Rating:

Original writeup (http://losfuzzys.github.io/writeup/2016/10/30/ekoparty-malware-sample/).