Tags: pwn pwntools 

Rating: 2.0

[https://losfuzzys.github.io/writeup/2017/04/03/ndhquals2017-escapethematrix/](https://losfuzzys.github.io/writeup/2017/04/03/ndhquals2017-escapethematrix/)