Rating: 5.0

English writeup

Original writeup (https://tipi-hack.github.io/2018/04/01/quals-NDH-18-Wawacoin.html).