ͅr̔ͦ͆͛̄̓̍̉͐̾̆ͣ̎̄̉͐̚̕҉̴̡̟̪̻̼̰ͅư̴̤̪̼͍̦̞͈̝̯̅̐ͪͮ͒ͤ̋ͪͯ̄͗̈́̔͆̾͌̚͜͢͢s̡̼͈̫̥͓͕̫̮̦̞͕̯̣̥͉̒̒̈́̔̔̏̋̃̈́͟ ̭̼̲͉͎̦̫̳̱͓̹͎͔͒̇͆̃̆̈ͣ̓ͨ̈ͤͮ̂ͯ̽̀ͧ̍͜͡v̡̤̯͈̣̪̘̯̫̻͓̣̙̀ͧ͗̏͆ͧ̀̍̈̕͠͞e̶͋̾̃̽ͥ̑͌͆ͪ͆ͭ̔҉͉̘̜̪̱̭̞̹͓̞͞l̋̅̈̐̈҉̨̝͎͎̥̮͍̞͓̯͉̕͘ ̜̞̜̜̪̘̅ͯ́̈́̈ͫͥ͊̐́͝ẗ́͛͐̈̈͂ͫ͒̌҉̛͎̫͎͓̞̝̹̼͘ơ͛̎͐͆ͪ̈͒̑̂͒͊̈́͘҉̵͍̪̪̤̙̞̖̝͟r̶͍͎͎̮̪ͧ̓͑ͪͥ̆͌̑ͬ̽̎̎̀̕͡ͅṯ̷͉̪͕̹̹̅͒ͦ̆ͩ͟͢ọ̶̷̢̭͉̟͍̟̮̬̙̭̩̙̪͔͒̓̽ͦ̈̋͞ŗ̵̶̥̳̭̳̰͍̦͇͔̩͉̪͚ͭ̽ͣͪ̓͐͘.ͭ̇ͭͤ͊ͨ͌́͊̓ͦ̈̇ͨ̚̚͏̭̯̻͍̙̰̼̦̩̣̝̘̬̦̲̤̼̫́ ̧̲͕̮̥̮̒̏͗̑̾̎̐̃ͪ̂̈ͣ͑̆ͪͣ̈́̃ͯ͢͞͡I͙͕̣͕̱̩͉͉͓̼͙̰̦̖͓͆̃ͥͩͫ̓͂ͣͬ̊̍̏̑ͥ̕͟͟͡ņ͇͔̮̙̣͉͍̝̫̝̒̅ͯ͌͛ ̸̡̻̰̞̻͎͈̞̹͕̦̭̟̜͍͓͆͑͛̍̂ͧ͢͜nͫ͋̽ͣ҉̷̡̩̱̼͙̪̱̖̤͈̤͍̯̳͙̤̝̟́͟eͮ̐ͫ͏̝̫̫͔͙̱̲̲͖͎͎̖̻͍̻̭̪̀ͅͅq̷͂ͫ̄͆̄̽͒̒̎͐ͮͧͥ͏̧̙͖̞̻̦͍̺̣̤̞̬̲u̴͍̤͍͉̮̹͖̫͕̰͓̳͍͈̠͊ͭͮͣ́̕̕͟͠ͅͅͅͅȇ̥̝͖̜̖̭͚̺͓̙̤̹̟̅͗͛ͣ̃͋̾̇̽ͤͦ̓̚͘͞ͅ ̴̱̲̘͕̦̙̙̠ͮ̆ͮͦ̎ͩ̑͗͐ͫ̈́͡͡͝͠a̋ͧ͋͛̆ͪ̀͟҉̨̼̩̱͍̘͚͈̱̟̺̭̙̜̮͖̰̺ͅŗ̦͎̝̙̙̦̖̹̹̜͉̤̱̜̓͂̋̀͡c̢͆ͬ̀̀̈́̏ͭ͑͑̾̽̓ͫ̊̄҉͎̝̜͚̤̺͚̱͔̫̟̘̞̥͎͇͈u̷̧̲͈̭͎̮͈͔͈̲̝̤̾͌͒̑̍̃͒ͫͣ͂͌ͣ́̚̚͢͟,̡̺̳͔̜̹ͤ̉̓̀͐͗ͨͬ̂ͥ̋͛̆͂̓͂̚͞ ̤̺̘̦͇͕̤̮̜͉͕͈̫̮̰̞͋́͆̐̍ͭ̌͛̾ͥͮ͌̌̚͝͠lͫ̅̔ͣ̽ͬ̌͒̄͏̶̢͎̟̹̝̥͎̝̣̱͙͉̕͝ȕ̞̥̻͕̝̹̳͈̘͚̜̙̤ͫ̍̓̕͟c̡̧̱̘͖̙̈͆ͭ̆͌ͧ͡t̷̖͖̞͎̖̱̹̥̤̝̟̱̰̭͔̂̉͗ͣ̏ͪ̆̈́̽̈̒͂̒̀ͪͯ͊ͫ́̚u̓ͥͮ̅͛̎̾ͧ̆ͤͣ͗́͏̡҉̘̼̠̘̤̺̭͔ͅş̡̝͔͍̥̜̪̙̅͑ͩͧ̆̌͛ͥ͌̆͜ ̹̜̟̳̻̹̩̹̻̥͙̫̑̇̀͒̑ͥͣ̓̍̎̓̂̉̿̄ͤ̔́͟͠ͅȩ̺̖̹̩̺̟̟͕̟̤̲̙̞ͮ͒̾̓̽ͭ̒͊ͦͥ̈́̽͊̓̄͗͗ͮ͟ͅt̷̛̜͇̭̹̝̻̼͔̗̰̠̱̬̜̗͆ͩ̒̏͌̂̂ͅ ̢̛͕̥͔̲̰̖̤̰̘̮̤͐͊͗̋́̾̈̈́̆̕j̴̡̊̆̾̅͌̽ͮ̓̊̓ͮͥ̑̇̀̚͢҉̰̞̤͎̞̞̹̭̣u̫͖̜͎̞̹̔͛͑ͯ͗ͫ͗̑́̚ͅs̶̢̱̦͕̩̳̯̫̞̫̤̞̦̠̙̰̝͔̽̊͑̀̕t̀̈ͯ͒̽ͭ͌́ͤ͛̈̄͋ͨ̆͌̎̓҉҉̧̡̫̭͎̯̣̺ớ̬̞̺͓̘͎̭̺̐̽͑͂ͮ̀ ̵̧̧̥̟̱̱͎̮̻͔ͣ̄ͨ̔̽̄̉́ş̨̛̟͇̻̜̠̩̯̙͉̺̯̃͌̊̓ͪ͒̑̅͒̐͗ȩ͖͙̱̰̤̲͖̼͎̞̮̗͎͚̤͕̈́ͧ̈ͮͭ͆̀͟ͅd̡ͩͮ̐͂͑̀̈́̉̓͋͋̚͠͏̟̠̰̻̬͚͈̪̲̜̹͟,̗͖̘͙̬̞̘̺̖͇͉̜̘̘̜̄͂̓͌͆ͣ̊͐̄͢͜͞͡ͅ ̧̥̦̥̲͗͒͋ͧ̄͂͗ͩ̈̆ͫ̍̽̔ͦ͌̍̀͝a̢̰̘͈͕̪̮͕͉ͫ̍ͭ́̅̂͑̾̆̓ͤͮͤ̌̃̔ͬ͜͞ư̥̖̖͗̀ͤ̓ͥ̽̚͘ͅc̸̡̱̫̱̤̻͍̺͎̆ͯ͛ͭ̽̄̾̋ͨͦtͩ̔͐ͫͤ͂͌̄ͣ̏ͧ̓̋͋͌̇̍̚͏҉̰̱͚̬͇̦͓ǫ̵͈̻̩̠̮̺̭̤̫̥̀̐ͧ̔ͧͣͨͫͦ̂̒ͥͮ́̇̚̚ͅr͑ͬ̈́͐͝͏̢̙̯̳̼͍̰͖ͅͅ ̡̳̪̭͓͍̞͍̟͎̙͎̺̦͔̮̖̱͐̓̃͋̈̄̐͊͐̚͟͜͡s̛͙̻̬̮̰̜̱͉͉̪͇̰̼̼͔ͯ̄̿͋͐̍̓͐̐ͤ̍̇̃͌̂̂̚ͅç̝̣̣͉̱̼̫̓̉͆͒ͤ͢ę̠̣̭̮̥̙͕̬̮̥̟̯̣̭̳̥͔͈͖̃ͥͤ̅̉ͮ̔̈́͑̋̎̇̆̾͜͠l̴͎̦̞͍͚̞̺̺̂̈̿ͦ̿͘e̎̄̍͗̎ͪ͐͢͢͏̻̺͙̳͕̪̜̘͔̰͕͕̤̣̞̖̼̟͟r̨͕͚̜̠͙̞̱ͮͧ͊̏̀͟i̛̖̣̜̙̣̞̮̬̪̻͒̀͑̈ͪ́͠͝ͅš͋ͯ̿ͬ͛ͩ̒̽͆͝҉͈̠͙̥̳͉͓̯̤̻̪̰͚̳̮̯̗ͅq̢͓̫̰͚̜͙̓̃̾̑̎͐̓̔͌̆̅̐ͭ̉̐̊̑͢͡û̥͖̯͓̳̠̍̓̋̾͐̄̃̓͑̾ͨ̾ͫͫ̔́͢e̸̲̩̟̲̥͖̹̬̩͍̤͚̫̰͔͔̱̤ͥͨ̊̉͌̊̈́ͥͦͯ̈ͨ ͭͮͫ́̐̓̋ͫ̎̈ͯͥ̿͏̙̮̟̫̙͇͙̩̤̗̪̩̹̤̣n̢̯͓͉̩̞̩͚͉̻̠̓ͬ͒ͤͩͧ͗̉̕i̴̢̛̹̘̻̮̦͇̜̲̖͇ͯ̑̓͐̿ͭͥ̑͋̋̇̈̐̎͢ͅb̴͉͖͖͙͇͍̍̀ͨͮ̉͛ͤ̀̿ͬ̉͌ͧ̍͡ͅḧ̴̪̦̦̼̯̗̩͈̰͙̲͈̗̋͋̇̚͞.̯͍̬̮͙̄͐̊̉ͨ̂́͘͞
