Rating: 5.0

Original writeup (https://kashmir54.github.io/ctfs/YauzaCTF2021/#get-in-touch).