Rating: 4.0

Original writeup (https://youtu.be/yn2MajG2dMg).