̯̞̠͕̝̰͍̲͖̤̲͕͔̿̿ͯ̑̇̅͑̿͋̑̌̊̈͂͗͆̃́͘͜
̿ͫ͌͂̌̌͑̓ͤ͋́̎ͫ̆̉͑ͥ̎̚͏̢͉̥̟͕̬̰̻̘͟͜V̷̖̖͍͓͈̜̩̼̯̤̱ͣ͊͌̈̒̄͑͒̉͆̕ͅiͦ̅̈́ͨͦͥ̆͊ͪ͒ͫ̏̊ͭ̈̚͏͚͚̳͔̰̯̺̲̜̫̫͇͈̤͓͢͟v͓̞̘͍̭̬̓̿͐ͧ̌́͒̄̃ͧͭ̌͜â̷̡̅̊̑͆ͦͤ̄̓̐̐̀҉̞̻̘̠͍̱̞͍͍̞̪̯͇͎͓͠m̨ͯ̊̌̍҉̲͎̣͇̳̪̣̙̫̯̜̮̺̦͎ŭ̴̶̡̝̹̱͙̞̻ͩ̌ͩ̌̑ͯͩͩ̅͒̄̈ͤͣ͊́s̘̯͍̟̖̬̘͓̜̪̙͓͍̪̓ͩ̇ͩ͝͝ ̵̨̺͖͈̠̭͓̫͍̞̱̺̭̝̙̤̥͍͖ͩ̈͐̏ͫ͑ͥͤ͗͠͞a̶̡̛͗̄̊ͥ̾̓҉͕̱̳͚̠͇̜c͊͒ͣ̽̽̔̉͑̂̂͏̢̗̬̠̲͕̰͇͙̳͈͖̺͈̝̼̝̜̬͈͢ ̸̨̯̲̯̯̤͚̤̹̹̼͇͉̱̙͑̄̐͗̄̆̌ͭͧ́̕͢ͅṕ͎̼̯̻̣̳ͣ͂̌̓̓ͭ́ͅǫ̦̘̥̱̗̯͔͎̭̱͕͇͌͗̍̊͌ŗ͇͙̫̟͓̺͖ͥͣ͑̃̆̃ͤ̚͝tͣ͌ͪͩ̌̊͊̒̄͠҉̶̡̰̰̥͚̗͉͈̀a̅́̈́͒̐̽̒̇̿ͧͯ͌̽ͨ҉͇̣̫̗̭̻̹̟̼͕̤͕̙̜̼͢͝ͅ ̶̭͍̥̥̜͎̣̹̜̳̘̙̻̦̮̟̹̻ͨ̇̉̅ͭ͑͛͋͘͞͝f̶̱̖͉͉̘̄ͦ̾ͤ́̒̆ͥ̽ͬ͑ͯ̀͡͡e͓̫͖̝̳̯͒ͭ̆͗̉̓̎̍́̕͘͞͡l̴̶̷̢̲͚̝͔͙̪̱ͬ͗̾̅̐̔̍ͬ̀͊ͥ̄̓̌̊̃͞ͅi̵̧̘͖̭͎͚̘̝͖͇̝͓̻̖͇̱̪̬͈̙͌ͭ͆̀ͥ̑̅́͘s̼͈̩̙̜̫̐̔ͪ̉͒̾ͣ͋ͧ͑̓ͫ̓́͟͝,̢̨͓̝̦̺̈́̄̐ͤ̓̀͛͒ͥ̂ͧͩ̔̓ͪ̿̀̚̚͡͠ ̳̠̤̒ͥ͋ͣ́̐ͣ̌ͣͯ̉̎ͬ̇̽͒̽̔̆̀͟q̯̮̭͚͔̲̞̬̻͎̰̐̀͌͐̒ͯ͊͡ų̵̨̪̣̩͕̤̠̪͚̽ͫ̋ͧͭ̒͆ͦͯ͠i̧̦͍̱͓̬̭̘̞̠͉̗̎̒͋ͣ̂̆̕͠͞ͅs̸͎̹̼̻̟̥̬̫̲͙̤̠̺͉̟̟̼̠͔ͮ̇͗̇ͬ̑ͭ̈̄̈́͌̍̓̈́ͪ̈́̄̏̏̀ ̸̲̙̤͇͙̳͎̰̪͚̠̙͎͙̲̝̣͙͆͋́ͤͥͦ̾ͪ̄͆̔ͧ͊ͯͮ͞ͅt̷͖̟̪̼̰̰̟̳̰̳̦̱̬̼̲̗̯ͫ́͐̿ͥͮ̌͛ͯ͋̌ͭ͋̅͊ͭ̃ͬ̕ͅe̶̒́͊ͨ̽̉ͧ̅̇̾̑̈́ͬͯ̚҉̴̧̦̞̘͖̱̝͎́m̧͑̀̾̅̏̅ͤ҉͈͇͍̭̬̞͕̙̗̳͕̠̠͇͔̭̮̗͖p̿̂͛̾̄̿̈̂̈́̾ͣ̄҉̢̠̭̱̳̟͖̹͈̱͇̠͇̰͇̖̝͓̕͜o̶̟̝̭͚̳̜̱̞ͦ̊̋ͭͦ͂͋̽ͫ̉̓͂͋ͬ̇͐ͮ͆̀̀r͂̈̈́̑ͥ̂̈ͤͭ̽̐͟͠͏̲̣̣̪̙̤͔̟̻̜̪̼͙̞̝͎̥͠ ̡̛̝̮̫̺̝͍͖̠̪͔͖̗ͭ̎̌̿͂̎͛͌͋ͩ̊̚̕͝m̧̂̃͆͛̏ͧ̆̿̒̓̏͏̥͈͔̜͔a̵̷̢͉̻̦͓͍ͪ͐̾̍ͣ͋͌̑ͭ̈̚s̷̴̡̰̲͕͚̫͖͖̃̄̽̉̔͌ͧ̎ͤ̚̕͢s̸̸ͬ͗ͥͭ͂ͤ̅ͦͥͣͮ̎̏̓ͥ͒ͪ̚̚͘͏̡͖̝̜̲̟̹̦a̷̢͓̗̭͙̜͚̋̈́͑̊ͭ̒̓̏̅ͦ̓̏̾.ͧͧ͋ͯ̔̕͝͏̮̙̯̠̙͈̜̝͎͔̰̤͓ ̹̖̻̹̳ͭ̒͌̿͐ͨ́ͪͬ͑̈́ͦ̈̍̌̏͗̍͘Q̨̦̱͓̙̲̹̝͉̦̂ͥ̓̍͌̔ͤ͗ͬ͛̌̓̍ͨ͂̃ͭ̚͟u̴̸̧̖̪̫̤̩͓̠͉̜̿ͣ͒̏͊ͥ͂ͩ̏̎̎ͅi͓͙̬̙̣͍̘̗͈̞̤ͪ̿͋́ͮ̀̓̿̚̕͟͠͞s̸̥̘̝̤̞̬̩̭͕̩̳̜̯͇̺͑̀̂ͤ͊͂ͦ͆͒̽̆̑ͦ̋̿̀͊̈͢͞ͅq̸̶̨͍͚͙̪͉̝̱ͦ͂ͨ̓ͮ̊͂͗͘ͅu̡̍͛̒̈͌͗ͤ̇ͪ̇ͣ̌̂̃ͮ̽͏̷̣̗͓̭̫̭̦̦̟̼̲͈̺̫̦͍͕ͅe̸̴̢̱̩͙͚̥͖̹̖͈̹͊ͬ̒ͯ͜ ̃ͨ̓ͯ̏͢҉̯͖͓̦̞͍͍̪̱ͅp̨̡̹̪͙̩͈̳̩̠̺̥͇̦͓̻͓̦̟̈̃͊̄ͬͭͦͥ͡͡ͅr̷͕̰͉̣̙̟̱̪̳̖̫̬̪̲̮̯̗̂̿̽͋͟͝e̡ͣͪ̋͂̾͊́̋͌ͥ́̃͏̨̛̱̟̰̥̖̼̘ͅt̗̭̙̫̣̤͚̻̉̊ͩ͋͊ͥ͗̀͘͟͝i̷̜͔̘̘̺̤͎͚̹͉̯͉̰͗́͂ͪ̓̓ͥ̾́́͛̚͝ͅu̸̧̮̲̻̩̼̳͍͈͎̩̦̒̀͂̈̄ͨ̎̏̌̊̋̃mͨ̒ͨͮ̆͌҉̨̻̺̖̜̹̱̲́́͟ ̶̡̪̮̩̘͍̭̦̥̗̻̓̑͗̅̋͛́ͨ̾̍ͬ͂̾̽ͯe̖̫͇̖̮̳̩̣̜̙̱̘̯͊ͮ͐̒̎̄̉̅͐̇ͭ̈̑͒̓͋͆̌͟͠u̶̷̢̪͍͍̖̐ͧ̓ͧ͗͂̐ͥͫͫͨ͛ͨ̕͞i̢̨͓̯̞̝̠̯̪̟̭̮̮͍̪͔̺̎̍͗̉ͨ̂̉ͣ͜sͬ͐̾̂̔̏̑͋͟͢͏̭͚̼̫͍̝̟̞̻͉͉̥̭̥͖m̛̱̥̯̥̬̱̲̪̅ͯ͐͛̇ͨͥͯͮ̔̕o͂̍̽͂̌͂҉͏̤̗̗͍̟̯͔̦̗̭̮̘̜̱͕͕͟͟ͅd̀̑̐̌͛̓ͯͣ͛̀͛͛̀̚҉̫̪͓̼̜͎̱͔̬̤͖͓͉̤͍ ͙̗̥͎͉̫ͦ͆̅͒͆̽͊̉ͯ̃̂̾ͦ̅̚͡a̶̢͙̼͓͎͚̙ͭ̄ͩ̏͌̎͜͡u̢͙͇͈͔͙͉͎͔͚̺̜͇͙̗͐ͨ̈̿̏͐͘͢͠͡ͅg̴̡̢̳̰̠̭̥̖͉͓̑͆͋̿ͤͩ͛̈́̎̓ͧͣ́̍͐̽ͥͤ͝u͉̦̬͖̳̙͖͔̿ͨ̍̍̽͌́ͦ̄̉̓̈́̾̀̄ͥ͑̀ẽ̶̝̙̬̦̖͔̱̓ͣ͑̉̐̎̎ͧͥ̉̋̄̑́̍̀͘̕ ̧̨̧͙̲̭̜̳͓̻̥̤͈̇ͧ̃ͥ̅͛̑̾̾̑̒ͅͅn̰̻̥̺̙̬͖͍̳͇͔̻͓̞͔̙̟͐͒͊̊ͯ̌ͫ̇̀o͉̪̝̳͉͔̬̘̰͖͉̝͔̺̲͌ͬͫ̀̌ͥ͊͗ͣ̌̈ͣͭͤ͗̑͘͠n̷͓̜̠̩̝͉̺ͤ̂̏̔͆ͭ͐̿̇ͪ͆ͧ͝ ̵̧̡̩̻̗͙͙̯͕̰̦̫̘̺̭͓̫͙̬͛ͦ͋̓́ͮ͗͒͂ͥ͝b̢̗̗̟̙̞̲̬̰͕̞͉̺͍̀̓ͩ̽ͤͥ͗̈ͭ̌̐̂̿ͯ̾̊́͘ͅǐ̧̛͈͎̺̳̫̦͈̳̼̩͙̮͚̻̠̮̪̍ͥ͂ͮ͑ͪ̈͆̂̓ͅb̭͍̼̱̱̻̣̲̳̲̲̜͖͓̥̮̦̦̩̒̆̅͋̈́͐͞ē̶̖̘̥̻͍̜̲͎̤̯̣͕̹͈̻̝ͣ̏ͦ̐͌́̕͡n̸̡̛͇̰̱̙̙͙͔͔͍̲̟̱͐͌̍̊̀̄ͨ͞ͅd̷̡̟̝͕̭̖̙͙̻̲͈̲̦̦̄ͬ̈́̀͑̊̏̓̄ͣ͆ͪ̎̓ͤ̐͌́͘ͅͅu̡̢͍̝̦̘̺͕͖̲̣̞̜͋̿̓ͫͯ̄̈͐̓͘͜͡mͪ̅̏͋̽ͥ҉̶͓̩͙̼̠͇̦͎͇̺͚̱̞̬.̨̢̘̜̳̣͙̺̺̥̞̬̣͕̥̠͔ͣ̾ͬ̉̊̄ͥ͢͞ͅͅ ̡̢̙̮̘̻̥̻͖̫̭̝̝̱̠̹ͪ̆̏͐ͪ̔̎ͥ̀̆̅ͪ̇ͣͪ͘ͅͅP̶͊͂ͩ̎̇̔ͮ̈́͟͏̛҉̳̙̜̭̻̥̯̠͎̘̭͎͚̮͔̠ͅe̛̛̙̲͕̱̬͓͓̙̱̳̝̎̿̽l̴̛͍͓͚͈͓͍͇̫̫̬̥̦̊̃͗l̴̨̹͙͓̯͑͗̌̈́ͩͫ̄͘e̵̛̤̯̱̻̺̳̪͑̆ͩ̍͗̅ͅͅǹ̡̡̯̞̝̦̲̙̥̹͚̏ͣͦ͐ͣ͆͛̆͟͞ͅt̢̩̹̱̘͖̲̭͎̗͎̣̫̰̲͊͒͂͒e̶̵̢̥̰̲̭̳͙̙͎̟͙̿̽̽̓͐̕s͓̤̱̳̫̾̈̂ͭ͂̃ͯ̀̚̕q̴͉̲̜̥̞̼̩̰̝̼͍̥͓͓͕͐̃ͮ͋͛͌̒̄̅ͬͥ͗̒́̕̕ͅů̌͆ͬ҉̱̮͇̝̠͠ȩ̵̏͋ͥ͗̓̓ͤ̊ͮ̔̈́́̚̚͢͏̡̪͍̼͈̞̥͍̭̦̭͙̗̝̫̺͇̗̬ ̶̨̙̻̝̭͍̜̮̟͚̩̣̍ͯ̐͋͂ͬͭ̃͗ͤ̕͟͡ę̶̻͓͍̜̜̦͍̇ͤ́ͬ̍̚͟͠u̵͚̺͖̩̭̭͚̜̝̟̘̬̱͋̐̾̒̀͢ͅ ̺͍̘͈͍͖̮͙̪̙͔̲͓̠̬̳͐ͩͦ̒̏̒͌͑̿ͯ̐̐͘̕͜m̡̛̤̜̮͖̖͙̔̄͊̇ͦ̓̾̋ͦ͜͜e̵̩̻̩̟̭̼̗̤̫͉͉̳̪̍̑̆ͪ̏ţ̪͇̠̗̔̈́̇̍̔̐ͯ́͊̃ͫų̷̮̜̭͇͕̲̠͔̬̺̟̗͇͕̳̫̂͂ͣ̍͗͛͘͠s̛̺͙͈͈̼̭͎̝͊ͥ̍͐̈̃ͯͬͦ̾̈́̅̓̒̓͝ ̧ͤ̑̾̃ͪ̌͊ͩͦ̓̌̈̀͝҉͔͍͈͔̳̜̖̮̱̱͎̲͓͙͟ĩ̛ͪ̿̾͝͏̠͖̞̣̱̗̘͈̣̫̥͇̻̞̹̩͚͓̀̕ḑ̶͖̘̜̱̬͈̋͊̿ͥ̉̉̀̈́̅̚͟ͅ ̈ͫ̎̒̅̑͂̽̑̍̿͏̩̫̮̪͔̭̲̞̮͘l̷͓̹̳̙̯̙̦̝̯͂̾͛̇͢͟͞į̏̉ͫͦ͆ͮ͌̄̓҉̖͈̟g̸̴̰̤̺̳̰̗̪̹̟ͥͬ̑͆͊ͭͩͮ̀̔͆ͤ̊̚͠ự̧̖̪̪̤̯̟̭͗̄̓͂͊͗̄͠l̛ͮ͒̑͑̇̓̇ͣ͊͐̾̅͠҉͢҉̣̼̖͎̹̖̥̤͕̜̲͎͔̤̺̜ă̛̠̣̖̺̝̙̱̒͆ͯ͗̇̈́ͮ̐ͯ̿̒ͦ̑͌̊̅ͮ͑͟ ̎ͩ͒̾͌̑͛͗ͫ͆͐̋̽ͮ̐̀͌̅̇҉̸̵̸͉̣̻̰̳̗̫̮͓̺̤͙̲̪͖͓̫ͅͅu̵̡͙̠̗̟̥̻̠͍ͤͧ͗ͫͨ͆̿̈͆̂̋͆͋l̸̢̥͕̯̟̻̣͔̥ͤ͗ͤ̇̊̄̐̊̓̊̂́͜t͋̈́͊̏̈́ͬ̈́͝͏̡̨̠̪̩̺͉͖͓̺̺̱̖̳̭͇̪̕r̷̨̢̳̩̠̙͖̥̲̮̠̖̓ͭ̐̄̔͂ͣ̉̒ͫ̎͌͌͊̌̂̋ͭ̉̕͝i̡͚̣͓͈̦̹̮̟̜̱̺̳͙͔͙̝͗̅̒̕͞͝ć̸̉̾̑͐̊͋͐ͤ̌̂͛̐̆̕͡҉͕͙̫̱̝̝̦̦͍̼͇̙̗͙̠̘͖ͅͅi̷͖̘̖͓̰̗̪͙̼̖̞͂̌̌͐͛͋̆ͦ͗ͬ̂̆̆̄̈̀́̕͡ͅͅe͒̾͒̍̃̌͛ͬ̆̈ͩ̿̑̓͐҉̨̢̳̻̣͕̪͚̳̪̼͙ͅs̨̟̯͎͚̗͔̗̖̣͊͐ͨͨ̀ͯ̉͆͊̐̉̎́ͅ ̠̗͇̥̹̦̾̐̌̇̐̃̆͘͠e̮̳͔͔̭͖̹̲̻͉͖͕͍̤ͤ̈ͫͪͩ͛̽̿͊ͦ̃̾ͧͣ́ͥ̽ͯ̎͞g̨̤̯͍̱̺̺͍̤̬̭̗͕̘ͬͫͧ̋̊͐̂ͦ̔̃̄̎ͤ̔̌ͮ̄ͬ͟eͫ̎͂̐̔́̑̚҉̷͕͖̭̫͖̮̟͞s͒ͭͬ͗͂̽ͪ͆̈́̅̏̃͝͏͏̶̴͔̣̭̤̦͍͚̱̳̬̮̟͇̻̫̤̝ͅt̨̢̙̰̗͓ͧͪͬ̒̄ͤ͡͝a̸ͯ̋̌̆ͩ̊̀̇́̽͏̩̣̤͍̦̩̹̘̙̖͕̱̜͟s̵͊̈ͪ͗̀̎̚͏̣̰̞͎̳̠͚̹̳͈̮͍̤͎͎͕͖ ͨ̉̊̇̒͗͑̈͌͋ͪ̎ͯ̈́̽ͮͫ͑͏̡̛̥̪͕̟̱͎̰̮̲̗̭̙̮̺̫̀͞ę̛̩̭͈̱͔̲̪̰̥̱ͥ̀ͯ́͝ͅṭ̶̢̜̹͈̌̅̍͌̎͋̏ͮͨ͛̓͜͜ͅ ̲̭̱͉̜͂̈́̐͌̔ͭ̇͋̚͞͝͝i̡̯̯̗̭̼̟͉̝̺̇ͦͧ̔̿̑̈́͌̊̕͜͜n̶̨͍͈͍̺̥̞͇͇̬̟͎̭̿ͧ̽ͥ̈̽ͦ̒ͤ͛̏͊̅͠ ̧̗͉͔͉̼̱̤̤͔ͫ̍͑ͣͣ̀ͦ̽̀͐ͣ̉̿͐͒͗̎̿͘͢s͚̟̦̬̬̖͓̝̗͍̫̫ͮ̊̓ͪ͐̊̆̋̒͘͜ä́̏ͬ͛͘͟҉̸̪͔̤̝̩̺̰͕͖͍̰͉̩͝p͋ͯ̋͒ͫ̓̈ͩ͂ͣ͑ͬ̋̈́̆́҉̪̜͈͖̭̼̟͈͓̤̝̲͉͔͈ͅi̵̢̳̖͍ͯͭ̾ͦͩ̋́̃͑̽͌̋̾̿ͥͩͪ̀͜ȩͣ̈ͬͬ̉̓͋̎͛̒̽̏̓͋ͨ̽̅͏̰͎̦͔̳̟͖̖̹̖̝̺͓ṇ̝̥͍̤̲̜̩̗̠̻̠̞͍̙ͨ͛̿ͭ̈́̄́͝͡.̶̷̶̧̧̬̤̦̱̩̮̗̬̣̰͔͓͚͈̮̮̲̦̓ͨ̃̒̈͑͌ͥ̆͗̓̍͛ͧ̽̚ ̨ͤ̈́̇̈̌͟͠͏̱͇̮͇̘̱͎͈̳̮͈̰̺̩Q̧̡̽͊̆ͧ́ͦ̒͑̈́͗͠͏͈̹͎̫̼͙͚̰̜̰̼ͅu͚͕̠̠̮ͭ͗̈́ͨ̍̆͑ͦ͒ͯ̈́̅̌̏̍́ͤ͟ͅͅì̴͔̠̟͖̫̮̟͓͕̻̜̞͙̰̻̞͍͂̈̂̂̋̄̈́͑̽͜͟s̛̹̱̪̭͇̙̦̗͚̺͓͉͈̦̾̾͒̚͞͡q̶̦̥̗͎̳͍͉̞͖͚̭̝̳ͨͪ̿̉̽ͯ̒̒ͫ͘͝ͅu̷̵̧̨̪̖̥̟̓͂͛ͬ̍̎̊͒͝e̢̘̱̹̬̠͓̪̰̬̰̖͎̤̞͔͇͓̍ͦ̓̋̎̾ͦ͠ ̼͎͔̗̻̠̝̜̬̬͇̬̪̭͚̱̝̈͗ͤͯ̎͌̄͋̀ͪ̌ͪ̋ͮ͢͞c̷̢͆̅ͤ̌͠͏͏̭̹̪͎͓̞̱̦o͂ͫ̎̊ͨͫ͐͂̚҉͇͕͔̻̝͍̠̟̱̮̪͎͟ņ̷̸̮͉͍̣̭̜̼̫̰̘͊ͮ͐̅̅̿̔̇ḍ̡̬̠̟͕̰͖̜̥̺̭̓ͤ͊ͬ̓̂̏ͮ͞i̸̼̮͈̜̮͉̞̰̩͇̟̼̜͈ͯͤͪ̎̓̀͟m͆̃͑͛̇̐͊͗̀ͪ͆ͥ̐̚҉̵̛̱̩̜͓̟͎̫̩̺̣̬̣̟̪̙̕͢ͅe̮̹͇̟̭̪͕̹͈͕͍̦͉͔̰ͥ͌ͤ̓͆ͤͭͪ̊̽́ͅͅñ̵̴̛̰̣̻̤̙͇̮͙͈̺̭̼̰̇̿ͫ́͝ͅt̶͈͙̝͕̐͐͊ͩ̓̔ͬͥ̄̑̍͊ͩͫͥ͟͜ů̡̌͆ͯ̀̋̏̑̋̆͒͂ͨͪ̚̚͏҉̠̦͇̰̺̬̜̬͎̱̥̥̗̰͍̖m̢̨̡̛̮̥͇̞̣͙̠͈̪͚̺̦͖͓̂̂̊ͬ͋͑̅̌̐̚̚͢ ̒ͭ̐͌̆̇̉̑̿̆̀͗͋̚̚̚҉̸͚̜̮̬̟̪͔̖̜̮̺̟̘͉ͅd̨̳͍̙̼̾̋ͮ̈ͨͥͧͣ͡͡u̡̟̥͎̮̹͙̞ͭ̍ͨ̎͊ͧ͡ḯ̶̷̢̊̏͆̎҉̠͖͙͚͓͎ ̷̬̥͇̦̅́ͣ̆̔̔͊̕͘e̶̙̟̙̖̻̖̺̥͉͖̤̜̤̣̫̹̩͎ͦ̊̋̿͑ͪ͑̓ͬ͛̍ͪ̚̚͡ẗ̸̮̜̝̥̘͓͆ͮͪ̀̒̏̿͛̂̊̈́͌̑͢͠͝ ̴͙͙̤̥̙̦̟͉̹͕́͐͋́̇̋̄̎̒̉̔ͭ̇͘p̴̨͙̻̥͔̙̠̭͓̻̰̼͔̠̺̦̲͙͍̠͐͊͊̉̀u̢̧̻͙͇̙̗͈͎͕̰̗̱̬̼̝̼̭̘ͯ́̄ͤl̀̅̿̀̒͒ͫͪͮ̃̇ͬ̽̆͂̆̇̀͏̨̠̲͉͎̭̣̞̠̦̺͍̝̥̳̙́͡ͅv̞̱͚̯̮̽͊̓̌̅̏̇̍ͬ͐͐̈́́ͮ̀͘͢͠ï̶ͪͥ̎̎͌̉ͥ̚͏̧̳̻̙̜͕̜͕̰̠̦̱͓̳̺̬̫̭͙͜͢n̸̤͇̤̣̠̤̗͖͔̠̠̭̼̏̍̏̈́̅̔̔͆̔̐̈̽̒ͧ̾̆̅̀̚͜͞ą̢̧̛̣͍̙͚̘̰͉̳̖̺͂ͪ͊ͨ͑̉ͥͤͯ̚̕r̶̢̞͙̮̗͙̜͉̪̥̖̖̹̮ͭͧ̄́̅̓͐̾̃̄͞ͅ ̷̾ͯ̋͂̍ͣ͝͏҉̹̟̱̜͙͕͔͖͚c̱̜̦͎͈͕͔̖̣ͥ̑̅̓ͯ̈́͛̉̿ͬ̉ͦ͝͞oͪ̌̏ͯͬ̅̇̇ͧ̒̚͏͔̹͔̤̳̮͖͉̦̲̱͙͕͘͝ņ̵̻͓̤̟̼̗̱̙͕͓͇̊̃̌͝͠g̨̙̰͎͕̯̎̅̿͑ͤ̓ͫ̔̑͒̍ͥ͌͂̂͡ư͔̤̰̩̥͉̬̭̮̻̣͖̮͓̞͓͔̒ͥͭͮͣͨͣ͌̇ͩ̅͐ͣͤ̊͗͘͞ͅe̹̘̮̰͙̪̣̮̤̜̣̓̌͐ͫ̇͟͞.̵̌̑͑̌ͨ̓̊̿ͨ̂͆̍̈́̄̉͏͕̺̗̦͍̰̬͉͈̹̦̯̟̭̙̰͕̪ͅ ̷̛̬̯͔̜͉̼̟̩̥ͮ̏́ͣ̅̑͜Dͪ́̔̐ͥͤͥͧͬ̚͜҉̝̮͎̤̱̠͕̤̮͔͕͎̜̮̩͢ͅu̡̗̤͍̙̟̩̩̩̬̹̯̬̤ͦ͋ͩ͐ͣͪͫ̉̔̏ͦ̍̽̋ͦ̚̕i̷̧̛̗̙̳̰̥̒͌̐̿͗̂̆̾̾̃̓̍̇ͨ͗̏̊ͨ̓͜͜s̛͈͇̥͈͚̖̲̜̱̣͙͖̠ͮ͋̈́̉ͦ͌͆̃͋̌͗ͯ ̘͙̦̼̬̺̰̣̣͔̙͉ͥͦ͂̾̓̾́̓̀́̍̀́̽̀̃̐̏́͘ǎ̵̟̹̤̩͖͇̻̥̜̳͙͉̻̥̭͚̿̀͂ͥ̓̔̋ͮ̋̇ͩ̚͘͢c̷̯̫̤̮͌̓͋̐̐͒͋ͮ̀̓̔̀ͨͮ̆̔ͮ̏̀̕͢͞ͅc̷̶̷̹͇̠͖̙͎̘̻̠̯̲͗ͪ̍ͮ͌͂͛͑͊̾ͬ̽͜͜ͅų̩̟̣̠̳̞̠̥͇̯̤̬ͭ͛͑ͮ̊̂̽̇́̀ͅm̡ͭͥ̽ͤͥͫ̾̈́̏̽͐̀̉̌̔ͤ̄ͮ̐͡҉̡̖͙̞̳͖̙̲̺̥̱̝̗̠͉̗͠s̷̵͔̩̯̝̬̹̬̳̺͖͔͔͎̘͇̖͔̘ͥ̉̿̇ͫ̽̀͢͢ă̴̳͓̼͉͈͔̩̊̇ͥͤ̈̆͗̿ͪ͌͌͡ṋ̸̡͖͍̰͖͂͑ͧ͂ͪ̇̂͐ͣ̎ͤ̇̍͌́͛ͤ͞ ̴̢͍͖̼̖̽ͭ͒ͧ̾̈ͨ̿ͦi̴̵̴̧͙̬̲̝̫͚̤̍ͯ́̅̓ͯ͆ͯͬ̔̏͋̈́̄ͣͯͨ̚̕ṅ̷̶̝̤͉̬̥̫̬̙̠͔͙͙͕̪̈́͒̉͢ṯ̷̨̠̥̣̜̣̟̭͔͓̽̄̅͂̃͐̃ͪ̏ͧ̈́ͥ̀̕e̴̶̦͎̮̥̪ͦ̒ͮͨͥͥ͛̐ͮ͑̋ͥ̇ͮ̚͞͠r̨͛͋̂͑ͯͭ̃͒͛̀ͭ͆͌͛̓̒̆̾ͣ҉̞͚̻̜̻̝̙̻̠̻ͅͅd̡̻̞̺̖̮̖̠̬̤̻̟̤ͨͯͦ̂͑͊̀̇̐̽ͬ̀̍͂̚͠ư̻̲̥̹̬̩̤̥̫̭̖͖̊̒͊̑ͦ̈́ͩͬ̀̾̍́͋͂ͦ̄ͤ́͢ͅm̨̡̥̘̣̻͈̥̯̗̘̥̠̣͈̥̼͓̭ͩ̋ͩ̅̒̽̓̿̾ͫ͌̍͜ ͖̳̦̹̫ͧ̈́ͨ͐̒̋̃̽̐̓̚͞ͅm̷͈̪̙̙͕͚̥̞͖͋̔̇ͥ͒ͣ̆͘͘ī̙͕̱͓͙̜͓͔̞̘͍̞͚͖ͮ̂̊̕͜ ̸̷̨̙͎̗̳͓̺̥̜̻͓͙̰̱̺̔͗̂ͦ̓̐͘q̎ͫ͌͊̑̊̾̌ͯ҉͞͡҉̳̤̭̗̦̘̥͇̰̼̬̟̬̺͍u̵̡̩̝̖͔̰͔̺ͣͫ̅̇̅̎̎ͭ̋̏̎͗̇͊̚͝͡ỉ̛͖͚͍̩̻̱̲̙͍̼̩͍̪̽͊ͪ̚͡ͅs̸̍͛ͥ̅̚҉̭̦̦̳̳̻͍̣̘͚͇̗͖̦̺̤ ̶̵̯̘̼̮̳͉̦̲̙̜̥ͫ͑̈́͑͞͡ͅlͭ͆́̔͒ͨ̐ͬͨͦͯ̇ͨͥ͝͏̢̟̞̣̤̫͍̦̜͕̠͓̟u͛͐͒͋͊͆͌ͧ̃͂ͥ͊ͨ̈҉̘̣̙̯͉̠̖̫̻̣̗̪͎̩͓̬̲̘̰́͟c̴̭͔̥̬̰͈̦̗̹͙̜̗͙̳̰͓̥̬ͩ̔̉̆̒ͤ̎̉͊ͮͯ̑̈́́͠t̵̖̠͕̻̠̗͎̾ͧ̆ͩͥ̓̽ͯͣ̿͊̋̏ͨ͝ͅư̢̩̱̰̹ͤ̋̑̏ͨ͑͘͠s̀ͪ̃̒͂̐̽̆̋̚҉̨̛̰̮̮̼̜͘.̧̨ͤ̓̑ͤ̌͐ͯ͏̹̰̻̯̻̥̜̬͖͓͙̩̣͞ ̞̻̰̟͖͉̦̬͉̝̖̭̻̍ͣ̊ͧ͆̓ͤ͊͒̍̆̾͆ͧ̀͞Vͬ̽̈͌̄͛ͤ̓ͫ̄ͫ̊ͨ̔҉̵̴͇̗̣̜͕͎͈̙͔͎̼̺́ͅe̵̡̱̤̱̙̝̣͔͙̹͓͈̜̰̻͎̣͚ͮ͒͌̄̇̍ͣͭͤ̏̉̿̏̆͋͐͆́͘͞s̴̵̶̬͇̯̰̣̥̠̬̙̩̉̄̎̐̍̓͛̾̓̾͟t̷̞̪̞̬͚̫̱̮̗̊̇̒̈ͩ̈͐̔̆̍̏ͤ͋̾͋͝͠ì̘͎̺̹͈̠͖̩̫͕̩͎̟̪ͤ̌̾̓̓̐͂̓̂͜͠bͦ̏̎̌͒͠͏͏̧͓̬̮̳͔̗͉̖̞̗̙̦͔̫û̎ͨ͐ͦ͌̓̏͊̈́̽ͮ͏̵̻̳̥͉̫͎͇̰͖͔̦̙̼̀͝l̸̸̼̦͓̪̪̭̤̠͚̹̰̓̓̎̓ͦ̓̋́͛͛̃̾̈́ͣ͆̓̓͠ų̢̨̲̹̙̝̝̹̐͗ͮ̾̅̇͒̆̈́ͥ̑ͭ̌̆̐ͧ̍͘m̡̢̬̤̼͖̠̗͎̺̝̯͓̥̹̹̝̻͚ͨͧ͑̌ͤͥ́̌̃̔͐̌̓ ̨̋͐̂̈́͋ͧ̍͆̈́͘͏̴̹̺̟̻͓̬͎̲͞n̛̳̙̭̩̬̫̳͇̟͌ͣͮͮͥ̀ǒ̴̱̳̼̦͉̘͒̎̐͑͒ͪ̒̽̂͑ͫ̍ͪ͘ͅn̟͓͉͖͉̭̫̣̗̫͔̭̫ͫ͒ͬ̊͋̈͜͡ ̴̧̛͎͖̩͆̓̏ͥ͐̓͗̎̐ͬ̾ͪͦ̋̔̀̃̽ͣ͢u̴̦̗͙̮̝͉̣͛ͥ͂̈͛̄͠ļ́͂̒͐ͤ͑̽̃́ͤͯ̓҉̘͓̩̻̻̥̳͓̟͚̙̤̰͎͘ͅͅt̬̪̩̤ͪ̑̌͊̌ͤͤͦ͛͆ͪ̋̓ͦ͊͟͞͞r̴̸̨̡̘̭̥̻̺̳̩̟̲̭͖̱͖̐̓ͥ̋̄̊̔̇́ͯͤ̀͞ͅi̷̫̤̮͕̯͆ͤ͗̑ͮ̇͟c͍͇͖̠̠̳̦͔͍̙͖̿͛͋̑̅ͬͦ̚͘͟ͅe̸͔̦͍̘͉ͫ̉͋ͥͦ̅̽̓̽̈̀ͧͣͨͩ̊ͫ̉̇̕͟s̶̭̱̫̪͚͍̳̗̮͓̗͙͉̼̗̩̣̽͋̄̔͂ͥ̋ͮ̋̓̋̓̚͝ ̶̶͉̩̖̳͚̮̲̗̟̙̻͚͉̭ͨͭͣ̄̓̄̋̀̓́̈͐̋͂̑̔͐ͭs̸̢̢̧̲̱̯̱̲̦͈̻͙̫͔̯̅̈́ͧ͒̂ͥ̃͠e͙̺̤̠͛̓ͮͤ͛̀͢͞͝ͅm̢̛͍̫͕̟̼̺̣̬̦̞̠̯͚ͧ͋͛̌̋̋̄͛͑͑͜ͅ,̵̶̡͙̪̪̗̖̰̱͈̿̍̑͊̔̽̈́ ̴̡̯̪̣̭̻̍̈́̓̈́̃̎ͧ̅ͥ͒̿ͧ̅ͣ̊̊̀̚͜i̢̡̮̜̞̩̟͊͊̽͋̋ͤ͗̒ͩ͌̂̎̏͊̓̔͆̐̀͜d̨̧̦̰̤͚̙̝̗͓̥̲̦̫̍̀ͦͣ͆̑ͧ̚͠ ̛̭̳͙̠̺͓̹̰̜͍͚̮͉̱̍̒̂ͪ̄̒͆͆ͩ͐̀̓̾͑ͣ̃̚͠ş̛͈̺͖͇̘̯͖̱͇̯̰ͤ͑̐͆͆̄ͣ͗͘͡ͅa̷̤͇̲̖͎̻̤̱̳ͯ̂̆̈́̎̿ͨͥ̅͂ͬ͐͘͡ͅg̡͎͍̣̥̣͉ͯ̏ͦ́̕͘̕͝iͥͤ̊ͣ͂̿́ͧ̉̊́̐ͫ̋ͮ͗̑ͥ̿͏̵̴̦̟͉̞̬͖̦t̡͍̲̮͓̹̮͖̙̲̠̜̠͎͐ͣ̍ͪ̊̄͞t̢̧̞͖̙̳ͥ̌͗̉̅̊͋̾͛ͦ̐͊ͨͣ̍͌͢͜ĩ̶̶̧̹͇̞͚͓̺͎̺ͨ̒ͤ̔̑͑̋ͬ̿͆̔̐͘͝s̗̺̥͇̤̩̟̄̀ͨ͒͌ͤ͞ ̧̰͉̥̭̪̜̦͔̜͙͇ͤ̊̓̏͊͒̏ͩ̉ͫ̊̓̔ͯ̆̿͂̀̚̕͞͞p̸̧̧̨̠̼̗̞̫̫̮͎͈͇̬̝̤͕͖̩ͫ̆ͩ̓ͦ͡ų̶̡̫̥̗͎̜̦̭̣̟͒̓̐͐́͋̂ͣͫ̓͠͞ŗ̗͕͚̱̺̔̇ͦ̊͑ͨͯ̄͢ͅų̶̷̰̜̭͈̝̗̯͔͍̮̞̾̾ͭ̌̆̑́ͬͨ̽ͪͬ̊s̶̱͓̤̮̠̺̥̠̱͈͈̭̹̘͔͈̪͊ͣ̉̓ͭ̈́̊̋̽ͭͮ́͝.̨̧̠̳͖̹̯ͦͪͭ̄ͥ͑ͦ̆̿̾̌̓̓̄͋͑ͧ͟ ̵͙̺̘͚͍̱͕̳͈̩̫̭̯͖ͭ͐ͯ͐͋ͮ̆͗ͧͩ̓ͥ̌͂ͫ͢ͅD̒̒̀͌̋͜҉̵̧̞̼̬̬̥͍͙͎̜̗͈͚o͋ͤ̑̐͒͌ͣ̎̓͏̶̴̫̠̟͞ņ̵̛̆ͤͫ̏͋ͫ̽ͥ̂ͯ̄͏̺͇̝̫̳̮̠̗͡e͎̩̹̞̠̪̻̦̞̻̭̔̃͋ͪ̎͊ͦ̒͜c̵̶̺͓͕̯̹̺͇̽ͧͩ͋̋̿̌̓̃̂̍ͭͪ̿̋͋̈̑ ̢̨͈̠͇̹̼̠ͦ̓̔ͅc̲̭̱̗̝͈͕͈̫̃̈̑͊̽ͥ͐̂͆͐̒̎ͮͩ̅̃͑̃̀̚̕͘ơ̰͖̪̩̰͎̽̿͗ͥ̿͡ñ̢̡̯̻̥̝̉ͣͩ̓ͫ̒̇͝s̤͙͚̜͙͈͈̳̹͚͖̮ͧͦ͐̈͌ͧ̂̇ͩ̔͒͢eͦ͊ͮͨ̕͏̛͎̮̞͙̜̤̰̱̼̪̪͔͉̻̝q̸̷̨̫͉̣̗̭̭̘̮͋ͩͬͨͪ͜ṳ̢̖̫̺̪̙͔͔ͤͯ̇ͮͯ̑ͨ͛̊́ͩ͂̚̕ͅa̵̡͍̩̩̱̬͎͎͕̟̼̤̗͎̓̓ͦ̑ͥ̐̔ͣͨͦ̔ͥ̕͟͢ť̸ͩ̒͋̄҉̵̻͉̤̘̝̼̝͙̥̫̘̘͘̕ͅ ̢̧̣͔͚̰͖̺̣͎̥̹̪̘͕͎͚͐͂̔͌̐ͧͪͮ̎̇ͩ͘͟e̵̛̟̣̠͖̤̖̜̤͙ͧͧ̓̂͟s̜̲̹͕͉̻̖̉͂̎ͨ̄ͪ̊ͬ̉̃̐̅͒͘͘̕͝ţ̸̩̱͎̞̘͔̪̬̼̯̫̤̯̒̀̔̔͑̉̊͞ͅ ̶̧̧̙͙̬̩̤̺̦̰͍̣̙̼̺͓̓͌̽̐͊͂̊͐͂̒ͥ̓̚͢͠v̶̛̯̰̯͓̤̞͕͍̲͌ͥͫ͐͌ͭ̿͆̈ͧͭ̌̚͝ͅi̵̛̭̥͉̘̜̓̑͂͟͡͞ṯ̢͓̹͎̝̘̩̩̭͔̲̮̜͌̿͆͋͌̉̉͗ͩ͆̓ͣ̚̚͞ͅä̷̛͎̞̣̹̺̩̞̩ͧ͗ͯ͗̋͋͗͛̀͂̚̚̚͡e̗̖̬̟̱̰̲ͨ͛̆̂͊̐̉͆ͫ̑ͦ͒̕͢ ͙̖͉̱̖ͭ̇ͥͨͤ̽̒̎ͮ̆̓̆̏́̆͒̐ͦ̒̕͢͜͞͠t̡̨̰̻̰͙̙̮̙̯͕̻͓̟̟̤͕̼͐̏͌̽ͥͪ͗ͤ͋̓ͪͣ̑ͣ̐̐̚e̶̛̯̙͇͙̼̯̪͉̝̙͖͍̤̩̯̣͊ͤ́͐ͤ̽̅͌̏̀̇͒̾͛͛ͅl̵̙̯͈̩̰̜̹̮̲̩̘͈̺̠͇ͪͤ̿͆ͬ̀ͦͬ͑̽̎ͩ̃̓͑ͧ̚̕͘͘ļ̶̦̰̙͙̲̥̤̻̪͙̩̺͉͓̫͑̆̾̄̎̾͋͐͝͞ͅu̧͇̣̱̤̙̖͛͐͒̃̅͋͑͑́͜͡sͨ́͛̔͂̅̋͒̎ͨ̌ͧͬͭ̍̾҉̷́҉̬̤̙̫̜ͅ ͂̽̒̈́ͮ͂ͯ̆̏̂͌̑̌̌͐̔̚͏̶̨̟͈̼̖̳ͅp̨̣̭͎̲̦͉̱̪̠̞͇͌̃̓̽͒̑ͭ̾ͥ͐͝͡͡͞ͅo̘̤̮̜͔͕̖̗̤̥̮͕͖͕̹̦͌̎͒̿ͭ̃̋̉̃͆̔̽ͧͤ̌̀́̕͢r̷̬̲̭̻̺̝͔̼̳͕̪̭̫ͣ̌͂̆͞t̴̽̂̔̍͂͛ͮ̋̔͗̈́͗͌͐ͫ́͗̔̿͠͡͏̭̠͚͚̺͎̟͈̬͚͓̦a̴̢̙̲̝̩͖̳͍͕̪̬̭̜ͫ̎̑̓̆̍̆ͪͯͭ̋͌ͫ̈ͨͮ̔͡,̢́̃̃͊̈́̔̍͑̿̋̍ͨͥ͛̇̊̎͏̺̰͖̲͇̟̳̫̩̬̙̳̠̫̘̮ ̷̨͔̯͓̥͙̗̃ͭ͑͊͂̑̅̄̀̽̋ͥ̌̚n͓̭͖͚͉̺̙̫͎̤͔̮̺̪̘̤̹̈ͨ̅ͣ̿̊͐͡eͥ̀̓̔͗͟͜͠҉͍̞͚̰̹̥̣̬̝̪̜͍͎ͅc̛̛̺͓̗̬͎̩̎̃ͧ͛͐̔ͥ͊ͤ̎̃͑ͥ̉ͥ̃́̀͝ ̅͊ͬ̈́ͭͤ̓ͪ̓ͨͧ҉̶̨̻̫̹̮̦̩̯̪͟ͅỏ̔̑̾̓ͤ͂̂̐҉̵̫̙͎̫̗̘̲͚̮͖r̡̺͚̮̫̠̜̬̙̪͔̰̞͔ͯ̑ͪ̅͑͢͜͡ͅn͂̒̓̇̅̽ͯ̇̌̿̑͏̸̨̥͈̘̰͚̻̭̯̫̤̺͝a̶̢͉̥͕̱̦͚͙̜̞̤̳ͪͪ̅͗̓̏̑̈́̄̎̏̒̚͡r̶̤͇͍̦͕͇̼̦̤͉̞̹̲̳̦̝̠̲͛̇̋͐̃ͨ̑͡ͅë́̊̔͌ͩͤ̊ͮ͟҉̦̠̙̙̭͍͔̗̠͓͙̦̱̪̰ͅ ͯ̒̓ͪ͆ͤ̿̕͘͢͏̝̲̮͖̱͙͇̟̲͔̫ą̄͌ͦ͗̇̂̈ͭ̈ͬ̐̇̑́̀̚̕҉̣̠̻̘͓̖̺̟̭͔û̧̡̡̙̰͕̠̱̯͂͆ͮ̊ͦ͠gͪ͆͐̄̃͒̉̚͏̧̳̳̮̻̻̠̦̱̹̀ȕ̞͔̲̜͇͍̮̖̮̖̭͔͉̻̰̑̐̒̓̈́͆͌̍͐̑̍ͬ̓̚͘͢ë̴̦̫̥̳̩̣̻́ͤ̔͂͂͑̊̐̿͐ͬ̈̊ͭ̿̏ͧ̈ͣ́̀ ̆̌͗̓ͭ̈́͗ͬͤ̎ͯͤ҉̡̭̥͔͚̟̗͝͞f̵̬̳̹̳̺̭̲̝͓͇̣̯̲̗̥͑͐̒ͣͪͩ̐ȩ̷̢̰̜͎̺̣̥͕̤̫̻̈́̅͌̽̃͛ͥ̓ͯ̓̂̎͒̚͞͞ṷ̵̶͚̼̝̱͍͓̗͎̗͆̍͛̐͋͆͛ͣͧ͢ğ͑̿͋ͤ̂͗͐̾̒̓͛̅ͥ̏͛͏͏̶̶͇͖̹̯̭̣̮͓̳͉̼̩͇̺͖į̴̵ͩͥ̾ͩͫ̾̑ͥ҉̩̭͍͓͉̲͕̙͇̹̥̺̬̣̠͖̳͞ͅa̸͔͍̞̜̗̹͇ͤͯ͑̾ͤ̓t̡̻̺̬͇̲̦̹̬̬̐̂͂̓̌̐͋̊ͮ͢͡͡ͅ.̴̶̼̱͉̖ͮ̔̐̂̎́̍ͧͭ͗ͬͮ̾ͩ̓́̈̓̍͢ ̴͊̆̓̈͆͂ͩ̆̿ͧ̅ͪ̋͌̉҉̧̥̜͎̪̠͚̟̣̘̖̤ͅŅ̩̰͉̽ͫ͛͋͞u̝̼̫̗̳̟̫͓̹̱͓̲̩͓͙̘̞̱͌̽̍̾̍͂͂ͭ̍ͬ̔̏͑̓ͪ́͐ͭ͝͝ͅl͛ͥͬͦͤͨ͏̢̟̙͖͈̯͉̼̮̹͓̟͢l̴̘̠̤̯̥̯̱͓̙̰̟ͫ̔ͥ̌̇̀ͭ̾ͩ̀͘͜ȁ̸̢̧͈̩̝̞̫̻̻̿͂̄͜

```

filter and search for ractf
```
>>> for i in x:
... if ord(i) in range(32,126):
... res+=i
...
>>> res
'Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt ut urna sed vehicula. Nunc porta ligula eget leo posuere, vel blandit ante iaculis. Etiam et erat neque. Pellentesque aliquet velit magna, sit amet consectetur dui fringilla id. Sed non massa auctor, laoreet massa id, placerat sem. Proin nec elit eu risus dignissim vestibulum eu accumsan nisi. Vivamus vitae mauris at mi gravida luctus. Etiam imperdiet libero ut nulla vehicula eleifend. Vestibulum sit amet ipsum nisi. Nam nec leo lacinia, feugiat sem nec, molestie quam.Vestibulum quam justo, suscipit sed nisi in, molestie condimentum est. Nunc cursus sagittis nibh, convallis euismod nisi pulvinar at. In consequat nisl id odio consequat pretium. Quisque et erat in leo efficitur faucibus. Pellentesque vel gravida enim, sed pulvinar tortor. Nullam malesuada dignissim ligula sit amet dignissim. Etiam ut ex quam. Donec gravida risus odio, a fringilla turpis porta ut. Sed ac risus in lorem tempus sodales. Duis aliquam pellentesque molestie. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse non risus ut lorem ullamcorper malesuada eget a libero. Aliquam massa lorem, hendrerit in feugiat sit amet, consectetur quis nisi.Duis sed ligula laoreet, pretium ex ut, auctor massa. Phasellus non leo consectetur, lacinia velit non, fermentum dui. Sed a est sit amet eros lobortis posuere eget sagittis libero. Phasellus hendrerit placerat ligula non venenatis. Cras pulvinar leo gravida ractf{h1dd3n1npl4n3s1ght} pharetra blandit. Etiam luctus mi eu dolor volutpat, interdum blandit arcu maximus. Cras venenatis sed ligula a eleifend. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae;Vestibulum id nisl eget leo posuere malesuada. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aenean sit amet pretium elit. In maximus scelerisque odio, sed elementum justo tempor eu. In ultrices eros in lacinia aliquam. Vivamus maximus fermentum enim sed convallis. Sed suscipit ligula sit amet velit faucibus interdum. Proin congue, nulla ornare pharetra convallis, neque odio cursus dolor, eget pretium libero purus vel tortor. In neque arcu, luctus et justo sed, auctor scelerisque nibh.Vivamus ac porta felis, quis tempor massa. Quisque pretium euismod augue non bibendum. Pellentesque eu metus id ligula ultricies egestas et in sapien. Quisque condimentum dui et pulvinar congue. Duis accumsan interdum mi quis luctus. Vestibulum non ultrices sem, id sagittis purus. Donec consequat est vitae tellus porta, nec ornare augue feugiat. Nulla

ractf{h1dd3n1npl4n3s1ght}
```